Oproep tot deelname aan actie tegen besparingsbeleid hoger onderwijs op dinsdag 23/05/2023 om 11u45 aan KASK

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/19/2023 - 15:25

Graag vragen we jullie aandacht voor een actie op dinsdag 23 mei 2023 vanaf 11u45 aan het KASK. Die dag komt Ben Weyts naar Gent, en samen met collega’s en studenten uit enkele hogescholen en het KASK zelf willen wij hem warm ontvangen, en confronteren met zijn besparingsbeleid. Afspraak is om 11u45 aan het KASKCafé Marisal (ingang via Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent). Van daaruit trekken we in korte optocht over de campus naar de plek waar Weyts verwacht wordt.

Lees meer hierover in dit artikel.

Sociaal overleg over besparingsplannen: eerste stap gezet

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/12/2023 - 13:26

Donderdag 11 mei 2023 was er een vergadering van het Personeelsonderhandelingscomité (POC), het orgaan voor formeel sociaal overleg aan de UGent. Hoewel er een andere agenda was voorzien, hebben de drie vakorganisaties er bij het management op aangedrongen dat eerst een grondige en diepgaande discussie zou gevoerd worden over de aanpak van het sociaal overleg over de besparingsplannen die het bestuur de voorbije maanden lanceerde. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een gesprek van meer dan 5 uur, waarbij de vakorganisaties meerdere voorstellen hebben gedaan om het sociaal overleg op een ernstige en grondige manier op te starten.

Op basis van die discussie hebben de vakorganisaties het management er van kunnen overtuigen alvast een eerste stap te zetten. De lijst met besparingen die tot nu toe werd aangekondigd wordt tijdelijk on hold gezet. Op die manier kan een overleg plaatsvinden om te bepalen welke besparingsmaatregelen ter discussie staan bij de sociale partners, en welke niet. Die maatregelen die niet worden gecontesteerd kunnen verder worden uitgewerkt door het management, over de andere zal een traject van sociaal overleg worden opgestart dat hopelijk zal leiden tot een globaal akkoord. Voor de vakorganisaties is het daarbij cruciaal dat jobs en loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden worden beschermd, en dat we alternatieven zoeken voor die besparingsmaatregelen die sociaal niet aanvaardbaar zijn.

Tenslotte nog dit: tijdens het gesprek moesten ook wij vaststellen dat de weg naar een herstel van een goed sociaal overleg aan onze instelling nog lang is. De manier waarop het management de voorbije periode is omgegaan met de besparingsplannen heeft haar sporen nagelaten, niet alleen bij de vakorganisaties, maar ook bij de UGent-gemeenschap in haar geheel. Wij stellen ook vast dat de communicatie die het management gisteren verspreidde over dit sociaal overleg op enkele punten verschilt met de werkwijze die werd besproken. We zullen dit echter in alle sereniteit opnemen met de vertegenwoordigers van het management tijdens de eerste besprekingen, en drukken onze hoop uit dat dit kan worden rechtgezet.

De vakorganisaties zullen tijdens het komende overleg duidelijke lijnen uitzetten over het behoud van jobs, en het verdedigen van de werkomstandigheden van het personeel. We zullen dit echter doen vanuit een constructieve houding, met het oog op het herstellen van het vertrouwen in een goed werkend sociaal overleg. We rekenen er op dat het management met dezelfde houding naar het overleg zal gaan.

Tenslotte willen we alle collega’s bedanken die de voorbije weken samen met ons actie voerden om dit mogelijk te maken. Jullie werk en inzet heeft effectief een verschil gemaakt. Wij hebben de voorbije weken ook beloftes gedaan over het betrekken van alle personeelsleden in de stappen die wij zetten in dit hele verhaal. We zullen dit blijven doen, en komen binnenkort naar jullie terug om een stand van zaken te geven over het verloop van het sociaal overleg. Wij zijn er immers van overtuigd dat inspraak en betrokkenheid van een zo groot mogelijke groep personeelsleden essentieel zal zijn om vooruit te gaan.

De UGent-vakorganisaties

ACOD - ACV - VSOA

ACOD belastingservice 2023

Submitted by ACOD UGent on ma, 05/08/2023 - 17:07

Ook dit jaar biedt ACOD opnieuw hulp aan haar leden bij het invullen van de belastingbrief.

Let op: in tegenstelling tot andere jaren kan je ditmaal niet gewoon langskomen op een van de invuldagen, maar is dit enkel mogelijk op afspraak.

