ZAP-fast track-procedure 2018

Submitted by ACOD UGent on di, 06/19/2018 - 16:06

Op vrijdag 1 juni 2018 heeft de Raad van Bestuur de werkwijze goedgekeurd die zal worden gevolgd voor de ZAP-fast track-bevorderingen 2018. Via deze fast track procedure zullen universiteitsbreed (maximum) 25 hoofddocenten versneld kunnen bevorderen naar hoogleraar met ingang van 1 oktober 2018.

Zoals reeds eerder aangegeven (zie de vierde editie van ons pamflet ACOD informeert …) is ACOD UGent slechts een ‘koele minnaar’ van een dergelijke mogelijkheid tot versnelde bevordering voor een heel beperkte groep ZAP-leden. Op zich hebben we er niets op tegen dat wie bijzondere verdiensten heeft daarvoor ook gehonoreerd wordt, maar we vinden het essentieel dat de problemen met de reguliere functionele loopbaan, die geldt voor alle ZAP-leden, tegelijk worden aangepakt.

Het huidige functionele loopbaanmodel voor het ZAP en OP3 (op basis van "gepersonaliseerde doelstellingen") – en vooral de implementatie daarvan in de zogenaamde facultaire referentiekaders – vormt immers een belangrijke oorzaak van de steeds verdere toename van de werkdruk en stress en van een gebrek aan work-life balance bij docenten en hoofddocenten.

Het is intussen bovendien voor iedereen duidelijk geworden dat de overmatig kwantitatieve logica die in deze referentiekaders werd gebruikt ook heeft geleid tot een inflatie van het aantal projecten en aanvragen ingediend bij de funding bodies en dus tot steeds lagere slaagpercentages. Ook een gebrek aan waardering voor maatschappelijk engagement was een gevolg van het huidige model.

Voor ACOD was het akkoord rond de ‘fast track’ – die al in het reglement voorzien was en waar rector Rik Van de Walle dan ook werk van wou maken – bijgevolg onlosmakelijk verbonden aan een fundamentele hervorming van het 'reguliere' ZAP-loopbaanmodel, waarvan de eerste stappen op dezelfde vergadering Raad van Bestuur van 1 juni werden goedgekeurd (zie de visienota over de nieuwe ZAP loopbaan in bijlage onderaan dit bericht).

De goedgekeurde visienota over het nieuwe ZAP-loopbaanmodel geeft aan wat de richting is die de geplande hervorming uitgaat: "Het nieuwe ZAP-loopbaanbeleid gaat uit van wederzijds vertrouwen i.p.v. controle. In deze context wordt bevorderen de norm: wie goed functioneert en presteert, bevordert ook."

Wij juichen als vakorganisatie dit principe zeker toe, maar over hoe deze nieuwe manier van bevorderen er in de praktijk concreet zal uitzien kunnen we op dit moment nog maar weinig zeggen. Er is immers nog geen concreet bevorderingsreglement. Dit zal dan ook in de loop van deze zomer en najaar verder moeten worden uitgewerkt. ACOD zal er in elk geval op toezien dat deze concrete uitwerking de voormelde problemen uit het huidige systeem structureel oplost en het principe "wie goed functioneert en presteert, bevordert" effectief in de praktijk brengt.

Via onze website en nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de verdere evolutie in dit belangrijke dossier.

De fast track 2018

De op dit moment goedgekeurde procedure fast track-bevordering voor 2018 zal slechts eenmaal worden toegepast. Zoals aangeven in de visienota rond het nieuwe ZAP-loopbaanbeleid wil het bestuur naar de toekomst toe een nieuwe procedure uitwerken.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Elk ZAP-lid in de graad van hoofddocent die ten laatste met ingang van 1 februari 2018 in deze graad werd aangesteld en die een gunstige (= goed of zeer goed) laatste reguliere evaluatie heeft (zowel voor onderzoek als voor onderwijs), kan zich kandidaat stellen voor deze fast track-procedure. Waar nog geen reguliere evaluatie beschikbaar is wordt deze nog versneld uitgevoerd door de faculteiten.

Merk op: de fast track procedure houdt geen evaluatie in van gepersonaliseerde doelstellingen die voor een kandidaat zouden zijn vastgelegd in het huidige loopbaanmodel. Het heeft ook geen belang of men al dan niet in de huidige loopbaan met gepersonaliseerde doelstellingen is ingestapt, ook wie niet is ingestapt kan kandideren voor deze fast track.

Hoe kandideren?

Op vrijdagavond 1 juni 2018 werden vanuit het secretariaat van de rector per mail het aanvraagformulier en een toelichting over de goedgekeurde fast track bezorgd aan alle hoofddocenten (zie bijlagen onderaan dit bericht). In het aanvraagformulier wordt, naast de eigen persoonsgegevens en een ondersteunend cv, in het bijzonder gevraagd naar de onderzoeksprojecten waar de kandidaat bij betrokken was en naar diens belangrijkste wetenschappelijke verwezenlijkingen, maar ook naar onderwerpen zoals onderwijsvaardigheden, leiderschap en toekomstvisie.

