ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (02/04/2020)

Submitted by ACOD UGent on vr, 04/03/2020 - 12:28

Ook tijdens deze Corona-tijden is er nood aan sociaal overleg, in het bijzonder over de manier waarop de maatregelen die de UGent neemt worden toegepast. ACOD vroeg het bestuur daarom om het geplande sociaal overleg opnieuw op te starten, en in digitale vorm verder te zetten tijdens de periode waarin fysiek samenkomen niet mogelijk is.

Tegelijk willen we tijdens deze moeilijke periode ook beginnen met het systematischer informeren van het UGent-personeel over de standpunten die wij als vakbond innemen tijdens het sociaal overleg, en wat de reactie van het universiteitsbestuur hierop is. Hieronder vind je alvast een eerste berichtgeving over het informeel sociaal overleg van 2 april 2020.

Een groot deel van het informeel sociaal overleg van 2 april 2020 ging over de Corona-maatregelen aan de Universiteit Gent. Hieronder geven we kort de standpunten die we daarover als ACOD hebben ingenomen, en het antwoord dat we hierover kregen vanuit het universiteitsbestuur.

Wil je meer weten over één van deze onderwerpen, of heb je zelf vragen of suggesties, laat het ons weten via acod@ugent.be

 • ACOD vroeg of het bestuur een overzicht van die collega’s die wél nog fysiek aanwezig moeten zijn op de werkvloer, en hoe ervoor gezorgd wordt dat alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om hun veiligheid te garanderen worden toegepast.
  • Het universiteitsbestuur liet weten dat er slechts weinig collega’s fysiek naar de werkplek moeten komen, de meesten van hen zijn mensen bij communicatie, directie onderwijs en veiligheidsfuncties. Het zijn de direct leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor het naleven van de nodige voorzorgsmaatregelen. Op het aantal mensen dat in de faculteiten nog werkt aan onderzoek had men weinig zicht, ACOD vroeg om dit na te gaan bij de decanen.
 • Een aantal functies kunnen onmogelijk via telewerk gedaan worden. Daarom werd voor deze collega’s, bvb. bij de maaltijdvoorzieningen, voorzien in dienstvrijstelling. Die dienstvrijstelling loopt in principe af op 19 april. ACOD vroeg wat deze collega’s nadien kunnen verwachten.
  • Het universiteitsbestuur gaf aan dat over een verlenging van de maatregelen na 19 april pas kan beslist worden zodra de overheid hierover zelf uitspraken heeft gedaan. ACOD vroeg aanvullend wel expliciet om, indien de overheid de huidige maatregelen zou verlengen, ook te blijven werken met het systeem van dienstvrijstelling.
 • De collega’s van ISS, die instaan voor de schoonmaak, kregen geen dienstvrijstelling, maar werden wel degelijk op economische werkloosheid gezet. ACOD vroeg het UGent-bestuur om ook voor deze collega’s een tegemoetkoming te voorzien zodat zij geen loonverlies zouden leiden.
  • Het universiteitsbestuur bleef bij haar standpunt dat het niet van plan is om in een dergelijke tegemoetkoming te voorzien. Het bestuur stelt dat het loonverlies beperkt is, door de extra steunmaatregelen die door de schoonmaaksector en door de Vlaamse overheid werden voorzien. ACOD herhaalde haar vraag om toch te voorzien in een tegemoetkoming om loonverlies voor deze groep te vermijden, zeker ook wanneer de bijkomende steunmaatregelen zouden wegvallen. Het universiteitsbestuur wou niet ingaan op deze vraag. Daarnaast betreuren we dat het universiteitsbestuur tijdens deze Coronatijden de facto een besparing doorvoert op het personeel van de schoonmaak.
 • ACOD vroeg ook aandacht voor onderzoekers die in tijdelijke mandaten werken, en die door de corona-maatregelen mogelijks niet op tijd klaar zullen raken met hun werk (bvb. doctorandi,…). We vroegen naar maatregelen om deze mandaten te verlengen, en hiervoor extra financiering te voorzien. Ook vroegen we een oplossing voor die situaties waar er een tekort is ontstaan aan voldoende werkingsmiddelen veroorzaakt door bvb reeds bekostigde onderzoeksactiviteiten die uiteindelijk door de crisis niet konden doorgaan en waarvan de kost niet kan gerecupereerd worden.
