Raad van Bestuur brengt belangrijke wijzigingen aan in beslissing rond “Blauwdruk Centrale Administratie”

Submitted by ACOD UGent on wo, 07/12/2023 - 08:49

Naast het dossier van de kinderdagverblijven keurde de Raad van Bestuur op vrijdag 7 juli 2023 ook de nota “Blauwdruk Centrale Administratie” goed, waarin een grondige hervorming van de centrale administratie werd uitgetekend.

Belangrijk hierbij is dat het oorspronkelijke voorstel van beslissing grondig werd gewijzigd, dit op uitdrukkelijke vraag van de ATP-geleding, waarbij zij de steun kregen van de ZAP-geleding. Die wijzigingen bestaan er in dat er expliciet werd opgenomen dat er nog extra onderhandeld zal worden over de leidinggevende structuur van de nieuwe centrale administratie, dat er een oplossing komt voor de “overlappingen” waarbij mogelijks collega’s met soortgelijke taken in verschillende departementen zouden terechtkomen, en dat er ook garanties moeten komen dat de nieuwe structuur en eventuele reducties in de personeelsbezetting niet zullen leiding tot een verhoging van de werkdruk of het verschuiven van taken naar de faculteiten.

Dit laatste is cruciaal. Het oorspronkelijke plan voorziet immers het schrappen van 123 VTE’s – of zo’n 160 jobs – in de Centrale Administratie. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront maakte reeds herhaaldelijk duidelijk dat een dergelijke sterke reductie van het aantal medewerkers in de Centrale Administratie onmogelijk is zonder dat de werkdruk stijgt, of zonder dat er taken worden doorgeschoven naar de faculteiten. Dit zou voor ons totaal onaanvaardbaar zijn.

Het management beweert te kunnen aantonen dat dit niet het geval is: wij zullen de scenario’s die zij hebben uitgewerkt dan ook grondig bekijken, en hierover terugkoppelen op de werkvloer. Mocht blijken dat er niet voldoende garanties zijn dat er geen taken worden doorgeschoven, en dat er geen stijging van de werkdruk is, zullen wij niet akkoord gaan met gelijk welke personeelsreductie die wordt voorgesteld. Voor alle duidelijkheid: sowieso kan er bij deze reducties geen sprake zijn van gedwongen ontslagen, niet van statutairen, maar ook niet van contractuelen.

De komende weken zullen heel wat collega’s met verlof gaan. Wij wensen eenieder alvast een deugddoende en rustgevende vakantie.

In september staan we er terug, met een nieuwe personeelsvergadering. Daarop zullen we een nieuwe stand van zaken geven over de besparingen, en het sociaal overleg. Het zal ook het moment zijn om samen te beslissen of de garanties die het management zal bieden over de werkdruk, afvloeiingen en andere besparingen voldoende zijn of niet. Zo niet, zullen we op dat moment collectief beslissen over nieuwe acties. Wij houden jullie in elk geval op de hoogte.