ACOD UGent dient een stakingsaanzegging in voor donderdag 13 januari 2022 voor de personeelsleden van de UGent-kinderdagverblijven

Submitted by ACOD UGent on wo, 01/12/2022 - 17:02
Op dinsdag 11 januari 2022 keurde het universiteitsbestuur een voorstel goed waarin heel wat besparingsmaatregelen zijn opgenomen die zouden worden doorgevoerd op kap van het personeel, bovendien vaak nog ten koste van die personeelsleden met een lagere verloning aan UGent zoals de collega's in de kinderopvang, en de collega's tewerkgesteld bij de binnenpost en in de magazijnen van UGent.

Na de raad van bestuur verstuurde de ATP-geleding een bericht naar alle ATP-leden aan UGent met de inhoud van de genomen beslissing. Deze blijkt grotendeels in lijn te liggen met de signalen die daarover reeds waren opgevangen.

Uit dit bericht kon ook worden opgemaakt dat deze asociale beslissing werd genomen door het rectorale team en (het merendeel van) de ZAP-leden en externen in de raad van Bestuur, tegen de wil in van de vertegenwoordigers van de studenten, ATP en AAP/OAP.

ACOD stelde vandaag vast dat er al meteen een groot ongenoegen heerst bij het personeel van de kinderdagverblijven aan UGent, specifiek naar aanleiding van het voorstel tot outsourcing van de thans in eigen beheer georganiseerde kinderopvang aan UGent. Ook dit voorstel maakt immers deel uit van deze asociale beslissing die gisteren werd genomen in de raad van bestuur.

De betrokken personeelsleden willen in actie komen om uiting te geven aan dit ongenoegen. Op donderdag 13 januari 2022 gaan zij in staking en willen zij zo een duidelijk signaal geven aan het universiteitsbestuur dat zij het absoluut niet eens zijn met dit voornemen om de kinderopvang aan UGent uit te besteden.

ACOD heeft dan ook een stakingsaanzegging ingediend voor donderdag 13 januari 2022. Deze is terug te vinden in bijlage bij dit artikel. Lees dit volledige artikel voor de precieze modaliteiten en afspraken rond deze stakingsaanzegging.

De nota die werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur bevat zoals gezegd echter nog tal van andere besparingsmaatregelen in het nadeel van de personeelsleden van UGent. Uit de vele signalen die wij hierover reeds ontvingen is duidelijk dat er ook buiten de kinderdagverblijven, bij zowel de andere ATP-leden als bij de lesgevers en de onderzoekers een grote onvrede is over deze voorstellen, en een bereidheid om tot actie over te gaan.

ACOD onderschrijft deze heel terechte en breed gedragen misnoegdheid en zal alles in het werk stellen om op korte termijn een gezamenlijke actie hierrond te organiseren aan UGent. Met deze actie tonen we het verzet van onze UGent-gemeenschap tegen deze onaanvaardbare asociale voorstellen, en maken we samen duidelijk aan het universiteitsbestuur dat deze terug moeten worden ingetrokken!

Aan UGent geen degelijke telewerkvergoeding maar slechts een beperkte connectievergoeding van 20 euro ... en ook dat opnieuw niet voor iedereen

Submitted by ACOD UGent on ma, 12/06/2021 - 16:30

(You can find this article in English through tis link)

Op dinsdag 30 november 2021 werd op het Personeelsonderhandelingscomité (POC) van UGent onderhandeld over een nieuw reglement rond vergoedingen en toelagen en de terugbetaling van onkosten. Dit reglement ligt voor op de raad van bestuur van komende vrijdag 10 december 2021.

In dit reglementsvoorstel zijn enkele specifieke positieve wijzigingen opgenomen, waarop we dieper zullen ingaan in een eerstvolgend artikel.

Toch kreeg dit voorstel een drievoudig protocol van niet akkoord op de onderhandelingen. Voor ACOD was de reden voor dit niet akkoord dat het bestuur op geen enkele wijze een concrete en oprechte bereidheid heeft getoond om gesprekken op te starten over de invoering van een degelijke telewerkvergoeding aan UGent. Lees meer hierover in dit artikel.

Uitgesteld: links-progressief@ugent: Middaglezing van Miranda Ulens

Submitted by ACOD UGent on ma, 11/01/2021 - 16:08

(Deze lezing werd uitgesteld wegens de slechter wordende coronacijfers. Een nieuwe datum wordt later nog gecommuniceerd.)

