Vragen en antwoorden over de UGent Fight for 14€ campagne

Submitted by ACOD UGent on vr, 11/22/2019 - 12:24

Hieronder wordt een antwoord gegeven op een aantal vragen die we ontvingen in verband met de UGent Fight for 14€ campagne die ACOD UGent dit voorjaar is gestart.

Wat zijn de eisen van de UGent Fight for 14€ campagne?

De campagne UGent fight for 14€ heeft volgende eisen:

 • De invoering van een minimumloon van 14€ bruto per uur voor iedereen aan de UGent
 • De toekenning van een éénmalige compensatie voor wie lange tijd minder verdiende dan dit minimumloon
 • De UGent moet ook aan haar onderaannemers een zelfde minimumloon opleggen
 • Er moet massaal worden ingezet op statutarisering waar dit kan
 • De invoering van een aanvullende ziekteverzekering voor contractuelen: ziek zijn mag niet tot loonverlies en armoede leiden!
 • Collega’s die momenteel via onderaanneming voor UGent werken dienen te worden “ingesourcet” zodat ook zij volwaardige UGent-personeelsleden worden.

Wie organiseert de campagne UGent Fight for 14€?

Het initiatief van deze campagne komt van ACOD UGent. We verwelkomen echter iedereen die achter de eisen van deze campagne staat om met ons mee te doen. Intussen werd het platform ook onderschreven door de Algemene Centrale ISS (vakbond bij onderaannemer schoonmaak UGent), de ATP-raad van de UGent, Fridays for Future UGent en studentenorganisaties Actief Linkse Studenten, CDS UGent, Comac UGent, JongSocialisten UGent en 't Zal wel Gaan. Bij de eerste ondertekenaars bevinden zich ook een heleboel bekende en minder bekende UGent-ers: de lijst met eerste ondertekenaars vind je op: https://ugentfightfor14.wixsite.com/14euro/eersteondertekenaars

Waarom opkomen voor een minimumloon van 14€/uur?

Uit recent onderzoek van Testaankoop bleek dat steeds meer Belgen het moeilijk hebben om rond te komen: 39% kan nooit sparen, 68% heeft het moeilijk om te sparen. Steeds meer mensen moeten niet alleen besparen op vrijetijdsuitgaven, hobby’s of vakantie, maar moeten aan het einde van de maand ook de keuze maken tussen de facturen voor verwarming, voedsel, vervoer of medische kosten. Bij die groep zit ook een stijgend aantal werkenden.
Een minimumloon van 14€/uur betekent voor een voltijdse tewerkstelling een nettoloon van 1.700€: een minimum indien men na aftrek van kosten voor huisvesting, energie, medische uitgaven, voeding en andere basisbehoeften toch iets wil overhouden voor sparen en ontspanning. Bij een lager inkomen kunnen mensen al snel onder de armoedegrens duiken, vooral bij onverwachte kosten, een grote herstelling, ziekte of andere tegenslag. In de groep die er het slechtst aan toe is zitten vooral veel vrouwen en alleenstaande ouders. Voor ons is het onaanvaardbaar dat iemand die voltijds werkt niet aan dit minimum zou komen.

Hoeveel mensen werken er aan de UGent aan minder dan 14€/uur?

Op dit moment werken er zo’n 100 mensen rechtstreeks voor de UGent aan een loon dat lager is dan 14€/uur. Het gaat vooral om mensen in functieklasse D (medewerkers studentenresto’s, klusjesmannen, verhuizers,…) en functieklasse C (technici, logistieke en sommige administratieve medewerkers). Een personeelslid in functieklasse D heeft pas na 12 jaar anciënniteit een loon dat hoger ligt dan 14€/u, voor iemand in functieklasse C is dat 6 jaar. Zelfs personeelsleden die zonder anciënniteit een job aannemen op bachelorniveau worden het eerste jaar minder betaald dan 14€ uur! Naast de 100 collega’s die er nu nog onder zitten, zijn er natuurlijk ook meerdere honderden anderen die voorheen reeds jarenlang aan minder dan 14€/u hebben gewerkt.
Tenslotte zijn er ook heel wat mensen aan de UGent tewerkgesteld via onderaanneming: de grootste groep hierbij is het schoonmaakpersoneel: een 200-tal mensen. Ook zij werken aan lonen die lager zijn dan 14€/uur.

Kunnen deze personeelsleden binnen hun huidige job doorgroeien naar een hoger loon?

