Programma ACOD voor rectorverkiezingen 2021: antwoord van de kandidaten - Thema: De toekomst van het personeelsbeleid aan de UGent: statutarisering, insourcing, en telewerkvergoeding

Submitted by ACOD UGent on wo, 04/28/2021 - 12:26

Ondertussen zijn we toe aan het derde deel uit onze reeks naar aanleiding van de rectorverkiezingen. (Via deze links kan je deel 1 en deel 2 nog eens nalezen.)

Dit keer behandelen we de drie laatste puntjes uit het hoofdstuk personeelsbeleid, met drie actuele dossiers: de statutarisering, insourcing en de discussie rond een telewerkvergoeding.

We citeren opnieuw uit de antwoorden die we kregen vanuit het kandidatenduo Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe. Hun volledige antwoord vind je nog steeds hier.

Statutarisering

ACOD vraagt de kandidaten erop toe te zien dat de omslag naar de nieuwe feedback- en remediëringscultuur in de praktijk wordt gebracht met de nodige ondersteuning en omkadering, en dat de statutarisering zo maximaal mogelijk wordt uitgebreid. Bij dit laatste is ook nood aan concrete compenserende maatregelen voor collega’s die niet statutair kunnen worden, waaronder een uitgebreid gewaarborgd inkomen bij langdurige ziekte.

Rik en Mieke verwijzen in hun antwoord eerst naar de lopende statutariseringsoperatie, en overlopen de stand van zaken hiervan. Over die operatie zeggen ze: “Het spreekt voor zich dat we ten volle achter deze operatie staan en wensen ze dan ook ten volle in te vullen, weze het uiteraard binnen contouren die zijn vastgelegd door overheidsregelgeving.”

Over de vraag rond een uitbreiding van het gewaarborgd inkomen bij langdurige ziekte voor contractuele personeelsleden stellen ze dat er een engagement werd aangegaan om een dergelijk systeem te onderzoeken, en voorstellen uit te werken. Over de realisatie ervan zeggen ze: “Het zal uiteraard finaal de raad van bestuur zijn die zal beslissen of inderdaad een gewaarborgd inkomen bij langdurige ziekte kan worden toegekend.”.

ACOD is uiteraard ook vragende partij om de statutariseringsoperatie die nu lopende is verder te realiseren. Uiteraard moet deze hele operatie gebeuren binnen de contouren van wat decretaal en wettelijk kan. Wel menen we dat er binnen die contouren alles aan moet gedaan worden om zoveel mogelijk contractuele collega’s uitzicht te geven op een statutaire benoeming, en dat we collega’s die nog niet beantwoorden aan de voorwaarden om overgeheveld te worden de kans moeten geven om in de toekomst wel in aanmerking te komen. We vinden het daarbij belangrijk dat mensen niet verplicht worden het risico te nemen op hun eigen functie te moeten kandideren.

Rond het gewaarborgd inkomen bij langdurige ziekte is ons standpunt duidelijk: zo’n systeem moet er komen. Op die manier wordt de kloof tussen statutairen en contractuelen opnieuw een stukje verkleind, en krijgen mensen die langdurig ziek zijn iets meer financiële zekerheid. Wij vinden dat zo’n systeem ook moet gelden voor alle contractuele personeelsleden, zowel van het ATP als het WP, maar ook voor AAP en bursalen. Uiteraard ligt de finale beslissing bij de Raad van Bestuur, maar we hopen dat het rectorale team het uiteindelijke voorstel ook expliciet zal steunen.

Insourcing

ACOD vraagt dat de kandidaten zich engageren tot een doorgedreven (her-)insourcing. Er moet gesnoeid worden in de vele dure consultancyopdrachten die ook door eigen personeel kunnen worden uitgevoerd. Structurele taken moeten terug in eigen beheer worden genomen. De mensen die dagelijks in de gebouwen van de UGent werken, zoals het schoonmaakpersoneel of technisch onderhoudspersoneel, moeten volwaardige UGent-ers worden.

Voor uitzonderlijke taken en opdrachten die nog in onderaanneming zouden worden uitgevoerd moet de UGent garanderen dat de betrokken personeelsleden minstens dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechten genieten als het eigen UGent-personeel. UGent moet ook zelf dezelfde rechten toekennen aan de collega's die in onderaanneming op onze campussen werken, o.a. door onmiddellijk terug mogelijk te maken dat deze collega's aan dezelfde voorwaarden als de eigen UGent-personeelsleden kunnen gebruik maken van het aanbod in onze resto's en cafetaria's.