  • Het universiteitsbestuur is met deze problematiek bezig, en kijkt naar mogelijkheden om onderzoekers die door de corona-maatregelen in de problemen komen meer mogelijkheden te geven. Men denkt hierbij aan extra verlengingen van bepaalde mandaten. Over extra financiering kon men geen engagementen nemen.
 • Zoals hiervoor reeds vermeld hebben een aantal onderzoekers kosten gemaakt voor onderzoeksverblijven, congressen en andere verplaatsingen in het kader van hun onderzoek die nu niet kunnen doorgaan omwille van de corona-maatregelen. ACOD vroeg expliciete bevestiging dat deze kosten in elk geval door UGent aan de betrokken personeelsleden worden terugbetaald, indien ze die persoonlijk zouden voorgeschoten hebben.
  • Het universiteitsbestuur gaf aan dat elke onderzoeker die dergelijke kosten voorgeschoten heeft deze meteen kan terugvragen via een onkostennota bij de directie Financiën. Er zal achteraf gekeken worden of deze kosten toch kunnen worden verantwoord op onderzoeksfondsen, of dat ze centraal moeten genomen worden. Onderzoekers moeten ze zeker niet zelf dragen. ACOD vroeg om dit nogmaals duidelijk te communiceren naar het UGent-personeel.
 • Heel wat collega’s moeten nu telewerken, en maken daardoor extra kosten (elektriciteits- en verwarmingskosten, PC, printers,…). De wet voorziet dat de werkgever hiervoor een forfaitaire vergoeding van maximaal 126,94€ per maand kan voorzien. ACOD vroeg om deze kostenvergoeding te voorzien voor alle collega’s die nu moeten telewerken. Ook de twee andere vakbonden sloten zich bij deze vraag aan.
  • Het universiteitsbestuur liet weten deze vraag te zullen onderzoeken.
 • De collega’s die nu wél op de werkplek moeten aanwezig zijn lopen hierdoor een groter risico om mogelijks besmet te raken met het coronavirus dan de personeelsleden die hun werk thuis uitvoeren. ACOD vroeg dan ook om hen, net zoals een heel aantal werkgevers intussen doet, een risicopremie toe te kennen.
  • Ook deze vraag zal door het universiteitsbestuur worden onderzocht.
 • Er werken in “normale tijden” ook heel wat jobstudenten aan de UGent, sommigen van hen hebben dit inkomen absoluut nodig om te voorzien in hun levensonderhoud en studiekosten. Vandaag blijkt dat een heel aantal van die jobstudenten geen nieuw contract zal krijgen na de paasvakantie. ACOD vroeg naar oplossingen voor jobstudenten die hierdoor in financiële problemen komen.
  • Het universiteitsbestuur gaf aan om sowieso geen algemene maatregel te willen nemen door bvb. contracten te geven aan studenten in deze situatie als er geen werk kan gebeuren. Studenten die hierdoor in financiële moeilijkheden komen wordt gevraagd contact op te nemen met de sociale dienst, die in de huidige omstandigheden sneller zal geneigd zijn om tegemoetkomingen te voorzien voor studenten die dit nodig hebben.

Tijdens de variaronde herhaalde ACOD nogmaals haar vragen rond de statutarisering van het personeel van DSV, de insourcing van het personeel van de schoonmaak, en een minimumloon van 14€ per uur. We menen dat de huidige context nogmaals aantoont hoe belangrijk deze vormen van sociale bescherming zijn voor de betrokken personeelsleden. We kregen het antwoord dat dit op een volgend sociaal overleg aan bod kan komen.

Met deze vragen heeft ACOD geprobeerd om ervoor te zorgen dat de nodige corona-maatregelen ook op de meest sociale manier worden uitgevoerd.
Hebben we bepaalde zaken toch nog over het hoofd gezien, of is een van deze standpunten niet duidelijk: laat het ons weten op acod@ugent.be, wij helpen je graag verder.