ACOD UGent roept iedereen op om deel te nemen aan de algemene staking op woensdag 13 februari 2019

Submitted by ACOD UGent on wo, 02/06/2019 - 17:57

Op woensdag 13 februari 2019 organiseren de drie nationale vakbonden een algemene 24u-staking in België. Ook ACOD UGent roept alle personeelsleden op om deel te nemen aan deze staking.
Samen met de collega's van ACV en VSOA zullen wij vanaf 8u een stakerspiket plaatsen aan de ingang van het rectoraat. Wij verwelkomen u daar graag met een warm drankje en/of een koffiekoek!

Waarom deze staking?

De directe aanleiding voor de staking van 13 februari 2019 zijn de onderhandelingen over het “Interprofessioneel Akkoord” (IPA), het tweejaarlijkse overleg tussen vakbonden en werkgevers waar afspraken worden gemaakt over collectieve arbeidsvoorwaarden en lonen. Als vakbonden stellen we vast dat er een heropleving is van de economie. Bedrijfswinsten in België breken jaar na jaar nieuwe records. Tegelijkertijd gaat de reële koopkracht van de werkende bevolking en uitkeringstrekkers omlaag. Desondanks willen de werkgevers niet spreken over een koopkrachtverhoging die hoger ligt dan 0,8%, te verdelen over 2019 en 2020. Dit is onaanvaardbaar.

Strikt genomen betreft het IPA enkel de lonen in de privésector, het hoger onderwijs valt hier buiten. Toch is er ook aan de universiteiten en hogescholen weinig ruimte tot juichen. In de periode 2019-2021 is er slechts een zeer beperkte koopkrachtverhoging voorzien aan de Vlaamse universiteiten. Terwijl aan de hogescholen en in het leerplichtonderwijs een koopkrachtverhoging werd toegekend van 1,1%, werd voor de universiteiten slechts ongeveer de helft hiervan voorzien, in de vorm van een verhoging van de ecocheques, en een beperkte verhoging van de eindejaarstoelage in 2021. Eerder stuurden de UGent-vakbonden hierover reeds een gezamenlijk bericht rond naar het personeel. Daarvoor was het al van 2006 geleden dat er nog een koopkrachtverhoging gebeurde binnen het hoger onderwijs. Met een levensduurte die voortdurend toeneemt, is het belangrijk dat er een sterk signaal wordt gegeven dat er ook in het hoger onderwijs nood is aan een stevige koopkrachtverhoging, in het bijzonder voor de laagste loonschalen.

Een tweede thema van de staking van 13/02 is “rechtvaardige pensioenen”. De voorbije jaren hebben de regeringen Di Rupo en Michel verschillende maatregelen genomen die een sterke daling betekenen van de pensioenen van het UGent-personeel. De meest in het oog springende maatregelen waren hierbij het niet meer meetellen van studiejaren bij de pensioenberekening (“schrapping diplomabonificatie”), het berekenen van het pensioenbedrag op de lonen van de laatste 10 jaar ipv. de laatste 5 jaar of het afschaffen van bepaalde specifieke pensioenstelsels, bijvoorbeeld die voor het ZAP (“afschaffing preferentiële tantièmes”). De gevolgen voor het UGent-personeel zijn dramatisch: hoewel de pensioenberekening individueel is en afhankelijk van veel factoren, zal het verlies bij zo goed als iedereen oplopen tot meerdere honderden euro’s netto per maand, dit terwijl er vaak langer moet gewerkt worden dan vroeger.

De regering stelt dat deze maatregelen nodig waren omdat de ambtenarenpensioenen “te hoog” zijn. België kent de laagste wettelijke pensioenen in West-Europa. Enkel de ambtenarenpensioenen liggen ongeveer op het Europese gemiddelde. Samen met de andere vakbonden komen wij op voor een rechtvaardig pensioen, een pensioen dat eenieder in staat moet stellen op een waardige manier van zijn of haar oude dag te genieten. Het zijn dus de wettelijke pensioenen in de privésector die moeten opgetrokken worden tot het niveau van de ambtenarenpensioenen, niet andersom!

Als laatste thema willen we op de stakingsdag van 13 februari pleiten voor sterke investeringen in openbare diensten. Investeringen in goed openbaar vervoer, een sterke sociale zekerheid, degelijk onderwijs en andere publieke dienstverlening zijn belangrijk om als maatschappij in te kunnen zetten op klimaat en sociale rechtvaardigheid. Als vakbonden aan de UGent pleiten we er ook voor dat 7% van het BNP moet gaan naar publieke investeringen in onderwijs, en 3% in onderzoek, zoals het begin jaren ’80 gebeurde. Het aanpakken van de onderfinanciering in het hoger onderwijs is noodzakelijk om aan de UGent kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek aan te bieden, te investeren in degelijke en veilige gebouwen, én een sociaal correct personeelsbeleid.

Praktisch

Wie deelneemt aan de algemene staking van woensdag 13 februari 2019 gaat op deze dag niet naar het werk. Je bent dan gewettigd afwezig. De werkgever zal wel het loon voor die dag afhouden van je maandloon.
Als je bent aangesloten bij ACOD, dan ontvang je in dat geval een stakingsvergoeding voor die dag. Om deze stakingsvergoeding te ontvangen dien je ons je loonbrief voor februari te bezorgen waarop UGent de loonafhouding wegens staking zal hebben vermeld.
Als je bij ACVOD of VSOA bent aangesloten, neem je best contact op met je vakbond om te weten wat voor jou de praktische afspraken zijn voor 13 februari.

We hopen jullie allen zo talrijk mogelijk te mogen verwelkomen op ons gezamenlijk piket van ACOD - ACV - VSOA aan het rectoraat woensdagmorgen 13/2 vanaf 8u!