Modaliteiten bij de omzetting van de huidige contractuele WP-leden naar het nieuwe beleid met ingang van 1 april 2019

(Via deze link kan u terugkeren naar het overzichtsartikel over het nieuwe WP-beleid)

Op 1 april 2019 vindt de formele omzetting plaats naar het nieuwe WP-beleid. Hieronder geven we u graag wat meer toelichting bij de precieze modaliteiten die zullen worden toegepast bij deze omzetting.

Voorafgaande maatregelen

Tussen de besprekingen en onderhandelingen over het ontwerp van nieuw WP-reglement met de modaliteiten hoe het nieuwe WP-beleid zal worden toegepast, de goedkeuring door de raad van bestuur op 1 februari 2019, en de formele omzetting van de bestaande contractuele WP-leden op 1 april 2019 zit redelijk wat tijd. Gedurende deze periode zijn er contracten van bepaalde duur van bestaande WP-leden die aflopen. Hierbij is het mogelijk dat een dergelijk aflopend contract misschien niet zou worden verlengd omwille van de onzekerheid bij de budgethouders over de impact van het nieuwe WP-beleid.

Om te vermijden dat er op die manier contractuele WP-leden, met soms reeds een lange tewerkstelling aan UGent, zomaar zouden "verdwijnen" vooraleer hun dossier ook maar zou kunnen worden beoordeeld in het kader van de omzetting naar het nieuwe beleid, werd er hierover een afspraak gemaakt met het universiteitsbestuur. Concreet zou aan alle WP-leden die op 31 december 2018 reeds 2 jaar als aan UGent verbonden waren, en van wie het contract afliep op 31/12/2019 of later maar vóór 31/03/2019, een contractverlenging worden aangeboden tot 31 maart 2019. Op deze manier wordt gegarandeerd dat zij worden meegenomen in de groep van bestaande contractuele WP-leden voor wie de afspraken rond de omzetting (zie verder) zullen worden toegepast.

Wie zal worden omgezet?

1) De arbeidsovereenkomst van wie op 1 april 2019 reeds 4 jaar of langer en zonder onderbreking langer dan 3 maand met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst zijn van de Universiteit Gent zal automatisch worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Al naar gelang de groep waarin men wordt ingedeeld (zie verder) kan dit eventueel gaan om een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met beding. Meer details hierover kan u terugvinden in de toelichting over de verschillende WP-groepen in het nieuwe beleid.

2) De arbeidsovereenkomst van wie op 1 april 2019 minder dan 4 jaar zonder onderbreking langer dan 3 maand met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als wetenschappelijk personeelslid in dienst zijn van de Universiteit Gent wordt niet automatisch omgezet. Desondanks kan deze wel op beslissing van de betrokken budgethouder worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (al dan niet met een beding, naar gelang de WP-groep waarin men wordt ingedeeld). Indien de budgethouder evenwel beslist om niet om te zetten, dan eindigt de tewerkstelling op de in de arbeidsovereenkomst voorziene datum. In dat geval wordt aan het betrokken personeelsleden een opzeggingsvergoeding uitbetaald.
Aanvulling op basis van amendementen goedgekeurd door raad van bestuur 26 maart 2019: Er wordt aan deze personeelsleden eenzelfde implacementbegeleiding geboden als voor WP3 evenwel beperkt tot de nog resterende duur van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.

Wat gebeurt er bij de omzetting?

Alle personeelsleden die worden omgezet zullen rond deze datum worden gevraagd om een nieuw contract te ondertekenen bij DPO. Merk op: dit geldt ook voor de beperkte groep WP-leden die nu reeds een contract van onbepaalde duur heeft.
Voor de nieuwe contracten werden modellen opgemaakt in overleg met de vakorganisaties. U kan deze modelcontracten terugvinden in bijlage bij dit bericht.

In dit contract zal een voorstel zijn opgenomen van de WP-groep uit het nieuwe beleid waarin u wordt opgenomen, het tewerkstellingspercentage, en de inschaling in een salarisschaal uit de WP-loopbaan.

Wat betreft de WP-groep wordt het voorstel geformuleerd door de budgethouder, evenwel binnen het kader van het nieuwe WP-reglement. Zo dient de feitelijk jobinhoud overeen te stemmen met wat hierover is bepaald voor elk van de drie WP-groepen uit het nieuwe beleid. Men kan bvb niemand omzetten naar WP groep 1 die niet eens aan een doctoraat werkt. Ook kan men iemand die reeds meer dan 6 jaar geleden het doctoraat behaalde niet omzetten naar WP groep 2. Het is evenwel mogelijk dat je alsnog wordt toegewezen aan een WP-groep die volgens jou niet overeenkomt met het werk dat je in de feiten doet. Om dergelijke situaties aan te pakken is een beroepsmogelijkheid voorzien tegen de voorgestelde indeling (zie verder).

Wat betreft het percentage van tewerkstelling is de algemene regel een arbeidsovereenkomst worden aangeboden met hetzelfde tewerkstellingspercentage als op het moment van de omzetting. We merkten echter dat sommige WP-leden bij een recente verlenging van hun tijdelijke contract soms een lager percentage kregen aangeboden hoewel daar geen aanwijsbare objectieve reden voor was. Om dergelijke situaties aan te kunnen kaarten wordt ook hiervoor een beroepsmogelijkheid voorzien (zie verder).

Tot slot wordt bij de omzetting op 1 april 2019 voor iedereen waar nodig een correctie doorgevoerd van de inschaling op basis van de loopbaan die men op dat moment reeds heeft gehad aan UGent en de toepassing van de loopbaanregels uit het nieuwe WP-reglement. Concreet voorbeeld: wie wordt ingedeeld in WP groep 3 en op 1 april 2019 reeds 10 jaar als WP is tewerkgesteld zonder doctoraat maar (onterecht) nog steeds in salarisschaal WM1 wordt verloond, zal vanaf die datum in salarisschaal WM3 worden ingeschaald.
Merk op: bij deze eenmalige herinschaling zal wel niemand een lagere salarisschaal krijgen dan hij of zij op dat moment reeds verworven heeft, ongeacht het resultaat van de toepassing van voormelde regels.

Wat als ik het niet eens ben met het voorstel van mijn budgethouder en DPO?

Er is voorzien dat wie het niet eens is met de voorgestelde indeling in een WP-groep, het voorgestelde tewerkstellingspercentage, of de voorgestelde inschaling, hiertegen binnen een periode van 1 maand na de formele mededeling in beroep kan gaan bij een ad hoc beroepscommissie.
Aanpassing op basis van amendementen goedgekeurd door raad van bestuur 26 maart 2019: Deze beroepscommissie bestaat uit het facultair bestuur van de betrokken faculteit, aangevuld met de academisch beheerder en de directeur Personeel en Organisatie. Deze beroepscommissie neemt finaal de beslissing.

Heb je twijfels bij het voorstel dat je ontvangen hebt? Is een en ander niet duidelijk? Wens je in beroep te gaan? Neem dan zeker contact op met ons via ACOD@UGent.be