Het kandidatenduo stelt: “Wij menen dat in het verleden véél te weinig gebruik werd gemaakt van de kennis en de capaciteiten van UGent'ers bij de uitwerking, opvolging en optimalisering van structurele taken. “ Ze willen op dat vlak verdere stappen zetten, maar geven aan dat dit niet betekent dat consultancy of onderaanneming nooit kan.

Over het dossier rond de insourcing van de schoonmaak blijft het duo achter de huidige werkwijze staan: er werd beslist om bij de nieuwe aanbesteding sterk in te zetten op verbeterde voorwaarden voor het personeel van de schoonmaak. Die procedure loopt intussen, en het is nu aan de kandidaten om op dat vlak een beter voorstel te doen naar het schoonmaakpersoneel. Rik en Mieke concluderen: “We kunnen wel aangeven dat we ervan overtuigd zijn dat de houding die de UGent in dit dossier heeft aangenomen in fine zal leiden tot betere arbeidsvoorwaarden, misschien/hopelijk zelfs niet alleen binnen de UGent-context maar ook daarbuiten. Of nog: we zijn ervan overtuigd dat deze aanpak zinvol is en wensen die dus verder te volgen.”

ACOD volgt het idee dat we voor structurele taken in de eerste plaats moeten gebruikmaken van de kennis en capaciteiten van UGent’ers. We zullen er ook de komende jaren voor ijveren dat dit verder gerealiseerd wordt.

Daarnaast zijn we tevreden dat het rectoraal duo nogmaals bevestigt dat de loon- en arbeidsvoorwaarden van het schoonmaakpersoneel moeten verbeteren. Voor ons is dit fundamenteel. Tegelijk vrezen wij dat de schoonmaaksector niet bereid zal zijn om deze voorwaarden te verbeteren voor het schoonmaakpersoneel aan de UGent, gelet op de condities en de werkwijze in de rest van de sector. Indien deze inschatting waarheid wordt, hopen we dat het UGentbestuur en het rectorale team niet zal terugkeren op haar ambities, maar dat ze desnoods via insourcing wel degelijk betere voorwaarden voor het schoonmaakpersoneel zal bewerkstelligen.

Degelijke omkadering voor telewerkers en niet-telewerkers

ACOD vraagt dat de kandidaten zich engageren om ook na de coronacrisis het recht op telewerk te ondersteunen, evenals een transparante en evenwichtige verdeling van telewerkbare en niet-telewerkbare taken binnen de teams zodat zoveel mogelijk collega's die dit wensen aan telewerk kunnen doen ter verbetering van de balans werk-privé.

Directe en indirecte meeruitgaven die personeelsleden doen voor het werk moeten door UGent correct en volledig worden vergoed, ook in geval van telewerk. Voor collega's zonder telewerkbare taken moeten alternatieven worden geboden om ook hun balans werk-privé op een evenwaardige manier te verbeteren, bvb via extra verlofmogelijkheden.

Rik en Mieke stellen dat er rond telewerk goede afspraken moeten kunnen gemaakt worden, ook in die groepen waar dat momenteel moeilijker verloopt: “we roepen op tot overleg tussen de leidinggevenden en hun medewerkers zodat ook daar goede afspraken kunnen worden gemaakt, in het bijzonder met betrekking tot de invulling van telewerkbare en niettelewerkbare taken en over wel of niet vereiste aanwezigheid binnen de UGent-gebouwen, in coronatijden en post-corona.”

Rond de terugbetaling van kosten of een telewerkvergoeding zeggen ze: “Het spreekt voor zich dat we streven naar een rechtvaardige terugbetaling van dergelijke kosten, evenwel binnen de marges van wat haalbaar is (en zoals aangegeven: rechtvaardig is).”

ACOD stelt dat beide discussies niet nieuw zijn: het is al langer geweten dat op verschillende plekken aan de universiteit geen duidelijke afspraken worden gemaakt rond telewerk omdat de leidinggevenden er kritisch tegenover staan. Daarnaast is de terugbetaling van kosten en het toekennen van een forfaitaire telewerkvergoeding een heikel punt.

Over beide zaken is het standpunt van ACOD duidelijk: wanneer het takenpakket het toelaat, moeten mensen het recht hebben om een aantal dagen per week te mogen telewerken, de onredelijke beperkingen die op dat vlak worden opgelegd moeten worden weggenomen.

Die telewerkers moeten ook een forfaitaire vergoeding krijgen voor de kosten die ze maken, en ze moeten kunnen rekenen op een degelijke uitrusting die door de universiteit wordt ter beschikking gesteld of vergoed.

Collega’s wiens takenpakket niet toestaat om te telewerken moeten een compensatie krijgen, bvb. via extra verlofdagen.