Nieuw ATP-reglement en nieuw beleid rond arbeidscontracten voor het ATP goedgekeurd door raad van bestuur UGent

Submitted by ACOD UGent on vr, 07/01/2016 - 18:29

(Click here for the English version of this article)

Op 1 juli is de Raad van Bestuur van de UGent akkoord gegaan met een nieuw ATP-reglement en een nieuwe manier van werken met arbeidscontracten voor het ATP. Hiermee wordt een oplossing geboden aan een heel aantal problemen die wij als vakorganisaties al jaren aanklagen. Kort samengevat vind je hieronder volgende informatie:

 • 1) Wat verandert er?
  • a) Voortaan kunnen alle ATP-leden kandideren voor interne ATP-vacatures
  • b) De testen voor potentieelinschatting/geschiktheidsonderzoek verdwijnen als voorwaarde voor bevordering
  • c) Eenzelfde selectieprocedure voor alle ATP-vacatures
  • d) Voor aanwervingen van contractuele ATP-leden wordt een contract van onbepaalde duur de norm
  • e) Omzetting naar onbepaalde duur voor wie nu reeds een tijdelijk contract heeft
  • f) Aansluiting bij het nieuw aanvullend pensioenplan
  • g) Er wordt duidelijk vastgelegd wanneer ontslag van een contractueel personeelslid al dan niet mogelijk is
 • 2) Wat zijn de volgende stappen?
  • Voor ATP ...
  • Voor WP ...
  • Voor andere onderzoekers ...

Deze wijzigingen zijn het resultaat van lange onderhandelingen tussen het bestuur en de vakorganisaties. Wij wensen de vertegenwoordigers van het bestuur die bijgedragen hebben tot deze oplossing te bedanken: de beide beheerders, de directeur DPO en de medewerkers van DPO die meegewerkt hebben aan het herschrijven van de reglementen. Als vakorganisaties hopen we dat ook voor de openstaande punten in dezelfde constructieve sfeer tot een oplossing kan gekomen worden.

---

1) Wat verandert er?

a) Voortaan kunnen alle ATP-leden kandideren voor interne ATP-vacatures

Voor alle ATP-personeelsleden, ongeacht of ze statutair zijn, een contract van onbepaalde duur, van bepaalde duur, of een vervangingscontract hebben, geldt vanaf nu dat ze intern kunnen meedoen met alle ATP-vacatures die de Universiteit Gent zal verspreiden. Omdat de Raad van Bestuur gelijktijdig met deze wijziging aan het ATP-reglement ook het nieuwe beleidsplan voor de centrale administratie heeft goedgekeurd, zullen er de komende weken een aantal vacatures verschijnen. We raden geïnteresseerde ATP-leden dan ook aan om zich via de vacaturewebsite van de UGent in te schrijven om meldingen te krijgen van nieuwe vacatures: https://www.ugent.be/nl/vacatures/onlinesolliciteren.htm

b) De testen voor potentieelinschatting/geschiktheidsonderzoek verdwijnen als voorwaarde voor bevordering

Belangrijk om weten is dat de ATP-personeelsleden bij deze interne vacatures zowel kunnen meedoen voor functies in de functieklasse waarin ze nu zitten (mutatie), als voor vacatures in een hogere functieklasse (bevordering). De nood aan een attest voor potentieelinschatting bij een bevordering wordt afgeschaft. De enige voorwaarde is dat je reeds 2 jaar in je huidige functieklasse zit. In de toekomst wil DPO werken aan een nieuw systeem van een leertraject, maar zolang dat er niet is, kunnen alle ATP-personeelsleden bij de interne ronde meedoen voor bevordering.

c) Eenzelfde selectieprocedure voor alle ATP-vacatures

Alle ATP-vacatures, zowel die voor statutaire als voor contractuele posities, zullen op dezelfde manier behandeld worden. Er komt een objectieve selectieprocedure die volledig door UGent zal georganiseerd worden. Testen via het externe bureau (Hudson) verdwijnen.

d) Voor aanwervingen van contractuele ATP-leden wordt een contract van onbepaalde duur de norm

Voor aanwervingen van contractuele ATP-leden wordt een contract van onbepaalde duur de norm. Vervangingscontracten zijn nog mogelijk als je effectief de taken van de afwezige collega overneemt. Bij andere vervangingen ("sprokkels") wordt gewerkt met een contract van onbepaalde duur. Contracten van bepaalde duur zijn uitzonderlijk en enkel mogelijk bij heel specifieke functies en voor een maximumtermijn van 2 jaar.

e) Omzetting naar onbepaalde duur voor wie nu reeds een tijdelijk contract heeft

Voor eind 2016 zullen alle ATP-personeelsleden met een tijdelijk contract die al minstens twee jaar aan de UGent werken een contract van onbepaalde duur aangeboden krijgen. Voor wie minder dan twee jaar actief is aan de UGent zal dit in veel gevallen ook zo zijn, maar zijn er een aantal uitzonderingen.
Heel wat tijdelijke ATP-personeelsleden zijn bij aanwerving niet in de juiste graad ingeschaald, of hebben in de loop van de jaren niet altijd kunnen meegenieten van de loopbaan met automatische stijgingen in loonschaal. Al deze contracten worden herbekeken:

