Nieuwe ronde rectorverkiezingen

Submitted by ACOD UGent on do, 06/08/2017 - 15:34

Zoals iedereen intussen wel weet mogen we binnenkort opnieuw stemmen in de rectorverkiezingen. In de volgende ronde is er slechts één kandidatenduo: Rik Van de Walle als kandidaat rector, en Mieke Van Herreweghe als kandidaat vice-rector. Voor deze ronde publiceerden zij een aangepast programma.

Naar aanleiding van de rectorverkiezingen publiceerde ACOD een programma waarin de prioriteiten staan die de komende jaren moeten gerealiseerd worden aan de UGent. Dit programma is nog steeds terug te vinden op deze webpagina.

In de eerste ronde hebben we aan Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe gevraagd om een reactie te geven op dit programma. Deze reactie kan je hier terugvinden. Ondertussen kregen we de bevestiging dat zij nog steeds integraal achter deze antwoorden staan.

Daarnaast willen we wat dieper ingaan op het nieuwe programma dat zij voorgesteld hebben. We willen iedereen aanraden om dit programma na te lezen op deze webpagina, om een geïnformeerde keuze te kunnen maken. Je kan ook naar een van de geplande infosessies gaan.

We kozen enkele thema's uit die nauw aansluiten bij de prioriteiten die we als vakbond zelf naar voren brachten.

 • Over personeelsbeleid staan de belangrijkste eisen opgelijst per personeelscategorie. We overlopen deze verschillende categorieën:
  • ATP
   • We zijn blij dat in het programma is opgenomen dat het nieuwe ATP-beleid dat vorig jaar onder impuls van de vakbonden is ingevoerd verder zal worden verankerd en uitgebouwd. Ook worden expliciet nieuwe financiële middelen uitgetrokken voor het ATP-beleid, onder meer voor talentontwikkeling en interne mobiliteit.
  • Onderzoekers
   • Momenteel zijn veel onderzoekers afhankelijk van onzekere projectfinanciering die via hypercompetitieve procedures moet binnengehaald worden. Bovendien staan onderzoekers onder druk om steeds meer te publiceren, extra doctoraten af te leveren,… ACOD klaagt deze problematiek al lange tijd aan, en het is dus ook goed dat Rik en Mieke zich expliciet engageren om deze problematiek, samen met de andere universiteiten, op Vlaams niveau aan te pakken. Ook de noodzaak voor een forse verhoging van de basisfinanciering van de universiteiten wordt erkend.
   • De positie van doctorandi wordt uitgeklaard: doctorandi moeten een minimum aanstellingsperiode krijgen, en de garantie om aan hun doctoraat te kunnen werken. Ook het opbouwen van onderwijservaring wordt voorzien. Misbruiken van het bursaalstatuut zullen worden aangepakt.
   • Er moet een nieuw WP-beleid komen naar analogie met het vernieuwde ATP-beleid. Een contract van onbepaalde duur en een aanvullend pensioen wordt de norm.
   • Deze uitgangspunten van Rik en Mieke vormen een goede basis om de onderhandelingen over de loopbaan van onderzoekers aan te gaan, en sluiten aan bij de problematiek die ACOD al enige tijd aankaart.
  • ZAP
   • Het bevorderingssysteem van het ZAP wordt hervormd. In het nieuwe model moet er rekening gehouden worden met de realiteit binnen de vakgroep waarbinnen het ZAP-lid functioneert. De opdracht van elk ZAP-lid moet meer aansluiten bij de competenties en ambities van de betrokkene. ACOD pleit al langer voor realistische bevorderingstrajecten die echt vertrekken vanuit de individuele situatie van elke prof, en die dus niet gebaseerd zijn op onrealistische formules in de referentiekaders.
   • Daarnaast heeft het programma van Rik en Mieke aandacht voor de problematiek van administratieve overlast bij het ZAP, en moet er meer ingezet worden op de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten bij ZAP, en het bewaken van de work-life balans.
 • Welzijn op het werk
  • Er wordt duidelijk gesteld dat problemen met intolereerbaar gedrag kordaat aangepakt moeten worden, en dat er werk gemaakt zal worden van een cultuur waarin machtsmisbruik niet getolereerd zal worden. Ook dit sluit aan bij de eisen die ACOD hierover al langere tijd naar voren brengt.
  • Om een veilige en aangename werkomgeving te realiseren voor alle medewerkers komt er een actie- en investeringsplan. Hiervoor zal gezocht worden naar de nodige financiële middelen. Er wordt ook werk gemaakt van het samengebruik van labo's en infrastructuur.
 • Hervorming van het bestuursmodel
  • ACOD blijft voorstander van een doorgedreven participatief bestuursmodel met voldoende vertegenwoordiging vanuit de volledige universiteit, en gebaseerd op "checks & balances". Elke vorm van machtsconcentratie en van uitholling van dit participatief model is uit den boze.
  • Wijzigingen in het bestuursmodel van de UGent moeten uitgaan van een totaalvisie, en resulteren in een betere werking van de universiteit. Een nieuw model kan maar ingevoerd worden als hiervoor een brede consensus bestaat binnen de instelling.
  • ACOD is geen voorstander van de creatie van extra vice-rectorposities, en van het toekennen van postjes op basis van een politiek akkoord. We zullen ons hier ten sterkste tegen blijven verzetten.