Uitbetaling syndicale premie 2019: belangrijke info wegens de huidige coronacrisis

Submitted by ACOD UGent on di, 03/31/2020 - 09:48

Begin deze week, eind maart 2020, bezorgde de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2019 aan iedereen die in de loop van 2019 voor de UGent heeft gewerkt. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

Merk op:

Sinds dit jaar bezorgt UGent de aanvraagformulieren per mail. Deze mail werd verstuurd in de loop van maandag 30 maart 2020, had als afzender "noreply_vakbondspremie@ugent.be" en als onderwerp "Vakbondspremie". (Check zeker ook even je spam-map mocht je de mail niet meteen terugvinden.)

De overgang naar het digitaal bezorgen van de aanvraagformulieren is vergelijkbaar met de werkwijze die reeds enige jaren wordt toegepast bij het personeel van de Vlaamse overheid en het leerplichtonderwijs. Deze overstap werd reeds enige tijd geleden opgestart, nog voor er sprake was van de huidige coronacrisis. Ook was er geen realistische mogelijkheid meer om voor de wettelijke deadline van eind maart dit alsnog terug te wijzigen naar de oude werkwijze met papieren formulier.

ACOD heeft de vraag gesteld aan de bevoegde overheid (kanselarij eerste minister) of, gezien de huidige uitzonderlijke situatie tijdens de coronacrisis, ook digitaal ingestuurde aanvragen voor de syndicale premie mochten worden aanvaard. Dit werd echter categoriek geweigerd. Bijgevolg zijn de vakbonden nog steeds verplicht om een papieren ingevulde en ondertekende versie van het aanvraagformulier op te vragen alvorens een syndicale premie kan worden uitbetaald.

De wijziging naar digitale bezorging van het formulier samen met de weigering vanuit de kanselarij om digitaal ingestuurde aanvragen te aanvaarden zorgt voor een uitzonderlijk moeilijke situatie, aangezien zeker niet alle betrokken personeelsleden thuis over een printer beschikken, en er momenteel ook niet meteen andere printmogelijkheden beschikbaar zijn.

Gezien de moeilijke en uitzonderlijke omstandigheden stellen wij voorlopig volgende werkwijze voor:

  • De medewerkers van DSV niveau C en D ontvingen het aanvraagformulier niet per mail maar krijgen sowieso een papieren exemplaar per post opgestuurd door UGent. Dit was vroeger al zo afgesproken, voorafgaand aan de huidige crisis. Hetzelfde geldt voor de UGent-personeelsleden die hun loonbrieven op eigen vraag nog op papier ontvingen.
  • De leden die de mogelijkheid hebben om het formulier af te drukken, kunnen dit reeds ingevuld en ondertekend per (gewone) post terugbezorgen naar ACOD Oost-Vlaanderen (aanvraag syndicale premie), Bagattenstraat 158, 9000 Gent
  • Aan de andere leden wordt voorlopig gevraagd om in de mate van het mogelijke dit aanvraagformulier momenteel bij te houden en dit af te drukken en ingevuld en ondertekend terug te bezorgen eens de huidige coronamaatregelen zijn afgelopen, waarna de premie dan zo spoedig mogelijk zal worden uitbetaald. Vanuit ACOD zullen wij op dat moment ook nog een herinnering sturen naar al onze leden zodat u de aanvraag zeker niet vergeet in te dienen.
  • Indien het voor u niet haalbaar is om te wachten tot na afloop van de huidige coronamaatregelen, vragen wij om ons te contacteren via ACOD@UGent.be zodat we samen naar een praktische oplossing kunnen zoeken voor uw situatie.

Wij zijn er ons van bewust dat dit een verre van ideale situatie is en doen dan ook ons uiterste best om samen met het universiteitsbestuur nog een andere oplossing te vinden, maar hopen ondertussen op uw begrip gezien de uitzonderlijke en niet te voorziene omstandigheden.

Hoe moet het formulier worden ingevuld

Het aanvraagformulier bestaat uit vier delen. Controleer in deel A ’Vak bestemd voor de afgiftedienst’ of de gegevens juist zijn.

Het deel B ’Vak aan te vullen door het bovenvermeld personeelslid enkel indien er onvolledigheden en/of fouten werden vastgesteld in vak A’ moet enkel worden ingevuld als er bepaalde gegevens in deel A niet correct zijn weergegeven.

In het deel C 'Vak in te vullen door het bovenvermeld personeelslid' moet verplicht het IBAN bankrekeningnummer worden ingevuld. Daarnaast is er ook nog een vak waar u uw ACOD-lidnummer kan invullen, maar dit is niet verplicht.

Vergeet tot slot niet om deel D aan te vullen met, in de daarvoor bestemde vakken, de vermelding "gelezen en goedgekeurd", de datum en je handtekening!

Hoe kan ik het formulier terugbezorgen

Gezien de huidige uitzonderlijke situatie is de eenvoudigste en snelste manier om het afgedrukte, ingevulde en ondertekende formulier per gewone post op te sturen naar ACOD Oost-Vlaanderen (aanvraag syndicale premie), Bagattenstraat 158, 9000 Gent. Na afloop van de huidige coronamaatregelen is het natuurlijk ook nog steeds mogelijk om het formulier per binnenpost op te sturen naar ACOD - Universiteit Gent, Technicum Blok 3, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent, of om het af te geven aan een ACOD-afgevaardigde (zie hiervoor de lijst met afgevaardigden in het kadertje aan de rechterkant van deze pagina).

Ondanks de huidige uitzonderlijke omstandigheden is het toch belangrijk om het formulier tijdig te bezorgen, vóór 1 juli 2020.
Hoe sneller het formulier in ons bezit is, hoe sneller de premie 2019 wordt uitbetaald.

De volle premie bedraagt 90 euro. De premie kan lager zijn voor wie pas in de loop van 2019 lid is geworden, en daardoor in dat jaar een lager totaalbedrag aan lidgelden heeft betaald.

Ter herinnering: voor eenzelfde refertejaar mag je slechts één aanvraagformulier indienen, ook al heb je meerdere formulieren ontvangen (bijvoorbeeld van verschillende werkgevers). De syndicale premie wordt slechts 1 maal uitbetaald.

Belangrijk:

De Directie Personeel en Organisatie kan je geen kopie bezorgen van het formulier, zelfs niet wanneer je het formulier kwijtgeraakt bent, je het nooit ontvangen hebt of het structurele vergissingen bevat. In dit geval meld je dit zo snel mogelijk per mail naar ACOD@UGent.be of rechtstreeks aan een van onze afgevaardigden. Je dient hierbij je naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer door te geven. We vragen dan zo spoedig mogelijk een vervangingsformulier voor je aan bij de bevoegde diensten. Dit vervangingsformulier, dat je op je thuisadres zal worden toegestuurd, dien je vervolgens ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de premie kan worden betaald.