Een afspraak maken kan via mail naar oost_vlaanderen@acod.be of telefonisch op het nummer 09 269 93 33

Op het afspraakmoment kan je dan langskomen in het ACOD gebouw in de Bagattenstraat 158 in Gent.

Afspraken kunnen worden geboekt om langs te komen op maandag 12, 19 of 26 juni 2023.

Vergeet zeker niet volgende documenten mee te brengen naar je afspraak:

  • identiteitskaart + pincode (desgevallend van beide belastingplichtigen!)
  • belastingbrief van vorig jaar
  • fiscale attesten
  • documenten ivm hypothecaire leningen
  • energiebesparingsattesten

Gezamenlijk persbericht ACOD-ACV-VSOA UGent: In plaats van te kiezen voor overleg en inspraak, kiest rector opnieuw voor provocatie en escalatie

Submitted by ACOD UGent on ma, 05/08/2023 - 16:57

De voorbije weken werd duidelijk dat de besparingsplannen die de rector de voorbije periode aankondigde niet kunnen rekenen op een breed draagvlak. Er is veel woede, onbegrip en teleurstelling over de maatregelen zelf, en de manier waarop ze worden doorgevoerd: zonder inspraak, zonder sociaal overleg.

Op Dies Natalis betoogden reeds een 150-tal studenten en personeelsleden tegen deze manier van werken. Tijdens de Raad van Bestuur van 28 maart protesteerden zo’n 250 collega’s. Een personeelsvergadering van de vakorganisaties op 20 april werd ruim bijgewoond: in totaal 600 personeelsleden namen deel: zo’n 210 in de zaal zelf en 390 via Teams. Op deze personeelsvergadering was er een duidelijke steun voor de aanpak die de vakbonden bepleitten in hun open brief: het dringend opstarten van sociaal overleg, en het jaarlijks bekijken van de begroting én het begrotingsoverschot om asociale besparingen en besparingen op personeel te vermijden. Diezelfde boodschap werd ook naar voren gebracht op 5 mei, toen in de voormiddag ruim 200 personeelsleden deelnamen aan de coworking-actie “Durf Elders Werken”, en een 300-tal personeelsleden en studenten ook protesteerden aan de Raad van Bestuur.

De druk van deze acties, en het sluimerende ongenoegen bij een groot deel van het personeel van de UGent maakte dat er op de Raad van Bestuur een duidelijke afwijzing kwam van de werkwijze die tot nu toe werd gevolgd door de rector en het management. Vanuit alle geledingen werd gepleit voor sociaal overleg, voor inspraak en voor het in debat gaan over de besparingen. Er werden gepleit voor het terug herstellen van de eenheid tussen personeelsleden van verschillende personeelscategorieën, en tussen de directies en faculteiten. Opmerkelijk: de rector kon tijdens de Raad van Bestuur ook niet langer beweren dat alle directeurs en alle decanen achter de besparingen staan, een belangrijke toegeving aan de realiteit die ook wij de voorbije weken al konden vaststellen. Dit alles toont ook aan dat de acties effect hebben: verschillende leden van het bestuur én het management voelden de noodzaak zich uit te spreken tegen de huidige werkwijze rond de besparingen.

Op het einde van het debat besliste de Raad van Bestuur om zelf geen verdere beslissingen te willen nemen over de besparingen, maar om de rector de kans te geven zelf de regie over de werkwijze rond besparingen over te nemen. Bij een aantal raadsleden kwam dit zeker door de zware persoonlijke druk die de rector en voorzitter van de Raad van Bestuur op bestuurders gezet hebben om akkoord te gaan. Voor een aantal anderen was dit vermoedelijk gebaseerd op de hoop dat de rector de zaken anders zou aanpakken, en dit keer wel in sociaal overleg zou gaan en bepaalde besparingen in vraag zou willen stellen. Wij vreesden echter al meteen dat dit ijdele hoop zou blijken te zijn, en dat de gemaakte beloftes snel zouden gebroken worden.

Helaas tonen de feiten aan dat die vrees terecht was. Nog geen uur na de beloftes en mooie woorden stuurde de rector al een communicatie rond waarin de beslissing van de Raad van Bestuur werd aangevuld met het zinnetje dat reeds op maandag 8 mei een lijst met uit te voeren besparingen zou worden gepubliceerd. Dit is intussen gebeurd. Die lijst is, buiten enkele details, dezelfde als de lijst met maatregelen die ook reeds op 28 maart en op 5 mei werd geagendeerd op de Raad van Bestuur, en waarvoor in de Raad geen meerderheid kon worden gevonden. Het feit dat de rector gewoon doorgaat met deze lijst, zonder sociaal overleg, zonder rekening te houden met de kritieken, toont het misprijzen dat hij heeft voor het sociaal overleg, maar ook zijn misprijzen voor het vertrouwen dat verschillende RvB-leden in hem hadden gesteld.

