Gezamenlijk persbericht ACOD-ACV-VSOA UGent: In plaats van te kiezen voor overleg en inspraak, kiest rector opnieuw voor provocatie en escalatie

Submitted by ACOD UGent on ma, 05/08/2023 - 16:57

De voorbije weken werd duidelijk dat de besparingsplannen die de rector de voorbije periode aankondigde niet kunnen rekenen op een breed draagvlak. Er is veel woede, onbegrip en teleurstelling over de maatregelen zelf, en de manier waarop ze worden doorgevoerd: zonder inspraak, zonder sociaal overleg.

Op Dies Natalis betoogden reeds een 150-tal studenten en personeelsleden tegen deze manier van werken. Tijdens de Raad van Bestuur van 28 maart protesteerden zo’n 250 collega’s. Een personeelsvergadering van de vakorganisaties op 20 april werd ruim bijgewoond: in totaal 600 personeelsleden namen deel: zo’n 210 in de zaal zelf en 390 via Teams. Op deze personeelsvergadering was er een duidelijke steun voor de aanpak die de vakbonden bepleitten in hun open brief: het dringend opstarten van sociaal overleg, en het jaarlijks bekijken van de begroting én het begrotingsoverschot om asociale besparingen en besparingen op personeel te vermijden. Diezelfde boodschap werd ook naar voren gebracht op 5 mei, toen in de voormiddag ruim 200 personeelsleden deelnamen aan de coworking-actie “Durf Elders Werken”, en een 300-tal personeelsleden en studenten ook protesteerden aan de Raad van Bestuur.

De druk van deze acties, en het sluimerende ongenoegen bij een groot deel van het personeel van de UGent maakte dat er op de Raad van Bestuur een duidelijke afwijzing kwam van de werkwijze die tot nu toe werd gevolgd door de rector en het management. Vanuit alle geledingen werd gepleit voor sociaal overleg, voor inspraak en voor het in debat gaan over de besparingen. Er werden gepleit voor het terug herstellen van de eenheid tussen personeelsleden van verschillende personeelscategorieën, en tussen de directies en faculteiten.

Opmerkelijk: de rector kon tijdens de Raad van Bestuur ook niet langer beweren dat alle directeurs en alle decanen achter de besparingen staan, een belangrijke toegeving aan de realiteit die ook wij de voorbije weken al konden vaststellen. Dit alles toont ook aan dat de acties effect hebben: verschillende leden van het bestuur én het management voelden de noodzaak zich uit te spreken tegen de huidige werkwijze rond de besparingen.

Op het einde van het debat besliste de Raad van Bestuur om zelf geen verdere beslissingen te willen nemen over de besparingen, maar om de rector de kans te geven zelf de regie over de werkwijze rond besparingen over te nemen. Bij een aantal raadsleden kwam dit zeker door de zware persoonlijke druk die de rector en voorzitter van de Raad van Bestuur op bestuurders gezet hebben om akkoord te gaan. Voor een aantal anderen was dit vermoedelijk gebaseerd op de hoop dat de rector de zaken anders zou aanpakken, en dit keer wel in sociaal overleg zou gaan en bepaalde besparingen in vraag zou willen stellen. Wij vreesden echter al meteen dat dit ijdele hoop zou blijken te zijn, en dat de gemaakte beloftes snel zouden gebroken worden.

Helaas tonen de feiten aan dat die vrees terecht was. Nog geen uur na de beloftes en mooie woorden stuurde de rector al een communicatie rond waarin de beslissing van de Raad van Bestuur werd aangevuld met het zinnetje dat reeds op maandag 8 mei een lijst met uit te voeren besparingen zou worden gepubliceerd. Dit is intussen gebeurd. Die lijst is, buiten enkele details, dezelfde als de lijst met maatregelen die ook reeds op 28 maart en op 5 mei werd geagendeerd op de Raad van Bestuur, en waarvoor in de Raad geen meerderheid kon worden gevonden. Het feit dat de rector gewoon doorgaat met deze lijst, zonder sociaal overleg, zonder rekening te houden met de kritieken, toont het misprijzen dat hij heeft voor het sociaal overleg, maar ook zijn misprijzen voor het vertrouwen dat verschillende RvB-leden in hem hadden gesteld.

De vakorganisaties van de Universiteit Gent zullen die boodschap duidelijk meedelen op het geplande Personeelsonderhandelingscomité (POC) van donderdag 11 mei. Wij vragen dat de besparingsplannen on hold worden gezet, en dat er gesprekken worden opgestart om het gebroken vertrouwen te herstellen. We zullen ook de open brief bespreken die de vakorganisaties al eerder verspreidden, en waarin ons voorstel van aanpak wordt uiteengezet.

Indien blijkt dat ook op die dag de rector geen opening wenst te bieden aan het sociaal overleg, zien wij ons genoodzaakt verdere stappen te zetten.