Dossier ATP-vlinders eindelijk geland

Submitted by ACOD UGent on wo, 02/20/2019 - 07:45

Dankzij de voortdurend aanhoudende druk door ACOD werd tijdens het PersoneelsOnderhandelingsComité (POC) van de UGent van 14 februari 2019 een akkoord bereikt over het zogenaamde “vlindersysteem”, een systeem van vaste vervangers voor ATP-leden die langere tijd afwezig zijn wegens ziekte, zwangerschap of een verlofstelsel. Voor ACOD was dit een erg belangrijk dossier: vervangingen van ATP-collega’s die afwezig zijn wegens langdurige ziekte, zwangerschap of een verlofstelsel worden vandaag vaak gedaan via tijdelijke arbeidscontracten of interimarbeid: een slecht statuut voor de vervanger. Even vaak gebeurt het ook dat er gewoon géén vervanger komt, en dat de achterblijvende collega’s zelf moeten bijspringen om de taken van de afwezige op te vangen. Dit leidt tot spanningen, en soms tot situaties waarbij personeelsleden bang zijn om afwezig te zijn.

Vlindersysteem goedgekeurd in sociaal overleg

We zijn dan ook blij om jullie te kunnen melden dat dit vlindersysteem voor ATP er nu inderdaad zal komen. Op het Personeelsonderhandelingscomité van 14 februari 2018 werd een kader afgesproken waarmee van start kan gegaan worden. Het volledige document vinden jullie in bijlage onderaan dit bericht, maar hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste elementen in het bereikte akkoord.

Een belangrijk element is dat er zowel “centrale” als “facultaire” vlinders zullen komen. De “centrale” vlinders, het oorspronkelijke idee, zal bestaan uit een groep van flexibel inzetbare vervangers die centraal een vast contract of een vaste benoeming krijgen. Zij behoren tot de directie DPO, en worden aangestuurd door een verantwoordelijke bij deze directie. Daarnaast kunnen de faculteiten ook zelf eigen middelen gebruiken om binnen hun faculteit ook een aantal vlinderfuncties op te zetten. Zij worden opgevolgd vanuit het decanaat, maar zullen ook regelmatig in contact worden gebracht met de centrale vlinders, zodat een echt groepsgevoel kan bevorderd worden tussen alle “vlinders”. De facultaire vlinders kunnen bij problemen ook terecht bij de verantwoordelijke van de centrale vlinders bij DPO.

Vakgroepen en directies die een vlinderfunctie nodig hebben om iemand te vervangen, kunnen een aanvraag indienen bij de centrale verantwoordelijke bij DPO, of bij de facultaire verantwoordelijke voor de vlinders. Die bekijkt de aanvragen, en zorgt ervoor dat de vlinder die wordt uitgestuurd aan het juiste profiel beantwoordt. Bij overbevraging of betwisting van de ingezette vlinders wordt verwezen naar de directeur DPO (voor de centrale vlinders) of de decaan (voor de facultaire vlinders). Vlinders worden ingezet voor een periode van 1 tot 6 maand, eventueel éénmalig verlengbaar. Voor langduriger afwezigheden bestaan er immers andere vervangingsmogelijkheden.

De meeste vlinders zullen een administratief profiel hebben, in functieklasse B of C. Er is echter ook de mogelijkheid voor vlinderfuncties met een eerder technisch profiel. Doordat ze regelmatig van werkplek veranderen, zullen de vlinders een goed zicht krijgen op de werking van de universiteit vanuit verschillende perspectieven. Ze krijgen dan ook de mogelijkheid om eventuele verbetervoorstellen aan de werking van de UGent op te lijsten, en kunnen helpen bij het verbeteren en vereenvoudigen van procedures. Ook dit is een grote meerwaarde van het vlindersysteem.

Het vlindersysteem: een weg van lange adem, maar toch resultaat

Het dossier rond het vlindersysteem is intussen meer dan een jaar oud, en gelukkig is er vandaag resultaat. De voorbije maanden werd het dossier vertraagd doordat de budgetten die voorzien werden voor het vlindersysteem uiteindelijk voor andere zaken werden gebruikt. Daarnaast was er ook intensief sociaal overleg om te kunnen beantwoorden aan alle mogelijke opmerkingen en problemen die er zouden kunnen zijn met zo’n vlindersysteem. Zo is het belangrijk dat vlinders een goed statuut krijgen, moeten er goede afspraken gemaakt worden over hun inzetbaarheid, en moeten ze bij iemand terecht kunnen bij problemen. We hebben grote appreciatie voor de collega’s bij DPO die al deze opmerkingen hebben meegenomen in de uiteindelijke visietekst.

Jammer genoeg was ook dit alles niet voldoende voor de collega’s van de andere vakbonden ACV en VSOA om hun akkoord te kunnen geven aan dit voorstel. Zij hadden vooral een probleem met het systeem van facultaire vlinders, en vrezen voor misbruiken en wanbeheer op facultair vlak. Hoewel we bepaalde bezorgdheden konden volgen, denken we dat het nieuwe kader intussen voldoende garanties biedt om van start te kunnen gaan met dit systeem, ook in de faculteiten. Bovendien hebben we gemerkt dat het vlindersysteem zeer breed gedragen wordt bij het ATP aan de UGent, we kunnen ons dus niet veroorloven dit nog verder uit te stellen. Dankzij het akkoord van ACOD met dit kader kan het nu toch van start gaan.
Belangrijk hierbij is ook te onderstrepen dat het vlindersysteem niet alle problemen rond vervanging, werklast en stress zal kunnen oplossen. Het is slechts een deeloplossing, maar wel een belangrijke. Er moet ook gekeken worden naar de structurele, vaste omkadering van ATP: die moet voldoende zijn voor alle taken die gevraagd worden.

Wat zijn de volgende stappen?

Een belangrijke hindernis die nog moet genomen worden is het inschrijven van middelen om het vlindersysteem effectief van start te kunnen laten gaan, zeker op centraal niveau. Middelen die in het verleden werden toegewezen aan dit systeem zijn uiteindelijk nooit gebruikt voor het vlindersysteem. De komende maanden zal een begrotingswijziging plaatsvinden, het is belangrijk dat daar middelen worden gevonden om met de aanwerving van de eerste vlinders van start te kunnen gaan. Het management liet weten dat zij hierover een voorstel zou doen, wij hopen dat dit voorstel door de Raad van Bestuur zal gevolgd worden. Zodra deze middelen er zijn, kunnen vacatures worden open verklaard om met de concrete aanwerving van de vlinders te beginnen. Uiteraard krijgen ook ATP-leden die nu reeds aan de UGent werken via de interne ronde de kans om ook mee te doen aan deze vacatures. Zodra de vacatures zijn ingevuld, kan er gestart worden met het vervangen van afwezigheden via het vlindersysteem.