De vakorganisaties van de Universiteit Gent zullen die boodschap duidelijk meedelen op het geplande Personeelsonderhandelingscomité (POC) van donderdag 11 mei. Wij vragen dat de besparingsplannen on hold worden gezet, en dat er gesprekken worden opgestart om het gebroken vertrouwen te herstellen. We zullen ook de open brief bespreken die de vakorganisaties al eerder verspreidden, en waarin ons voorstel van aanpak wordt uiteengezet.

Indien blijkt dat ook op die dag de rector geen opening wenst te bieden aan het sociaal overleg, zien wij ons genoodzaakt verdere stappen te zetten.

Concrete, correcte en transparante informatie vanwege de rector ... ?

Submitted by ACOD UGent on wo, 05/03/2023 - 19:56

Op vrijdag 28 april stuurde de rector opnieuw een mail rond naar alle UGent-medewerkers om hen "concreet, correct en transparant [te] informeren over de stand van zaken van de reorganisatie en besparingen die momenteel worden voorbereid binnen onze universiteit". De rector verwijst hierbij naar een FAQ op de UGent-portaalsite.

De aanleiding voor deze communicatie - de eerste zin in het bericht - is dat tijdens de vergadering van de raad van bestuur die doorgaat op vrijdag 5 mei 2023 een geactualiseerde lijst van besparingsvoorstellen voorligt, als onderdeel van de Kerntakennota 2.0.

Een eerste bemerking die we ons daar alvast bij maken, is dat dit "concreet, correct en transparant" informeren alvast niet inhoudt welke "geactualiseerde besparingsvoorstellen" er dan wel precies worden voorgelegd aan de raad van bestuur?

Daarnaast wordt in de FAQ ook gesuggereerd dat er zaken op een verkeerde manier zouden worden voorgesteld, meer in het bijzonder over het aantal jobs dat zou sneuvelen ten gevolge van de reorganisatie en besparingen. Hoewel dat in de tekst nergens expliciet wordt gezegd, is duidelijk dat hier de drie UGent-vakorganisaties worden geviseerd, die in aanloop naar de raad van bestuur van 28 maart 2023 aanklaagden - op basis van de in de pers verschenen nota - dat er tot zo'n 300 arbeidsplaatsen in gevaar kwamen door de plannen van het universiteitsbestuur. We verwijzen onder andere naar de syndicale berichten die je hier en hier kan lezen, evenals naar de open brief van de vakorganisaties aan de rector en de beknopte samenvatting van de UGent-besparingsplannen die je kan terugvinden op de gezamenlijke sharepointsite van de vakorganisaties.

We stellen vast dat de verantwoordelijke voor de FAQ op de UGent-portaalsite het in deze zelf niet al te nauw neemt met een correcte voorstelling van zaken. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Rector en Raad van Bestuur gaan door met draconisch besparingsplan – Vakbonden UGent kondigen actieplan aan: jouw deelname is nodig

Submitted by ACOD UGent on di, 03/28/2023 - 21:10

Zonet heeft de Raad van Bestuur haar goedkeuring gegeven aan het zware besparingsplan van de rector, waarover de voorbije weken al heel wat berichtgeving verscheen. De inhoud van dit plan kan u nog steeds vinden op de website van nieuwssite Apache. Een groot deel van het plan werd effectief goedgekeurd door de Raad van Bestuur, enkel over de lijst met maatregelen in punt 4.2.3. werd beslist om dit pas op de volgende Raad van Bestuur te beslissen. We vrezen echter dat er ook daar maar weinig veranderingen zullen gebeuren aan de lijst met maatregelen.

De vakorganisaties aan de UGent hebben zich van bij het begin verzet tegen dit plan, én tegen de ondemocratische manier waarop het tot stand kwam: geen ernstige inspraak, geen sociaal overleg. Wij zien dan ook geen andere mogelijkheid dan het opstarten van een actieplan, en dit in gemeenschappelijk vakbondsfront.

