UGent kent coronapremie toe voor voorbije periode ... maar helaas niet voor iedereen

Submitted by ACOD UGent on ma, 10/25/2021 - 09:34

ACOD staat achter de toekenning van een dergelijk bedrag als tegemoetkoming voor de vele inspanningen van alle UGent-collega's tijdens de coronapandemie, maar heeft ook wel een aantal opmerkingen hierbij. Daarnaast vindt ACOD het evenwel absoluut niet kunnen dat een relatief grote groep collega's deze premie niet zal ontvangen terwijl zij net hetzelfde werk doen ten behoeve van UGent als andere medewerkers die deze premie wel ontvangen.

Wat houdt deze coronapremie in?

Het gaat om een forfaitair bedrag van 20 euro per maand met een maximum van 15 maanden, of dus max. 300 euro. Men krijgt dit bedrag voor elke maand in de voorbije periode sinds de start van de coronapandemie in maart 2020, indien men tijdens die maand ten minste 1 dag effectieve prestaties heeft geleverd of zich in een verlofstelsel bevond dat gelijkgesteld is met dienstactiviteit (bvb ziekte, ouderschapsverlof, ...).

Wie krijgt deze coronapremie?

Onder voorbehoud van finale goedkeuring door het bestuur van het onderhandelde voorstel zullen volgende categorieën eind november 2021 de hierboven vermelde coronapremie uitbetaald krijgen:

  • alle personeelsleden, bursalen en werkstudenten
  • die op 1 september 2021 op de payroll van UGent staan
  • en een aanstellings- of benoemingspercentage hebben van ten minste 20%

Deze collega's krijgen de forfaitaire premie van 20 euro toegekend per maand dat zij in de voorbije periode sinds de start van de coronapandemie in maart 2020 ten minste 1 dag effectieve prestaties hebben geleverd of zich in een verlofstelsel bevonden dat gelijkgesteld is met dienstactiviteit (bvb ziekte, ouderschapsverlof, ...). Binnen de hierboven opgesomde categorieën zijn er geen verdere beperkingen of voorwaarden.

Wie krijgt deze premie dus niet?

Collega's die niet op de payroll van UGent staan krijgen deze coronapremie niet. Het gaat hier dan o.a. om alle onderzoekers die rechtstreeks betaald worden door een externe financier, bijvoorbeeld de FWO-aspiranten en de FWO postdoctorale mandaathouders en de onderzoekers die rechtstreeks bezoldigd worden door andere vergelijkbare instanties.

Dit omvat ook de grote groep van internationale onderzoekers die in de feiten aan en voor UGent werken en hiervoor een beurs toegekend krijgen door bijvoorbeeld een financierende instantie uit hun thuisland. Vaak gaat het hier bovendien om heel lage beursbedragen waardoor de betrokken collega's hier in heel precaire omstandigheden moeten leven terwijl zij hun werk uitvoeren.

Standpunten van ACOD bij deze coronapremie

Voor ACOD is het onaanvaardbaar dat een grote groep collega's uitgesloten blijft van deze coronapremie. Deze collega onderzoekers met een rechtstreekse externe bezoldiging, zoals een FWO-beurs of mandaat of een beurs van een financierende instantie uit het eigen thuisland, voeren dezelfde taken uit als hun collega's assistenten, contractuele WP-leden en doctoraatsbursalen die rechtstreeks door UGent worden bezoldigd. In tegenstelling tot deze collega's zullen zij deze coronapremie echter niet ontvangen.

Aanvankelijk voerde UGent tijdens de besprekingen van het voorstel aan dat dit niet mogelijk was omdat UGent formeel niet de werkgever is van deze collega's. ACOD toonde echter aan dat dit juridisch geen probleem bleek gezien de rol die UGent nu reeds in de praktijk opneemt ten aanzien van deze collega's - o.a. naar terugbetaling van kosten en toekennen van andere bedragen. Finaal bleek echter op het POC dat UGent eenvoudigweg geen budget voorziet om ook aan deze groep collega's de coronapremie toe te kennen.

Omdat ACOD zich niet kan vinden in een dergelijk niet te verantwoorden onderscheid tussen de UGent-collega's hebben wij dan ook een protocol van niet akkoord gegeven bij het voorstel zoals het nu voorlag. ACV en VSOA gaven wel een protocol van akkoord.

Daarnaast heeft ACOD ook nog volgende opmerkingen gemaakt bij dit voorstel van coronapremie:

  • Deze coronapremie kan niet worden gezien als een voldoende compensatie voor de kosten die medewerkers hebben gemaakt tijdens de voorbije pandemie, bvb voor telewerk. Hiervoor is dit bedrag van 20 euro per maand veel te beperkt, niet in het minst in het licht van de steeds verder stijgende kosten voor bvb verbruik van gas en elektriciteit. Ook moeten de tijdens deze periode gedane werkuitgaven nog steeds op een correcte manier worden vergoed als dat nog niet zou zijn gebeurd.
  • Dit voorstel is op geen enkele wijze een voorafname op de modaliteiten en het bedrag van een toekomstige telewerkvergoeding aan UGent. Een dergelijke telewerkvergoeding kan geen categorieën UGent-collega's uitsluiten en het bedrag van deze toekomstige vergoeding dient voldoende hoog te zijn om op een realistische wijze de gemaakte kosten te dekken. Wij verwijzen hierbij o.a. naar andere Vlaamse universiteiten zoals VUB die momenteel een vergoeding van 50 euro per maand toekennen.