ACOD doet een aantal voorstellen om de personeelsleden te ondersteunen in de komende moeilijke weken

Submitted by ACOD UGent on vr, 03/26/2021 - 14:28

De coronamaatregelen die de regering de voorbije dagen trof, hebben velen van ons in snelheid gepakt. Ze zorgen bovendien voor heel wat bijkomende moeilijkheden en uitdagingen voor de komende weken.

De chaotische communicatie en de vele koerswijzingen tijdens de dag hebben daar niet aan geholpen. Hoewel vanuit epidemologisch standpunt een sluiting van de scholen te verantwoorden valt, stelt deze natuurlijk heel wat ouders voor de moeilijke taak om ook de opvang van kinderen te combineren met het werk.

Het was logischer geweest indien de regering ook maatregelen had genomen om de niet-essentiële sectoren te sluiten en een algemene verlofregeling af te kondigen, zodat mensen effectief konden instaan voor de opvang van kinderen.

Ook aan de UGent zullen deze maatregelen gevoeld worden. Heel wat collega’s weten niet goed hoe ze de komende weken de combinatie moeten maken tussen lesgeven, onderzoek en administratieve verplichtingen enerzijds, en de opvang van kinderen anderzijds.

We willen als vakbond daarin onze verantwoordelijkheid opnemen, en doen daarom een aantal voorstellen.

  • We vragen dat aan de hele UGent alle niet-essentiële taken, vergaderingen, administratie en andere verplichtingen de komende drie weken afgeschaft en/of uitgesteld worden. Dit moet mensen toelaten zich enkel te focussen op de absoluut noodzakelijke taken, en de combinatie met de opvang van kinderen mogelijk maken. We vragen dat voor elke taak en elke opdracht wordt nagegaan of deze echt niet kan worden uitgesteld, zodat mensen niet overbelast geraken.
  • We beseffen dat het voorzien van online onderwijsactiviteiten erg belangrijk is voor studenten, ook zij verdienen zorg en ondersteuning. Het uitstellen van onderwijsactiviteiten moet dan ook het allerlaatste redmiddel zijn. Toch vragen we dat lesgevers die niet in de mogelijkheid verkeren om hun online lesactiviteiten te combineren met de andere taken en de gezinslast ervoor kunnen kiezen om deze activiteiten toch te annuleren of uit te stellen, bvb. naar de inhaalweek.
  • Wanneer het over on campus-onderwijs gaat stellen we iedereen bovendien voor om de komende weken enkel de strikt essentiële practica te organiseren, en te kijken hoe andere practica kunnen worden uitgesteld of vervangen kunnen worden door een andere lesvorm. Enkel die practica die onmisbaar zijn om de leerdoeleinden te behalen, en niet kunnen worden uitgesteld, zouden dan on campus doorgaan.
  • Om de kinderopvang aan de UGent te ontlasten, vragen we om deze te voor te behouden voor mensen die absoluut geen mogelijkheid hebben zelf voor opvang in te staan. Door niet-essentiële activiteiten aan de UGent te beperken, kan het aantal opvangplaatsen beperkt worden. Personeelsleden van de kinderdagverblijven die zich niet veilig voelen in de huidige context moeten kunnen thuisblijven.
  • Collega’s die toch on campus moeten werken, maar die bepaalde gezondheidsrisico’s meedragen, of die hun taken niet kunnen combineren met de zorg voor kinderen moeten het recht krijgen van thuis uit te werken. Ze moeten alternatieve taken krijgen, of desnoods dienstvrijstelling als dit onmogelijk is. Het strikt noodzakelijke werk on campus moet zo evenwichtig mogelijk verdeeld worden onder diegenen voor wie het wel mogelijk is on campus te werken, ook hier rekening houdend met wat werkbaar is voor de betrokken personeelsleden.
  • Alle onderzoekers hebben het laatste jaar vertraging en andere problemen opgelopen. Er is nu echt extra steun nodig. We vragen een algemene verlenging van alle doctoraatsbeurzen, postdoc-mandaten en onderzoeksprojecten met minstens één maand, bovenop alle andere mogelijk ad-hoc maatregelen rond verlengingen bij onderzoeksvertraging. Dit moet onderzoekers die met deadlines werken een noodzakelijke adempauze geven. Ook de Vlaams overheid en het FWO moeten hierin hun verantwoordelijkheid opnemen.

We zijn er van overtuigd dat bovenstaande maatregelen ergens kunnen bijdragen om de extra werklast die de komende weken te verwachten valt een beetje te kunnen spreiden. Desondanks vrezen we dat de komende weken moeilijk zullen zijn voor velen. Opnieuw.

Het gebrek aan een duidelijk perspectief op verbetering maakt het er niet makkelijker op. Begrip voor wie het moeilijk heeft, begrip voor wie bepaalde taken even niet kan opnemen, is dan ook zeer belangrijk. Heel wat leidinggevenden toonden de voorbije maanden dat ze dit begrip inderdaad kunnen opbrengen, we willen hen daarvoor bedanken. We hopen dat dit ook in de moeilijke situatie van de komende weken opnieuw mogelijk zal zijn.

Mochten er toch problemen opduiken, proberen wij als vakbond te helpen waar nodig. Je mag ons altijd contacteren via acod@ugent.be