Voor zo goed als alle personeelscategorieën aan UGent bestaan er degelijke loopbaanpaden met periodieke salarisverhogingen, of zijn deze momenteel in onderhandeling. Ook de collega’s die momenteel minder verdienen dan 14 euro per uur krijgen na verloop van tijd een hoger loon. Dit gebeurt echter pas nadat zij 6 tot zelfs 12 jaar anciënniteit hebben opgebouwd. Deze collega’s blijven dus heel lang werken aan een loon dat vandaag de dag te weinig is om rond te komen. Bij ziekte of een andere tegenslag lopen deze collega’s het risico om meteen in armoede terecht te komen. Dit is het gevolg van verouderde loonschalen die reeds vele jaren niet meer zijn aangepast door de overheid. UGent heeft deze loonschalen niet opgesteld, maar zij heeft wel de mogelijkheid om in de praktijk te garanderen dat geen enkel personeelslid aan dergelijke lage lonen hoeft te werken. Ook voor de collega’s die via onderaannemers bij UGent werken kan onze universiteit minimale loonvoorwaarden opleggen aan deze bedrijven waarmee zij samenwerkt. Wij vragen dan ook dat UGent hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt en zo ook op dit vlak een voortrekker wordt.

Hoe willen jullie dit minimumloon realiseren aan de UGent?

De hoogte van de loonschalen aan de UGent wordt bepaald door de Vlaamse overheid. Toch zijn er verschillende manieren waarop de UGent dit minimumloon van 14€ per uur kan invoeren. De mogelijkheid die wij voorstellen is dat de UGent bij de inschaling van de betrokken personeelsleden in de overeenkomstige salarisschaal steeds minstens die anciënniteitstrede zou toekennen die overeenkomt met een bruto uurloon van minstens 14 euro per uur. Zo verdient niemand minder dan dit minimum.
Hoe kan dit worden gefinancierd?

ACOD UGent heeft een plan opgesteld om de kosten van deze maatregel te betalen via het statutariseren van alle collega’s binnen de Maaltijdvoorzieningen en de Kinderdagverblijven van de Directie Studentenvoorzieningen: zij zijn voor het overgrote deel momenteel contractueel tewerkgesteld.

Een statutaire tewerkstelling als vast benoemd personeelslid zou echter niet alleen op vele vlakken voordeliger zijn voor de betrokkenen zelf, maar ook de totale loonkost voor UGent zou hiermee aanzienlijk lager zijn. Dat is ook de reden waarom de UGent binnenkort sowieso voorziet in het statutariseren van heel wat contractuele posities. De directie DSV werd voorlopig niet opgenomen in deze plannen, wij stellen voor om dat wel te doen.
Volgens onze berekeningen zou de statutarisering van alle personeelsleden binnen de resto’s, cafetaria’s en kinderdagverblijven van UGent een jaarlijkse besparing opleveren van ruim 2,2 miljoen euro. De meeste van deze collega’s voldoen aan de wettelijke voorwaarden om zonder nieuwe vacature statutair te kunnen worden benoemd. Ook verdwijnen vanaf 2020 de beperkingen die de overheid stelde aan het aantal personeelsleden dat statutair kan worden benoemd. Er is dus geen enkele verantwoorde reden waarom deze statutarisering niet zou worden doorgevoerd.

Voor de gevraagde verhoging van de inschaling van de personeelsleden naar minimum 14 euro bruto per uur zou op basis van de huidige personeelspopulatie een jaarlijks bedrag nodig zijn van 415.000 euro. Om ook bij de onderaannemers dit mimimumloon te garanderen is maximaal 560.000€ nodig, en vermoedelijk minder. Dit bedrag is gebaseerd op de minimumbarema’s bij ISS, en berekend op 250 VTE’s: niet alle collega’s bij ISS werken echter voltijds, en sommigen zitten in een hoger barema.
Daarnaast is er ook nog ruimte voor de aanwerving van een aantal extra vaste personeelsleden, zodat bvb aanwezigheden wegens ziekte kunnen worden opgevangen. Voor 7 extra voltijdse collega’s is een bedrag nodig van ongeveer 280.000€.
Daarnaast vragen wij ook een eenmalige compensatie, onder de vorm van een tredeverhoging, voor collega’s die ondertussen reeds zijn doorgegroeid naar een hoger loon maar die voorheen lange tijd hebben gewerkt aan een loon van minder dan 14 euro per uur. Dit kost ongeveer 540.000€.

