Submitting your application to receive the trade union premium for 2020

Submitted by ACOD UGent on wo, 03/31/2021 - 16:42

On Monday March 29th 2021 Ghent University has sent the application form for the trade union premium 2020 to everyone who has been employed by UGent in the course of 2020. As every year each ACOD member should complete and submit the application form in order to receive the premium.

In this article you can read more information on how you (being a member of ACOD) can submit this form correctly to receive the trade union premium for 2020.

Important information for UGent-researchers with an individual FWO scholarship ("aspirantenmandaat") or an individual FWO postdoctoral mandate:
If you are working as a researcher at UGent with an individual FWO scholarship ("aspirantenmandaat") or an individual FWO postdoctoral mandate you will not have received an application form for the trade union premium.
Are you a member of ACOD and are you in this situation? Please e-mail us as soon as possible at ACOD@UGent.be. Please mention in this e-mail that you have an individual FWO scholarship ("aspirantenmandaat") or an individual FWO postdoctoral mandate and that you did not receive the application form for the trade union premium. Please also mention your name, national registry number and bank account number. We will then take the necessary steps so you still receive a premium.

Uitbetaling syndicale premie 2020

Submitted by ACOD UGent on wo, 03/31/2021 - 15:30

(Read this article in English)

Op maandag 29 maart 2021 bezorgde de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2020 aan iedereen die in de loop van 2020 voor de UGent heeft gewerkt. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

In dit artikel kan je meer info terugvinden over hoe je als lid van ACOD dit formulier afgedrukt, ingevuld en ondertekend aan ons kan terugbezorgen om zo de syndicale premie voor het referentiejaar 2020 te ontvangen.

Belangrijke informatie voor UGent-onderzoekers met een FWO aspirantenmandaat of een FWO postdoctoraal mandaat:
Als u aan UGent bent tewerkgesteld als onderzoeker met een aspirantenmandaat of postdoctoraal mandaat van het FWO, dan zal u geen aanvraagformulier hebben ontvangen.
Bent u lid van ACOD en bevindt u zich in deze situatie, stuur ons zo spoedig mogelijk een mail naar ACOD@UGent.be. Vermeld in deze mail dat u een FWO aspirantenmandaat of FWO postdoctoraal mandaat heeft en geen aanvraagformulier syndicale premie heeft ontvangen. Vermeld eveneens uw naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer. We doen daarna het nodige opdat u alsnog een premie ontvangt.

Besparingen aan de UGent: realiteit of fictie?

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/29/2021 - 17:58

(Read this article in English)

Er is al een tijdje sprake van in de Raad van Bestuur, in de directies van de centrale diensten, in de faculteitsraden en vakgroepvergaderingen. Er zouden besparingen nodig zijn aan UGent, vooral op personeel.

Deze retoriek over zogenaamd ‘onvermijdelijke besparingen’ zorgt voor paniek binnen de faculteiten en vakgroepen. Nu al maakt men plannen om professoren en ATP-ers die op pensioen gaan niet te vervangen en AAP-mandaten af te schaffen.

Als vakbonden ACOD, ACV en VSOA betreuren we dat er op deze manier paniek wordt gezaaid door een besparingsdiscussie die volgens ons voorbarig is, en zeer onnauwkeurig wordt gevoerd. Bovendien zorgt deze onredelijke focus op “besparingen” dat alle inhoudelijke debatten erdoor bepaald worden: zodra er middelen nodig zijn, lijken vele noodzakelijke beslissingen onmogelijk te worden. Zo werd de noodzakelijke invoering van een telewerkvergoeding al enkele keren uitgesteld.

We hebben heel wat argumenten om aan te nemen dat een zware besparingsronde, zeker op personeel, vandaag niet aan de orde is. Lees meer hierover in dit artikel.

ACOD doet een aantal voorstellen om de personeelsleden te ondersteunen in de komende moeilijke weken

Submitted by ACOD UGent on vr, 03/26/2021 - 14:28

De coronamaatregelen die de regering de voorbije dagen trof, hebben velen van ons in snelheid gepakt. Ze zorgen bovendien voor heel wat bijkomende moeilijkheden en uitdagingen voor de komende weken.

De chaotische communicatie en de vele koerswijzingen tijdens de dag hebben daar niet aan geholpen. Hoewel vanuit epidemologisch standpunt een sluiting van de scholen te verantwoorden valt, stelt deze natuurlijk heel wat ouders voor de moeilijke taak om ook de opvang van kinderen te combineren met het werk.

Het was logischer geweest indien de regering ook maatregelen had genomen om de niet-essentiële sectoren te sluiten en een algemene verlofregeling af te kondigen, zodat mensen effectief konden instaan voor de opvang van kinderen.

Ook aan de UGent zullen deze maatregelen gevoeld worden. Heel wat collega’s weten niet goed hoe ze de komende weken de combinatie moeten maken tussen lesgeven, onderzoek en administratieve verplichtingen enerzijds, en de opvang van kinderen anderzijds.

We willen als vakbond daarin onze verantwoordelijkheid opnemen, en doen daarom een aantal voorstellen. Lees meer hierover in dit artikel.

