ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (POC 22/04/2020)

Submitted by ACOD UGent on vr, 04/24/2020 - 19:16

Nadat eerder al tweemaal een “digitale” versie van het informeel sociaal overleg plaatsvond, werd op woensdag 22/04/2020 ook het eerste digitale formele sociaal overleg georganiseerd, het Personeelsonderhandelingscomité of POC.

Op de agenda stonden een aantal punten die formeel onderhandeld moesten worden. In de varia werd uiteraard uitgebreid ingegaan op de huidige corona-maatregelen, maar ook op de eisen rond de UGent Fight for 14€-campagne. Hieronder brengen we verslag uit.

Wil je meer weten over één van deze onderwerpen, of heb je zelf vragen of suggesties, laat het ons weten via acod@ugent.be

Formele onderhandelingspunten

 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: extra 50% ATP functie en 2 uitbreidingen van taallectoren: de vakorganisaties gaven een unaniem akkoord. ACOD vroeg wel om op een later moment te kunnen spreken over de reorganisatie van het ATP waarnaar de faculteit in dit document verwijst. Dit werd toegezegd.
 • Faculteit Wetenschappen: uitbreiding van onderwijsbegeleider en aanpassen aanstellingspercentages vacatures onderwijsbegeleider: er was een unaniem akkoord vanwege de vakorganisaties.
 • Centrale Administratie, Directie Onderzoeksaangelegenheden: nieuwe functie coördinator Doctoraatsondersteuning: ook dit punt werd unaniem goedgekeurd, ACOD vroeg of deze structurele functie statutair zou worden ingevuld zodra de Raad van Bestuur haar goedkeuring geeft over het kader hiervoor. Dit werd bevestigd.
 • Faculteit Diergeneeskunde: mutatie van een aantal personeelsleden tussen twee vakgroepen: deze mutatie werd unaniem goedgekeurd. ACOD liet weten dat er binnen deze faculteit meerdere ernstige conflicten en problemen rond welzijn en leidinggeven bestaan. Deze worden nogal snel “opgelost” door een mutatie, maar de onderlinge oorzaken worden daarbij niet aangepakt. Daarnaast was de facultaire visie op welzijn zwaar ondermaats, en is de reactie van leidinggevenden in deze faculteit op deze problemen vaak onvoldoende. De faculteit is nu bezig met een reorganisatie van de vakgroepen. ACOD vraagt daarbij een duidelijke visie op de manier waarop deze problemen zullen worden aangepakt. Indien dit er niet komt, overweegt ACOD een risicoanalyse voor de hele faculteit.
 • Aanpassing BOF-ZAP reglement en alignering met het ZAP-loopbaanmodel: ook hier werd een unaniem akkoord verleend door de vakorganisaties.

Aangezien het om een formeel POC ging, zijn alle niet-vertrouwelijke agendapunten in principe publiek. U kan de volledige documenten van de bovenstaande agendapunten terugvinden via deze link.

Varia

Corona-maatregelen

Logischerwijs ging een groot deel van het variarondje over de huidige corona-maatregelen. ACOD ging in op een aantal opmerkingen die we eerder al maakten, maar waar nog geen bevredigend antwoord op kwam.

 • ACOD herhaalde de vraag naar een financiële tegemoetkoming voor personeelsleden die extra risico lopen omdat ze toch moeten aanwezig zijn in de gebouwen van de UGent, en een tijdelijke aanvullende telewerkvergoeding voor wie moet telewerken.
  • Het UGent-bestuur gaf aan dat ze geen dergelijke tegemoetkomingen zal voorzien: niet voor de personeelsleden die nu extra kosten maken door het telewerken, en ook niet voor die collega’s die verplicht in de gebouwen van de UGent moeten aanwezig zijn.
 • We stelden de vraag naar de manier waarop de activiteiten in de UGent opnieuw zouden opgestart worden van zodra dit toegelaten is, en welke beschermingsmaatregelen er zouden voorzien worden. Deze vraag is extra actueel na de recente communicatie door de rector over de voorwaarden voor een (her)opstart van niet-telewerkbare onderzoeksactiviteiten. We vroegen ook expliciet naar sociaal overleg over deze maatregelen, zodat eventuele problemen op voorhand kunnen gesignaleerd en opgelost worden.
  • Het UGent-bestuur gaf aan dat deze vragen zullen worden opgenomen tijdens het volgende Subcomité Preventie en Bescherming op het Werk (ScPBW). Op dit moment blijft de UGent nog bij het standpunt dat enkel noodzakelijke taken die niet-telewerkbaar zijn kunnen worden heropgestart, het is zeker niet de bedoeling dat een grote groep mensen een geruime tijd binnen de gebouwen van de UGent aanwezig is.
 • ACOD herhaalde haar vraag naar sociaal overleg in voorbereiding op het moment waarop activiteiten op grotere schaal zullen worden hernomen.
  • Het bestuur gaf aan dat dit niet altijd evident zal blijken te zijn, maar engageerde zich om het sociaal overleg hierin te respecteren.
 • We vroegen nogmaals naar maatregelen om ook voor de collega’s van de schoonmaak, die door ISS op tijdelijke werkloosheid werden gezet, te voorzien in compensaties om loonverlies te vermijden. Dit is extra noodzakelijk omdat de extra tegemoetkoming voor tijdelijke werklozen vanuit de Vlaamse overheid (tegemoetkoming in de energiefactuur) slechts geldt voor één maand.
  • Het bestuur herhaalde dat men geen dergelijke tegemoetkoming zal voorzien voor de collega’s in de schoonmaak, ook niet wanneer extra steunmaatregelen van de overheid wegvallen. De rector engageerde zich er wel voor dat wanneer de hervatting van de activiteiten ook nieuwe opdrachten voor de schoonmaak zou teweeg brengen, in de eerste plaats zal gevraagd worden aan de collega’s van ISS om terug aan het werk te gaan, en dit schoonmaak- of opruimwerk niet op te dragen aan UGent-personeel.
 • Tenslotte vroeg ACOD naar de manier waarop werd omgegaan met collega’s die op interimbasis tewerkgesteld waren aan de UGent. In een informeel sociaal overleg werd aangegeven dat de UGent geen nieuwe contracten heeft gegeven voor interimmers tijdens de coronaperiode, ook niet voor diegenen die in normale omstandigheden wel aan het werk zouden gebleven zijn. Dit zou in de praktijk voor die mensen betekenen dat ze geen recht hebben op het stelsel van tijdelijke werkloosheid. Daardoor vallen zij terug op een lagere uitkering, en zullen sommigen zelfs helemaal geen uitkering krijgen.
  • Het universiteitsbestuur zal deze problematiek opnemen in een informeel overleg, en zal zoeken naar oplossingen wanneer problemen zich stellen.

