Concrete, correcte en transparante informatie vanwege de rector ... ?

Submitted by ACOD UGent on wo, 05/03/2023 - 19:56

Op vrijdag 28 april stuurde de rector opnieuw een mail rond naar alle UGent-medewerkers om hen "concreet, correct en transparant [te] informeren over de stand van zaken van de reorganisatie en besparingen die momenteel worden voorbereid binnen onze universiteit". De rector verwijst hierbij naar een FAQ op de UGent-portaalsite.

De aanleiding voor deze communicatie - de eerste zin in het bericht - is dat tijdens de vergadering van de raad van bestuur die doorgaat op vrijdag 5 mei 2023 een geactualiseerde lijst van besparingsvoorstellen voorligt, als onderdeel van de Kerntakennota 2.0.

Een eerste bemerking die we ons daar alvast bij maken, is dat dit "concreet, correct en transparant" informeren alvast niet inhoudt welke "geactualiseerde besparingsvoorstellen" er dan wel precies worden voorgelegd aan de raad van bestuur?

Daarnaast wordt in de FAQ ook gesuggereerd dat er zaken op een verkeerde manier zouden worden voorgesteld, meer in het bijzonder over het aantal jobs dat zou sneuvelen ten gevolge van de reorganisatie en besparingen. Hoewel dat in de tekst nergens expliciet wordt gezegd, is duidelijk dat hier de drie UGent-vakorganisaties worden geviseerd, die in aanloop naar de raad van bestuur van 28 maart 2023 aanklaagden - op basis van de in de pers verschenen nota - dat er tot zo'n 300 arbeidsplaatsen in gevaar kwamen door de plannen van het universiteitsbestuur. We verwijzen onder andere naar de syndicale berichten die je hier en hier kan lezen, evenals naar de open brief van de vakorganisaties aan de rector en de beknopte samenvatting van de UGent-besparingsplannen die je kan terugvinden op de gezamenlijke sharepointsite van de vakorganisaties.

We stellen vast dat de verantwoordelijke voor de FAQ op de UGent-portaalsite het in deze zelf niet al te nauw neemt met een correcte voorstelling van zaken. In de FAQ wordt gezegd: "Concreet: (i) de bewering dat de UGent voor 10,9 miljoen euro (16,8 min 5,9 miljoen euro) aan personeelskosten moet besparen, is niet correct; (ii) de bewering dat 300 mensen hun job zullen verliezen, is evenmin correct. Wie dit toch beweert stelt de zaken verkeerd voor."

Op deze manier doet men het voorkomen alsof dit stellingen zijn die zijn verkondigd, en moeten worden ontkracht.

Zoals kan worden gelezen in bovenstaande artikels en teksten stellen de vakorganisaties echter geenszins dat UGent voor 10,9 miljoen euro aan personeelskosten moet besparen, wel in tegendeel wij zijn van mening dat besparingen op personeel absoluut niet aan de orde zijn.

Wel stellen wij net als de rector vast dat uit de kerntakennota 2.0 en de oorspronkelijk voorgestelde tabel met concrete besparingsmaatregelen volgt dat er naast die concrete maatregelen (waarvan sommige ook al arbeidsplaatsen schrappen) nog 10,9 miljoen euro gezocht wordt binnen de directies en nog 5,6 miljoen euro in de faculteiten. De kerntakennota 2.0 maakt hierbij heel duidelijk dat dit dit onvermijdelijk gepaard zal gaan met een reductie van het aantal arbeidsplaatsen of jobs aan UGent. Het "HR-instrumentarium" dat het management wenst te kunnen inzetten (met onder andere niet-vervangingen, verplichte toewijzing van andere functies, en naakte ontslagmogelijkheden) laat daar geen enkele twijfel over bestaan.

In de eerste, in de pers verschenen versie van de kerntakennota 2.0 werd aangegeven dat de eerste lijst van concrete besparingsmaatregelen die ook in die tekst stond in de komende maanden nog zou worden aangevuld. Als dit inderdaad zou gebeuren, dan zou men verwachten dat het resterende nog te vinden bedrag zou verkleinen. Er is evenwel geen enkele garantie dat dit a priori betekent dat er minder arbeidsplaatsen in gevaar zijn. Ook in de eerste lijst stonden immers al maatregelen opgenomen die concrete arbeidsplaatsen schrappen.

Wij zijn ervan overtuigd dat er voldoende sociale alternatieve maatregelen zijn zodat besparingen op het personeel onnodig zijn, en deze werden via de personeelsvertegenwoordigers in de raad van bestuur ook al maanden geleden meegedeeld aan het management. Wij kunnen echter enkel vaststellen dat hier tot op heden geen rekening mee werd gehouden. Waarom niet? Welke argumenten heeft men hiervoor? Of worden er spelletjes gespeeld, op de kap van het personeel en de studenten?

Hebben de rector en het managementoverleg dan nog andere besparingsmaatregelen in het hoofd die geen arbeidsplaatsen kosten? Zo ja, waarom dan geen duidelijkheid scheppen? Zo nee, dan blijft het risico dat het volledige resterende bedrag zou worden gezocht in een reductie van arbeidsplaatsen.

Welnu, wanneer de vakorganisaties op basis van de huidige beschikbare informatie de omrekening maken van het bedrag dat volgens kerntakennota 2.0 nog moet worden gezocht na het in mindering brengen van de oorspronkelijke tabel met concrete besparingsmaatregelen (= 16,8 plus 5,6 - 5,9 = 16,5 miljoen euro), dan komt dit neer op ongeveer 300 arbeidsplaatsen die in gevaar zijn. Met louter een bewering dat dit niet "zeker" is, slaagt het management er in ieder geval niet in om de UGent-gemeenschap gerust te stellen.

Ook de stelling "de bewering dat 300 mensen hun job zullen verliezen, is evenmin correct", die in de FAQ van de rector is opgenomen, wekt (bewust?) verwarring over welke bewering er al dan niet zou zijn gedaan. Dat volgens de huidige beschikbare info ongeveer 300 arbeidsplaatsen in gevaar zijn (zie hierboven), betekent niet a priori dat ook al die personeelsleden wiens huidige arbeidsplaats of functie zou worden geschrapt, ook hun tewerkstelling aan UGent zullen zien eindigen. Het is inderdaad mogelijk en waarschijnlijk dat een aantal onder hen (al dan niet verplicht toegewezen) een andere functie zullen kunnen opnemen binnen UGent. Hoewel dit voor de betrokkenen een beter alternatief is dan ontslag, zorgen de talrijke onzekerheden (o.a. hoeveel, wie, hoe, welk ander takenpakket, welke werkdruk, ...) momenteel niet voor de nodige geruststelling.

Kortom: in de mail en de FAQ die door de rector werden verspreid op vrijdag 28 april 2023 wordt geen enkel antwoord geboden op de vragen van het personeel. In plaats van bij te dragen aan een oplossing voor de huidige crisis die het management heeft veroorzaakt aan onze instelling, lijken de hoofdbekommernissen van deze mailcommunicatie (1) om de onjuiste indruk te geven dat het personeel via deze mail "concreet, correct en transparant" wordt geïnformeerd, en (2) om te pogen de vakorganisaties en andere kritische UGent-stemmen tegenover de huidige besparingsplannen in diskrediet te brengen als zouden zij de stand van zaken niet "op een correcte manier voorstellen".