 • Indien personeelsleden in een lagere functieklasse werken dan die waarop ze op basis van de inhoud van hun functie recht hebben krijgen ze deze hogere functieklasse. DPO doet hierbij een voorstel, het personeelslid heeft het recht om gehoord te worden door de beoordelingscommissie, en kan eventueel in beroep gaan indien hij/zij meent dat de inschaling te laag is. Contacteer zeker je vakorganisatie indien je hierin begeleiding nodig hebt.
 • Daarnaast wordt bij deze omzetting bekeken of de graadverhogingen van het ATP-loopbaanmodel ook effectief werden toegepast. Indien je in een lagere loonschaal zit, dan wordt deze voor de toekomst verhoogd.

f) Aansluiting bij het nieuw aanvullend pensioenplan

Eerder, tijdens de Raad van Bestuur in mei, werd reeds beslist dat alle contractuele ATP-personeelsleden een aanvullend pensioen zullen toegekend krijgen. Dit zal gebeuren voor 1 januari 2017, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016. Ook hierover zal u in het najaar gecontacteerd worden door DPO.

g) Er wordt duidelijk vastgelegd wanneer ontslag van een contractueel personeelslid al dan niet mogelijk is

Ten slotte komt er ook een nieuwe manier van werking bij beëindiging van tewerkstelling van contractuele ATP-personeelsleden. Het basisidee is dat willekeur wordt uitgesloten. De mogelijkheden tot ontslag worden beperkt. Zo zijn er de mogelijkheden die bestaan bij statutaire ATP-personeelsleden: na een tuchtprocedure of bij meerdere negatieve evaluaties. Daarnaast kunnen er voor contractuele ATP-personeelsleden ook financiële of organisatorische redenen zijn voor ontslag. In deze gevallen moet echter een specifieke procedure gevolgd worden ("implacement"), waarbij sowieso eerst zes maanden zal gezocht worden naar een alternatieve functie binnen de UGent, alvorens het contract kan worden opgezegd.

2) Wat zijn de volgende stappen?

We zijn er als vakorganisaties van overtuigd dat deze wijzigingen een heleboel onrechtvaardigheden uit het verleden zullen wegwerken. Een aantal zaken zijn echter nog niet opgelost, en zullen nog verder onderhandeld moeten worden.

Voor het ATP ...

Voor het ATP zal er nog een oplossing moeten gevonden worden voor de niet-toegekende rechten voor het aanvullend pensioen uit het verleden. Zeker voor personeelsleden die lange tijd aan de UGent werkten, en niet meer in staat zullen zijn om de komende jaren in het nieuwe pensioenplan nog een degelijk pensioen op te bouwen zal een oplossing moeten gevonden worden.

Voor het WP ...

Daarnaast zal er in het najaar ook de discussie gevoerd moeten worden over het personeelsbeleid van het wetenschappelijk personeel.

Het contract van onbepaalde duur moet, ook voor het WP, de regel worden. Er kan onderhandeld worden over uitzonderingen, maar deze moeten duidelijk gedefinieerd en gemotiveerd zijn, alsook beperkt in de tijd. Wanneer niet meer voldaan is aan de uitzonderingsvoorwaarden, moeten de betrokkenen automatisch een contract van onbepaalde duur krijgen. Daarnaast moet er ook voor het WP een duidelijk beleid komen dat bepaalt onder welke voorwaarden een contract van onbepaalde duur kan worden opgezegd.

Er moet duidelijkheid komen over het aanvullend pensioen voor het WP.

Het spreekt vanzelf dat er overgangsmaatregelen moeten komen voor het huidige WP. Daarbij moet worden vermeden dat medewerkers in aanloop van de nieuwe regeling ontslagen zouden worden.
Bij het opstellen van dit beleid zal rekening gehouden moeten worden met het welbevinden van alle betrokken personeelsleden. Recente gebeurtenissen hebben aangetoond hoe belangrijk dit is.

De effectieve functie-inhoud van WP-leden moet in kaart gebracht worden. Een aantal WP-leden zijn tewerkgesteld met het perspectief op een doctoraat maar andere WP-leden hebben een eerder uitvoerende rol in het kader van dienstverleningsprojecten of bij de algemene ondersteuning van het onderzoek. Postdoctorale WP-leden kunnen werken aan de uitbouw van een academische carrière, maar ze kunnen net zo goed sleutelfiguren zijn die fungeren als labmanager of coördinator van onderzoeksprojecten. Er moet worden nagegaan of een loopbaanbeleid voor al deze verschillende groepen wel op een uniforme manier kan worden gevoerd. Voor al deze groepen is een degelijk loopbaanperspectief op lange termijn noodzakelijk.

Voor andere onderzoekers ...

Er is een sterke gelijkenis en overlap tussen de opdracht van enerzijds WP-leden die onderzoek verrichten met het oog op het behalen van een doctoraat, en anderzijds bursalen en Assisterend Academisch Personeel. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de uitwerking van een loopbaanbeleid voor onderzoekers. Hierbij moet zeker ook het statuut van de bursalen opnieuw bekeken worden.

Onderzoekers die aangenomen worden om te werken aan een doctoraat moeten effectief de mogelijkheid krijgen om aan dit doctoraat te werken. Dit betekent dat zij voldoende tijd moeten krijgen voor hun onderzoek, en dat zij aangenomen moeten worden voor minstens vier jaar. Vroegtijdige beëindiging van de tewerkstelling kan enkel op basis van een duidelijke evaluatieprocedure.

Heeft u nog vragen, contacteer ons via ACOD@UGent.be