Voorstelling: Angelo De Bruycker

Angelo De Bruycker is beleidsmedewerker bij de directie Personeel en Organisatie van de Universiteit Gent, meer bepaald bij de afdeling Loopbaan, Begeleiding en Vorming.

Hij is betrokken bij het uitwerken van diverse beleidsmaatregelen inzake het personeel, in het bijzonder het academisch personeel. Hij verleent de decanaten en individuele ZAP-leden advies inzake de toepassing van de vigerende reglementen en decreten. Vanuit DPO bereidt hij een deel van de agenda van de bestuursorganen van de Universiteit Gent voor, meer bepaald de agendapunten betreffende personeelsgerelateerde materie (in het bijzonder aangaande het academisch personeel). Hij is secretaris van een aantal werkgroepen.

Hij studeerde in 2001 als historicus af aan de Universiteit Gent en was gedurende enkele jaren als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KULeuven. Hij werd in 2007 personeelslid van de Universiteit Gent en werkte tot mei 2011 als (vanuit de Universiteit Gent gedetacheerd) stafmedewerker bij de Associatie Universiteit Gent.

Hij werd lid van het ACOD in 2010 en is sinds oktober 2011 afgevaardigde voor ACOD Overheidsdiensten aan de Universiteit Gent. Hij is actief lid van het Gewestelijk Technisch Comité (GTC) en woont als extern waarnemer geregeld de selectiegesprekken binnen UGent bij. Hij heeft geen specifiek politiek engagement, maar wenst vanuit een breed sociaal perspectief bij te dragen tot (de bestendiging en verdere uitbouw van) een gunstige, kansrijke werkomgeving en positief werkklimaat aan de Universiteit Gent.