Als eerste stap roepen wij alle personeelsleden van de UGent op voor een personeelsvergadering op donderdag 20 april 2023 van 13u tot 15u in Auditorium 2 Franz Cumont, Blandijnberg 2 te 9000 Gent. De vakorganisaties zullen meer uitleg geven bij de besparingsplannen en de gevolgen voor jou, en we zullen een actieplan voorleggen om daar tegenin te gaan.

Lees meer in dit artikel

Uitbetaling syndicale premie 2022

Submitted by ACOD UGent on wo, 03/22/2023 - 12:05

(Read this article in English)

UPDATE: eind maart 2023 ontvingen wij bericht van de bevoegde instanties dat de ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren syndicale premie eindelijk ook digitaal mogen worden ingediend.
Let op: het dient te gaan om een bestand in pdf-formaat, bvb een scan of een digitaal ingevuld en digitaal ondertekend formulier. Een foto nemen met de smartphone van het formulier en dit zo doormailen is niet toegestaan, daar bij formulieren op een foto de QR codes niet kunnen gelezen worden bij de automatische verwerking.

Leden van ACOD mogen dit aanvraagformulier doormailen naar ACOD@UGent.be

--

Op woensdag 22 maart 2023 bezorgde de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2022 aan iedereen die in de loop van 2022 voor de UGent heeft gewerkt. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

In dit artikel kan je meer info terugvinden over hoe je als lid van ACOD dit formulier afgedrukt, ingevuld en ondertekend aan ons kan terugbezorgen om zo de syndicale premie voor het referentiejaar 2022 te ontvangen.

Belangrijke informatie voor UGent-onderzoekers met een FWO aspirantenmandaat of een FWO postdoctoraal mandaat:
Als u aan UGent bent tewerkgesteld als onderzoeker met een aspirantenmandaat of postdoctoraal mandaat van het FWO, dan zal u geen aanvraagformulier hebben ontvangen.
Bent u lid van ACOD en bevindt u zich in deze situatie, stuur ons zo spoedig mogelijk een mail naar ACOD@UGent.be. Vermeld in deze mail dat u een FWO aspirantenmandaat of FWO postdoctoraal mandaat heeft en geen aanvraagformulier syndicale premie heeft ontvangen. Vermeld eveneens uw naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer. We doen daarna het nodige opdat u alsnog een premie ontvangt.

ACOD UGent verzet zich tegen draconische besparingsplannen, en roept op tot eerste acties

Submitted by ACOD UGent on di, 03/21/2023 - 09:35
Vorige week vrijdag kregen alle personeelsleden van de UGent een verontrustend mailbericht van de rector over aankomende besparingen. Gisteren raakte de inhoud van het besparingsplan bekend door een artikel op de nieuwssite Apache.

ACOD UGent verzet zich met klem tegen de asociale besparingen en het massale verlies aan arbeidsplaatsen die voorzien worden in dit plan: het afschaffen van de Jobdienst en de Green Office, nieuwe besparingen in de kinderopvang en bij de schoonmaak, het invoeren van betalend parkeren etc.

Bovenop die reeds uitgewerkte besparingen voorziet het bestuur bovendien om 11 miljoen te besparen door “efficiëntiewinsten en procesanalyses” bij de werking van de centrale administraties, waarbij “ingrijpen in het personeelseffectief onvermijdelijk is”. In de nota wordt duidelijk gemaakt wat dit wil zeggen: niet alleen het al dan niet gedwongen heroriënteren van mensen naar andere functies, maar ook het invoeren van een aanwervingsstop, en onvrijwillige (“naakte”) ontslagen, ook bij statutairen.

Zo’n besparing komt neer op het verlies van meer dan 200 arbeidsplaatsen. Dit is een sociaal bloedbad, dat bovendien een enorme impact zal hebben op de dienstverlening naar de faculteiten en de studenten.

Daarom roept ACOD UGent alvast op om deel te nemen aan de acties tegen de besparingen die nu al gepland werden: een protest op Dies Natalis, op vrijdag 24 maart 2023 vanaf 14u30 aan de Aula in de Voldersstraat.
We zullen de stoet van togati opwachten en hen duidelijk maken wat we van de besparingen vinden.

Daarnaast roepen we op voor een protest aan de Raad van Bestuur op dinsdag 28 maart 2023 vanaf 13u30. Indien het universiteitsbestuur op die dag toch doorzet met de besparingsplannen, zullen we samen met de andere vakbonden een actieplan uitwerken over de komende weken.

Lees verder in dit artikel.