Ook de twee andere vakbonden gingen in hun vragen dieper in op de Corona-maatregelen.

ACV vroeg naar de telewerkcharters die nu tijdens de corona-periode snel worden opgesteld. Daaruit blijkt dat heel wat collega’s tegen wie in het verleden werd gezegd dat ze geen telewerkbare taken hadden nu wel kunnen telewerken. ACV vroeg dan ook om hier ook na corona rekening mee te houden. ACV vroeg daarnaast om leningen of het beschikbaar stellen van kantoormateriaal indien een telewerkvergoeding niet mogelijk zou zijn, en herhaalde haar vraag om de principes van het sociaal overleg te respecteren bij de heropstart van activiteiten.

Ook het VSOA herhaalde de vraag om voldoende materiaal ter beschikking te stellen aan collega’s die moeten thuiswerken, maar daar het materiaal niet voor hebben.

Het universiteitsbestuur antwoordde tenslotte dat het de mening is toegedaan dat ze heel wat inspanningen hebben gedaan om de corona-maatregelen aan de UGent correct toe te passen. Er is snel gekozen voor de gezondheid van het UGent-personeel door vroegtijdig over te stappen op telewerk. Er is ook meermaals gecommuniceerd dat er met mildheid moet geoordeeld worden over het werk dat collega’s nu in telewerk doen: het is absoluut normaal dat mensen vandaag minder efficiënt zullen werken dan anders, en daar moet rekening mee gehouden worden. Tenslotte werden er geen UGent-personeelsleden op tijdelijke werkloosheid geplaatst.

ACOD meent dat dit uiteraard klopt: er zijn door het UGent-bestuur zeker inspanningen geleverd die verder gaan dan wat bepaalde andere bedrijven of instellingen gedaan hebben, en daarvoor verdient het universiteitsbestuur ook alle lof. Tegelijkertijd maken wij ons als vakbond ook zorgen voor diegenen aan de UGent die toch uit de boot dreigen te vallen: het schoonmaakpersoneel in onderaanneming, collega’s die via interim werkten, collega’s wiens contract eindigt tijdens deze corona-periode en die mogelijks geen verlenging krijgen, collega’s die het moeilijk hebben met de extra kosten door telewerk,… Als vakbond hadden wij dan ook graag gezien dat de solidariteit ook voor deze mensen zou gelden.

Opvolging campagne Fight for 14€

Aan het einde van de vergadering vroeg ACOD naar wat het bestuur van plan is met de eisen die onze vakbond al meermaals stelde in het kader van de campagne Fight for 14€. We vroegen naar een concrete timing. We kregen volgende antwoorden:

 • De verhoging van het minimumloon tot 14€/uur voor iedereen aan de UGent: er zal binnenkort informeel overleg worden georganiseerd rond deze vraag, en rond scenario’s om hier eventueel aan tegemoet te komen.
 • Statutarisering van het personeel van de directie Studentenvoorzieningen: er komt een nota over statutarisering op de Raad van Bestuur van 8 mei. Het bestuur wilde niet bevestigen of ontkennen of de collega’s van de directie studentenvoorzieningen (studentenresto’s, crèches, huisvesting, sport,…) daaronder zouden vallen. ACOD herhaalde haar standpunt dat dit moet, en dat dit ook perfect mogelijk is volgens het decreet.
 • Insourcing schoonmaak: er wordt gewerkt aan een nota met de pro’s en contra’s van zo’n insourcing.