RvB UGent keurt principeakkoord goed over aanvullend pensioenplan contractueel ATP

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/13/2016 - 15:00

Na maandenlange onderhandelingen is er een akkoord tussen het universiteitsbestuur en de drie representatieve vakorganisaties over de principes van het nieuwe aanvullend pensioenplan voor de contractuele ATP-leden. Dit alles dient tegen 1 januari 2017 te worden uitgewerkt in een pensioenreglement waarin alle afspraken en regels in detail worden vastgelegd. Het pensioenplan zelf zou dan wel retroactief worden toegekend aan de betrokken personeelsleden met ingang van 1 januari 2016.

Op woensdag 18 mei organiseren we over de middag (12u-14u) een infomoment over de principes van het overeengekomen nieuw aanvullend pensioenplan in het ACOD-gebouw (Bagattenstraat 158, 9000 Gent, vlakbij het rectoraat). Alle ACOD-leden zijn hierop uitgenodigd. Als je collega’s hebt die ook interesse hebben, zijn ook zij zeker welkom. We vragen wel je aanwezigheid te bevestigen via acod@ugent.be (ten laatste op dinsdagmiddag 17 mei om 12u), we voorzien dan een broodje en een drankje.

Voor wie op woensdag niet aanwezig kan zijn, organiseren we nog een extra infomoment op donderdag 19 mei om 16u, eveneens in het ACOD-gebouw in de Bagattenstraat. Gelieve ook voor deze sessie je aanwezigheid te bevestigen via acod@ugent.be

ACOD verwelkomt deze belangrijke stap in het uitwerken van een oplossing voor de problematiek van de contractuele personeelsleden. We zijn erg tevreden dat het UGent-bestuur in dit dossier gegaan is voor een voorstel waarover met de drie vakbonden overeenstemming kon gevonden worden. We willen op dit elan verdergaan om de komende weken ook de andere aspecten in dit dossier af te ronden. Het gaat hierbij onder meer om:

  • Policy rond het gebruik van contracten (bepaalde duur – onbepaalde duur). Hierbij is het al duidelijk dat onbepaalde duur de norm zal zijn, maar de exacte modaliteiten moeten nog worden gefinaliseerd.
  • De modaliteiten voor omzetting van de huidige contracten van bepaalde duur in contracten van onbepaalde duur.
  • Een reglement dat beschrijft onder welke voorwaarden een contract kan worden opgezegd.

We hopen ook rond deze punten in juni een principieel akkoord te bereiken.

De situatie van het contractuele wetenschappelijke personeel (WP) moet verder worden uitgeklaard. De eerste resultaten hierrond zijn wellicht pas in het najaar 2016 te verwachten. Het huidige akkoord is NIET van toepassing op de WP-leden.

Kort samengevat zijn dit de punten die tot op heden overeen zijn gekomen:

  • Het betreft een pensioenplan met vaste bijdragen die individueel worden berekend als een percentage van het loon van het betrokken personeelslid. Deze pensioenbijdrage bovenop het gewone loon wordt door de UGent in een pensioenfonds gestort. Er zijn geen bijdragen van het personeelslid zelf. Op basis van het totaal van de bijdragen die voor een indvidueel personeelslid doorheen de loopbaan door de UGent in het fonds werden gestort, en de intresten (minstens wettelijk gewaarborgd rendement) die deze hebben opgebracht, zal er bij pensionering een aanvullend pensioenbedrag worden toegekend aan dat personeelslid. De uitbetaling gebeurt conform de wettelijke regelingen. Momenteel betekent dit dat het personeelslid kan kiezen of de uitbetaling van dit aanvullend pensioen gebeurt onder de vorm van een maandelijkse aanvullende pensioenrente, of als een eenmalige uitbetaling als kapitaal. Het is niet mogelijk dit bedrag op te nemen voor de pensioendatum.
  • Het percentage van de pensioenbijdragen evolueert met de anciënniteit van het betrokken personeelslid aan de UGent. Concreet zijn de bijdragepercentages voor het loongedeelte onder het RSZ-loonplafond als volgt: 4,5% (0 tot 4 jaar) – 5,5% (5 tot 9 jaar) – 6,5% (10 tot 14 jaar) – 6,75% (15 tot 19 jaar) – 7% (20 tot 24 jaar) – 7,25% (25 tot 29 jaar) … . Voor het loongedeelte boven het RSZ-loonplafond zijn de bijdragepercentages hoger omdat er voor dat gedeelte ook geen werknemerspensioen wordt opgebouwd.
  • Wie reeds bij het huidige pensioenplan is aangesloten, blijft in dit oude pensioenplan. Alle andere huidige en nieuwe contractuele ATP-leden worden miv 1 januari 2016 (retroactief) aangesloten bij het nieuwe pensioenplan, ongeacht soort contract, duur tewerkstelling of leeftijd. Men bouwt effectief pensioenrechten op vanaf (cumulatief) 1 jaar tewerkstelling aan de UGent. In dat geval gebeurt deze pensioenopbouw ook retroactief voor dit eerste jaar tewerkstelling.

We houden jullie verder op de hoogte van de evolutie van de onderhandelingen via onze website.

Je kan je ook inschrijven op de mailinglijst voor onze nieuwsbrief via het inschrijvingsformulier op de homepagina van onze website