Reactie van rector en vicerector op de vragen van de vakorganisaties nav de besparingsdiscussie aan UGent

Submitted by ACOD UGent on di, 04/27/2021 - 09:38

Op maandag 29 maart stuurden de vakorganisaties gezamenlijk een bericht naar alle UGent-personeelsleden: Besparingen aan de UGent: realiteit of fictie? - Savings at Ghent University: fact or fiction?

De tekst van deze mail kan je terugvinden via deze link.

Naar aanleiding van het personeelsonderhandelingscomité van donderdag 22 april herhaalden de vakorganisaties de vragen die wij in deze mail hadden gesteld. Rector en vicerector bezorgden ons hun antwoorden, die je integraal hieronder kan terugvinden.

We onthouden hieruit vooral dat personeelsbesparingen op dit moment niet aan de orde zijn. Wat betreft het aangekondigde kerntakendebat: vanzelfsprekend zal ACOD dit van zeer nabij opvolgen.

Er zijn zeker verbeteringen mogelijk aan de organisatie van UGent (zie onder meer ons programma voor de rectorverkiezingen 2021). Dat bepaalde taken of opdrachten die minder zinvol blijken niet meer zouden worden opgenomen, kan de nodige tijd en mogelijkheden vrijmaken om de bestaande hoge werkdruk op vele plaatsen te verlichten, en in te zetten op andere nieuwe zinvolle taken of verdere verbeteringen aan bestaande opdrachten.

ACOD zal echter in geen geval toelaten dat een dergelijk debat zou leiden tot een uitbesteding van structurele taken, of een uitholling van de arbeidsvoorwaarden van diegenen die deze taken uitvoeren aan UGent.

Antwoorden van rector en vicerector op de vragen van de vakorganisaties

  • Duidelijkheid over de huidige besparingsplannen: is er nood aan zware besparingen op personeel, of kunnen er alternatieven gevonden worden die geen negatieve impact hebben op het personeel van de UGent?

Het is vooralsnog niet duidelijk wat de inhoud van het finale verslag van de 'stuurgroep meerjarenbegroting' zal zijn. Deze stuurgroep werd ingesteld door de raad van bestuur, op aangeven van diverse geledingen. Noch de rector, noch de vicerector, is evenwel lid van deze stuurgroep.

In hoeverre "zware besparingen op personeel" werden voorgesteld in deze stuurgroep en of deze voorstellen in het finale verslag zullen worden opgenomen, is voor ons niet duidelijk. Wat wel duidelijk is: wij wensen niet te interfereren met de verslaggeving omtrent activiteiten van een stuurgroep waarvan we geen lid zijn - dat zou evident ongepast zijn. Uitspraken doen over die activiteiten nog voor een verslag ervan beschikbaar is, zou eveneens ongepast zijn. De stuurgroep zal rapporteren aan de raad van bestuur. Op dat ogenblik zullen ook wij kennis nemen van het verslag en er een mening over vormen.

Dat er nood zou zijn aan "zware besparingen op personeel" is hoe dan ook niet in die bewoordingen door ons uitgesproken, laat staan dat er een intentie zou zijn om te gaan voor "zware besparingen op personeel".

We hebben het recent reeds klaar en duidelijk gesteld: er is geen reden tot paniek. Uitspraken à la "Er is nood aan zware besparingen op personeel" zijn bijgevolg niet aan de orde. Anderzijds moet de financiële situatie waarin onze universiteit verkeert vanzelfsprekend wel ernstig worden genomen. Wij némen die ernstig. Onder meer door de wens uit te spreken om eerst een kerntakendebat te voeren, met actieve en permanente inbreng vanuit de faculteiten en de directies - we gaan ervan uit dat de raad van bestuur ons daartoe een mandaat zal geven nadat de 'stuurgroep meerjarenbegroting' haar finale verslag zal hebben opgeleverd en dit verslag zal zijn besproken binnen de raad van bestuur.

Pas nadat het kerntakendebat is gevoerd, zal kunnen worden ingeschat hoe tot een realistisch en duurzaam financieel meerjarenperspectief kan worden gekomen. Het spreekt voor zich dat alle mogelijke pistes/alternatieven daartoe inderdaad ernstig zullen worden genomen. Wat die mogelijke pistes/alternatieven zijn, is op dit moment nog niet duidelijk - net om dit in kaart te kunnen brengen, is er nood aan een kerntakendebat.

  • Kan er een signaal gegeven worden aan de faculteiten om geen drastische en onnodige besparingen door te voeren?

Dit signaal is reeds gegeven. De decanen staan unaniem achter het voorstel om een kerntakendebat op te starten en in afwachting daarvan geen "drastische besparingen", laat staan "onnodige besparingen" door te voeren. Meer nog, zij hebben daar zelf op aangedrongen - wat wij overigens toejuichen.

  • Wat is het standpunt van de rector en vice-rector over de huidige asociale voorstellen rond de verhoging van de maaltijdprijzen, verlaging van de fietsvergoeding en het verslechteren van de polis voor de hospitalisatieverzekering? Zijn jullie bereid om zich tegen dit soort asociale maatregelen, die vooral symbolisch zijn, te verzetten?

Zoals reeds aangegeven: we wensen eerst het kerntakendebat te voeren en vertrekkend van de resultaten daarvan te komen tot een realistisch en duurzaam financieel meerjarenperspectief. In de huidige fase van dit proces wensen we geen uitspraken te doen omtrent specifieke voorstellen, mede omdat die voorstellen werden besproken in de 'stuurgroep meerjarenbegroting' (wat vanzelfsprekend ook de bedoeling was en an sich dus prima is) maar wij niet weten (i) wat precies wel of niet werd voorgesteld; (ii) wat tijdens de besprekingen daaromtrent werd gesteld; en (iii) wij vooralsnog ook niet weten wat hierover zal worden gerapporteerd ten aanzien van de raad van bestuur.

  • Als de vakbonden in het hoger onderwijs de komende maanden en jaren opnieuw heropstarten voor meer middelen voor het hoger onderwijs en onderzoek: zijn jullie dan bereid dit publiek te steunen?

We vermoeden dat hier een woord werd vergeten: wellicht wordt bedoeld "pleidooien heropstarten" in plaats van "opnieuw heropstarten". Ervan uitgaande dat dit inderdaad de vraag is, wordt deze vraag een no-brainer. Uiteraard zijn we daartoe bereid. Meer nog, we menen te mogen zeggen dat we hierin de voorbije vier jaar het voortouw hebben genomen. Men herinnere zich de significante toename van de BOF- en FWO-middelen in 2019, en de fundamentele hertekeningen van de BOF-verdeelsleutel die daarmee gepaard ging. Ik meen te mogen zeggen dat die er in grote mate op aangeven van ons/de UGent gekomen zijn.

Nog maar enkele dagen geleden kwam de overheidsfinanciering ter sprake tijdens een interview met de VRT, zie https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/09/het-is-rustig-aan-de-universiteit-gent-duo-van-de-walle-van-her/

Dit citaat uit het interview is helder:

"Ik wil toch ook nog eens de betoelaging van het hoger onderwijs door de politiek in vraag stellen, dat blijft een aandachtspunt. En we willen onze professoren een paar onderzoeksprojecten gunnen die ze in de loop van hun carrière kunnen opstarten zonder met elkaar in competitie te moeten treden", besluit Van de Walle."

Veel duidelijker dan dit citaat kan een publieke boodschap niet zijn, denken wij.