Tot slot moet men nog een lijst opgeven van 10 referees die door de universiteit kunnen worden gecontacteerd om de aanvraag te beoordelen. Men kan eveneens een vijftal namen opgeven van personen die sowieso niet mogen worden betrokken als referee.

Kandideren kan door het aanvraagformulier in te vullen en dit in te dienen per mail naar loopbaanontwikkeling@ugent.be uiterlijk op maandag 2 juli 2018 om 23:59 uur.

Hoe verloopt de beoordeling van de kandidaturen?

Eerst voert een interne universiteitsbrede commissie een preselectie uit op basis van het onderzoeksdossier van de kandidaten, en in het bijzonder op basis van hun onderzoeksexcellentie op internationaal niveau.

De evaluatie van de onderzoeksexcellentie zal gebeuren rekening houdend met de wetenschappelijke anciënniteit van betrokken ZAP-leden, met de omvang van de onderzoeksopdracht binnen de globale taakomschrijving en met eventuele aanstellingen aan kennisinstellingen die als nauw verwant aan de Universiteit Gent worden beschouwd.

Merk op: voor deze preselectie mag de interne commissie zich uitsluitend baseren op de elementen die door de kandidaten zelf zijn opgegeven in het aanvraagformulier. Andere elementen (bijvoorbeeld door commissieleden zelf verzameld of aangereikt) kunnen en mogen niet in overweging worden genomen.

De preselectie wordt afgerond ten laatste op 15 september 2018. Daarna wordt aan de kandidaten meegedeeld of hun kandidatuur al dan niet wordt meegenomen naar de volgende ronde. In totaal zullen maximaal 50 kandidaten kunnen doorgaan naar deze tweede ronde. Hierbij wordt voor respectievelijk de alfa-, beta- en gamma-faculteiten telkens een minimumaantal plaatsen voorbehouden. Ook voor kandidaten uit het ondervertegenwoordigde geslacht wordt een minimum aan voorbehouden plaatsen voorzien. Concreet gaat het om maximum 16 gepreselecteerde kandidaten voor de alfa-groep (waarvan minstens 5 vrouwen), 17 voor de beta-groep (waarvan minstens 3 vrouwen) en 17 voor de gamma-groep (waarvan minstens 7 vrouwen).

In de tweede fase wordt door een fast track-commissie, samengesteld uit voor de helft interne en voor de helft externe experts, een beoordeling uitgevoerd van de gepreselecteerde kandidaturen. Naast het aanvraagformulier van de kandidaat baseert de commissie zich hiervoor ook op refereerapporten die worden opgevraagd bij door de kandidaat en/of door DOZA aangebrachte referees (rekening houdend met de regels over conflict of interest).

Daarnaast zullen de gepreselecteerde kandidaten ergens in de periode december 2018-januari 2019 worden uitgenodigd om hun fast track-bevorderingsdossier mondeling te motiveren en door de fast track-commissie te worden ondervraagd.

Het universiteitsbestuur verwacht dat de fast track-commissie op basis van deze gegevens in januari tot een finale selectie komt van max. 25 kandidaten die worden voorgedragen voor versnelde bevordering naar hoogleraar. Bij goedkeuring door de Raad van Bestuur worden betrokkenen retroactief bevorderd met ingang van 1 oktober 2018.

Waar kan ik terecht met vragen over de procedure?

Zoals aangegeven in de mail die alle hoofddocenten ontvingen op vrijdagavond 1 juni 2018 kan men met verdere vragen betreffende deze procedure terecht bij Angelo.Debruycker@UGent.be (Directie Personeel en Organisatie) of Dirk.DeCraemer@UGent.be (Directie Onderzoeksaangelegenheden, Afdeling Onderzoekscoördinatie).

Deelnemen of niet?

Voor hoofddocenten die binnen de huidige loopbaan met gepersonaliseerde doelstellingen reeds zouden bevorderen op 1 oktober 2018 biedt het deelnemen aan en behalen van een fast track-positie in de feiten geen meerwaarde.

Voor hoofddocenten die niet op korte termijn zicht hebben op een bevordering tot hoogleraar kan het zinvol zijn om deel te nemen aan deze procedure.

Om je kansen, en dus de zinvolheid van deelname, in te schatten probeer je best om je onderzoeksdossier met wat afstand te bekijken en te plaatsen binnen het geheel van wat er momenteel op onderzoeksvlak aan de gang is binnen je domein. Hoe zouden internationale collega’s binnen je vakgebied je onderzoeksprestaties beschouwen?

We beseffen dat dit allemaal nogal vaag klinkt, maar het is helaas sowieso niet mogelijk om te weten waar de preselectiecommissie en de fast track-commissie de meeste aandacht aan zullen besteden onder de elementen uit het aanvraagformulier voor de kandidaten. Ondanks aandringen van ACOD heeft het universiteitsbestuur hier geen verdere verduidelijking over geboden. Wel lijkt het ons dat het formulier voor deze procedure meer ruimte laat dan anders om de specifieke aspecten van je eigen vakgebied in de verf te zetten.

We wensen iedereen die deel wil nemen veel succes!