Dit betekent dat er minstens zo’n 440.000€ overblijft waarvan wij voorstellen ze te gebruiken binnen de directie DSV om aan sociaal beleid te doen voor studenten.

De totale berekening vind je in deze tabel.

Totale loonkost DSV maaltijdvoorzieningen + kinderdagverblijven 8.400.000€ (*)
Winst te maken bij statutarisering 2.235.000€
14€ minimumloon voor alle UGent-ers 415.000€
14€ bij de onderaannemers (maximaal, vermoedelijk minder) 560.000€
Eénmalige compensatie collega’s die lange tijd aan minder dan 14€ werkten 540.000€
Extra vlinderposities ter vervanging van extra afwezigheid wegens ziekte 280.000€
Minstens beschikbaar voor extra investeringen DSV (sociaal beleid studenten) 440.000€

(*) Bedrag gecorrigeerd op maandag 25 november 2020. Aanvankelijk stond hier per vergissing 6,7 miljoen euro vermeld, wat echter enkel de loonkost voor DSV maaltijdvoorzieningen betrof. Dit heeft geen impact op de andere bedragen in de tabel. De berekeningen zijn gebeurd obv de juiste cijfers.

Welke andere eisen stellen jullie nog?

Voor die collega’s die niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden om te worden gestatutariseerd vragen wij een aanvullende verzekering gewaarborgd inkomen. Bij langdurige ziekte vallen contractuele personeelsleden immers na 30 kalenderdagen terug op een ziekte-uitkering die aanzienlijk lager is dan hun loon. Deze aanvullende verzekering garandeert echter dat zij naast deze uitkering nog een aanvullend bedrag ontvangen. Op die manier blijft hun totale inkomen op hetzelfde niveau als hun loon, zoals dit ook het geval is bij vast benoemde collega’s die ziek zijn.

Tot slot herhalen wij ook onze vraag naar insourcing van de collega’s die momenteel nog in onderaanneming werken, in het bijzonder de collega’s van de schoonmaak. Wanneer zij rechtstreeks als personeelsleden van de UGent zouden worden tewerkgesteld dan zou dit niet alleen voor hen een belangrijk stap vooruit betekenen. De schoonmaak zou ook op een andere manier kunnen worden georganiseerd die meer tegemoet komt aan de noden van de UGent in plaats van enkel rekening te houden met de bedrijfswinstcijfers van de onderaannemer. Met het verhogen van de minimumlonen bij deze onderaannemers verdwijnt ook deels het financiële argument voor de UGent om dit niet te doen.

Ik ben overtuigd, hoe kan ik bijdragen aan de campagne?

 • Heb je de petitie nog niet getekend? Doe het snel op https://ugentfightfor14.wixsite.com/14euro
 • Bespreek de campagne met collega’s op het werk, roep hen ook op om de petitie te tekenen, of ga zelf rond met het papieren petitieformulier dat je vindt op https://ugentfightfor14.wixsite.com/14euro/downloadpetitie
 • Deze petitie is een eerste stap, maar we denken dat er meer zal nodig zijn om het universiteitsbestuur te bewegen om in te gaan op onze vragen. De komende maanden wordt verder actie gevoerd. Stip volgende data alvast aan in je agenda, meer info volgt nog!
  • Een eerste actiemoment is op 14 februari 2020 om 12u30 aan het rectoraat, wanneer we de petitie zullen overhandigen aan de rector. We willen daar met zoveel mogelijk personeelsleden en studenten aanwezig zijn.
  • Op 9 maart 2020 zal de 4de editie van de UGent Women’s Strike doorgaan, met deze campagne als een belangrijk thema. We roepen die dag alle collega’s aan de UGent op om minstens enkele uren het werk neer te leggen uit solidariteit.
 • Wil je zelf een bijdrage leveren aan de campagne, meedoen aan één van de actiedagen tijdens de middagpauze, of heb je zelf een origineel idee om de campagne te ondersteunen: laat het ons weten via mail: acod@ugent.be of via de website https://ugentfightfor14.wixsite.com/14euro/contact
 • Wil je een affiche van de campagne uithangen op jouw dienst? Je kan een voorbeeld van deze affiches terugvinden in bijlage onderaan dit bericht. Geef ons een seintje op ACOD@UGent.be en we bezorgen je een of meerdere exemplaren.
 • Volg ons ook op facebook: http://www.facebook.com/ugentfightfor14