Op vrijdag 26 november 2021 geeft Miranda Ulens,algemeen secretaris ABVV en voorzitter Vlaams ABVV, een middaglezing voor links-progressief.

"De economie draait weer op volle toeren. Het economisch herstel is er, maar op het vlak van koopkracht en werkomstandigheden blijft het wachten op herstel. Om werknemers weer perspectief te geven op sociale vooruitgang, moet het sociaal overleg in ere worden hersteld. Niet alleen op papier, maar ook in de feiten."

Het evenement vindt plaats in het Amsab (Bagattenstraat 174 – 9000 Gent). De lezing start om 12u15 – einde voorzien rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen - in het bijzonder ook in het kader van de coronamaatregelen - wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Coronamaatregelen: maximum 50 deelnemers – mond- en neuskapje volgens de dan geldende instructies van de overheid.

De inschrijving is maar definitief na bevestiging.

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

De ACOD-verlofkalender 2022 is beschikbaar!

Submitted by ACOD UGent on ma, 10/25/2021 - 19:26

Een geplastificeerd exemplaar wordt eind november - begin december met de binnenpost naar al onze leden opgestuurd. Ook de verschillende vakgroepen en diensten krijgen een verlofkalender toegestuurd. Een digitale versie van de kalender kan je downloaden via de link rechtsboven op deze pagina.

Merk op: de tijdelijke wijziging van de regels rond overdracht van vakantiedagen naar aanleiding van de coronacrisis die vorig jaar werd ingevoerd, wordt verlengd. Dit betekent dat:

  • van 2021 naar 2022 uitzonderlijk 20 niet opgenomen vakantiedagen kunnen worden overgedragen
  • van 2022 naar 2023 uitzonderlijk 15 niet opgenomen vakantiedagen kunnen worden overgedragen
  • vanaf eind 2023 opnieuw het normale maximum van 10 niet opgenomen vakantiedagen kunnen worden overgedragen naar het volgende jaar

Lees verder in dit artikel voor meer informatie over de vakantieregeling voor 2022.

UGent trekt laagste lonen aan UGent op naar minimumloon van 14 euro per uur

Submitted by ACOD UGent on ma, 10/25/2021 - 09:44

Op donderdag 21 oktober 2021 werd op het Personeelsonderhandelingscomité (POC) onderhandeld over een voorstel om de laagste lonen aan UGent op te trekken. De inhoud van het voorstel dat werd voorgelegd aan het POC is terug te vinden in bijlage bij dit artikel.

ACOD voert reeds geruime tijd campagne voor het optrekken van de minimumlonen aan UGent tot een bedrag van minstens 14 euro per uur (lees o.a. hier, hier en hier).
Het huidige onderhandelde voorstel gaat in op deze eis en zal ervoor zorgen dat in de feiten bijna niemand minder dan 14 euro per uur zal verdienen.

Lees meer hierover in dit artikel.

UGent kent coronapremie toe voor voorbije periode ... maar helaas niet voor iedereen

Submitted by ACOD UGent on ma, 10/25/2021 - 09:34

Op donderdag 21 oktober 2021 werd op het Personeelsonderhandelingscomité (POC) onderhandeld over de toekenning van een coronapremie aan het personeel voor hun inzet tijdens de voorbije moeilijke periode. De inhoud van het voorstel dat werd voorgelegd is terug te vinden in bijlage bij dit artikel.

ACOD staat achter de toekenning van een dergelijk bedrag als tegemoetkoming voor de vele inspanningen van alle UGent-collega's tijdens de coronapandemie, maar heeft ook wel een aantal opmerkingen hierbij. Daarnaast vindt ACOD het evenwel absoluut niet kunnen dat een relatief grote groep collega's deze premie niet zal ontvangen terwijl zij net hetzelfde werk doen ten behoeve van UGent als andere medewerkers die deze premie wel ontvangen.

Lees er meer over in dit artikel.

Beleidsplannen faculteiten en directies bieden geen antwoord op de stijgende werkdruk: ACOD geeft geen akkoord

Submitted by ACOD UGent on za, 10/23/2021 - 17:08

Donderdagochtend 21 oktober 2021 werd in het Personeelsonderhandelingscomité (POC) sociaal overleg gepleegd over de beleidsplannen van faculteiten en directies. ACOD besloot om niet akkoord te gaan met deze beleidsplannen, en ze allemaal af te keuren. Ook de twee andere vakbonden ACV en VSOA volgden ons daarin. Er is dus voor de eerste keer een algemeen protocol van niet-akkoord door de drie vakbonden.

In dit artikel lees je meer over het waarom van dit niet-akkoord.

links-progressief@ugent: Middaglezing van Sammy Mahdi

Submitted by ACOD UGent on ma, 10/04/2021 - 12:30

Op dinsdag 26 oktober 2021 geeft staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi een middaglezing voor links-progressief.

Mijn eerste jaar als staatssecretaris voor asiel en migratie: "Als ik populair wil worden, zou ik beter een crisis uitlokken"

Het evenement vindt plaats in de Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent). De lezing start om 12u30 – einde voorzien rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

ACOD UGent steunt de studentenbezetting van het UFO in solidariteit met de hongerstakers

Submitted by ACOD UGent on di, 07/13/2021 - 15:36

Als socialistische vakbond hebben wij al jaren kritiek op het onmenselijke vluchtelingenbeleid dat steeds absurder wordt. Vandaag is de regering bereid om via een ‘unieke vergunning’ buitenlandse werknemers een job te geven om op die manier het tekort aan arbeidskrachten in de knelpuntberoepen te compenseren. Tezelfdertijd weigert de regering om duidelijke regularisatiecriteria vast te stellen voor de 150.000 mensen die al jaren zonder papieren op Belgisch grondgebied wonen en werken en wiens kinderen hier naar school gaan en ingeburgerd zijn. Aangezien zij illegaal moeten werken krijgen zij een uurloon uitbetaald dat ver beneden het wettelijke minimum ligt. Zij hebben geen recht op ziekteverzekering noch pensioen.

Dit is de uitzichtloze context waarin zo’n 475 mensen zonder papieren reeds op 23 mei besloten om in hongerstaking te gaan en de VUB, ULB en de Begijnhofkerk in Brussel te bezetten. Ook in Gent hebben studenten in solidariteit met de Union des sans papiers pour la Regularisation (USPR) het UFO-gebouw bezet. Zij eisen dat de rector en vice-rector de actie van de USPR ondersteunen en druk zetten om tot een humane en duurzame oplossing te komen voor de hongerstakers en mensen zonder papieren in het algemeen.

Als socialistische vakbond onderschrijven wij deze eis. De universiteit heeft een belangrijke rol te spelen, niet alleen door het algemene debat te voeren over een menselijk vluchtelingenbeleid, maar ook door mee te denken aan concrete oplossingen voor de positie van de hongerstakers en de overheid een humaan kompas aan te bieden.

Tot slot vragen wij als socialistische vakbond aan de progressieve partijen in de meerderheid om druk te zetten en werk te maken voor een snelle afhandeling van de dossiers van de hongerstakers, die immers in levensgevaar verkeren. Samen met de werkgevers eisen wij concreet dat mensen zonder papieren toegang krijgen tot een ‘unieke vergunning’ zodanig dat zij kunnen werken in knelpuntberoepen. Daarenboven ijveren wij voor een menswaardig vluchtelingenbeleid gebaseerd op duidelijke en objectieve criteria voor individuele regularisatie die ook bij wet worden vastgelegd; de oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie; en controle op de eerbiediging van de mensenrechten, met bijzondere aandacht voor de rechten van kinderen zonder papieren.

(Lees hier ook de analoge oproep van onze ABVV-vakbondskoepel)

Wij roepen het personeel van de UGent ook warm op om hun solidariteit met de hongerstakers te tonen via de fietsmanifestatie van station Gent-Sint-Pieters naar het UFO die deze zaterdag 17 juli 2021 plaatsvindt. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze deze facebookpagina

ACOD reageert op discussie rond tweets rector over Tom Van Grieken, en vraagt de inspanningen om tot een diverse universiteit te komen te versterken

Submitted by ACOD UGent on wo, 06/02/2021 - 17:44

De voorbije dagen was er zowel aan onze universiteit als in de media heel wat ophef rond een twitterdraadje dat onze rector verspreidde naar aanleiding van het optreden van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in De Afspraak. Onze reactie hierop kan je lezen in dit artikel.