Raad van bestuur keurt werkwijze en tijdspad voor statutarisering goed

Submitted by ACOD UGent on vr, 03/12/2021 - 16:07

UPDATE: de presentatie die werd gegeven tijdens onze online infosessie op vrijdagmiddag 26 maart 2021 kan je terugvinden in bijlage bij dit artikel.

Vandaag vrijdag 12 maart 2021 heeft de raad van bestuur de aanpak en het tijdspad goedgekeurd voor de ‘statutarisering’ (ook wel ‘overheveling’ genoemd) van een groot aantal structurele ATP-functies aan UGent die momenteel nog contractueel worden ingevuld.

Met ACOD willen we een stand van zaken geven van de huidige informatie over deze overheveling en ingaan op wat er nog verder wordt uitgewerkt. Hiervoor organiseren we een online infosessie op vrijdagmiddag 26 maart 2021 van 12u tot 13u30.

Lees meer hierover in dit artikel.

Akkoord in sociaal overleg over modaliteiten statutarisering

Submitted by ACOD UGent on do, 02/25/2021 - 14:32

Eerder lieten we jullie al weten wat voor ACOD UGent de uitgangspunten waren in de onderhandelingen over de manier waarop de statutarisering zou worden aangepakt. Vandaag werden de onderhandelingen hierover met het bestuur afgerond. ACOD gaf na onderhandelingen haar akkoord. We leggen in dit artikel kort uit hoe het bestuur antwoordde op onze verschillende vragen en eisen.

ACOD verwelkomt extra ondersteuning voor transgender-collega's aan UGent

Submitted by ACOD UGent on di, 01/12/2021 - 14:07

Als onderdeel van de wijzigingen aan de verlofreglementering heeft UGent ook een belangrijke stap gezet in de verdere uitbouw van haar beleid rond diversiteit en gender, meer in het bijzonder voor onze transgender-collega's.

Concreet werd reglementair vastgelegd dat een personeelslid recht heeft op dienstvrijstelling voor het ondergaan van medische onderzoeken en het volgen van psychologische begeleiding in het kader van transgenderzorg. Het gaat hier in totaal om twintig werkdagen dienstvrijstelling over de volledige loopbaan. Deze nieuwe regeling - die werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 8 januari 2021 - gaat in vanaf 1 april 2021 samen met de overige bepalingen uit de nieuwe UGent-verlofreglementering.

ACOD is een van de drijvende krachten voor de uitbouw van een degelijk transgenderbeleid aan UGent. We verwelkomen dan ook van harte deze nieuwe stap van UGent waarmee concrete ondersteuning wordt geboden aan deze collega's!

Heb je vragen over deze nieuwe regeling? Of zie je nog andere mogelijke verbeteringen voor de ondersteuning van transgender-collega's? Laat het ons dan zeker weten per mail naar ACOD@UGent.be

ACOD verneemt met droefheid het overlijden van Daniel Verhoye

Submitted by ACOD UGent on ma, 01/11/2021 - 17:41

Met droefheid en verslagenheid vernam ACOD het recente overlijden van kameraad Daniel Verhoye.

Daniel werkte gans zijn actieve loopbaan bij UGent. Tot net vóór zijn pensioen was hij tewerkgesteld op het adviescentrum voor studenten. Daarnaast was hij bovenal ook vele jaren een bijzonder actief en heel graag geziene ACOD-militant. Hij was tevens een van de grondleggers van het oude pensioenplan.

We wensen veel sterkte aan zijn naaste familieleden en vrienden. We zullen Daniel missen.

Ook dit jaar geldt de halve dag dienstvrijstelling op de eerste werkdag van januari

Submitted by ACOD UGent on ma, 01/11/2021 - 17:14

We vangen op dat er bij redelijk wat collega's onduidelijkheid heerst over het lot van de halve dag dienstvrijstelling die traditioneel wordt toegekend op de eerste werkdag van het jaar aan de personeelsleden die op die dag in de voormiddag komen werken. Dit jaar viel deze eerste werkdag op maandag 4 januari 2021.
In andere jaren sluit de halve dag dienstvrijstelling aan op de verschillende nieuwjaarsrecepties en -ontbijten die op die eerste voormiddag plaatsvinden. Door de coronacrisis konden deze traditionele activiteiten dit jaar echter helaas niet doorgaan, en verliep deze eerste werkdag van het jaar anders dan gewoonlijk.

Langs deze weg willen we graag verduidelijken dat deze halve dag dienstvrijstelling ook dit jaar niet is weggevallen. Wie op maandag 4 januari in de voormiddag aan het werk was heeft recht op een halve dag dienstvrijstelling. Wie op maandagnamiddag 4 januari (al dan niet verplicht, bvb ikv de examens) aan het werk was, kan deze halve dag dienstvrijstelling op een later moment recupereren volgens. Dit gebeurt in overleg met de leidinggevende, op een analoge manier als voor de opname van gewone verlofdagen.

Wie op maandagvoormiddag niet aan het werk was, heeft - net als andere jaren - geen recht op de halve dag dienstvrijstelling. Bvb:wie verlof nam op maandag 4 januari dient hiervoor een volledige dag verlof op te nemen.

Op de UGent-portaalsite (zie de vakantiekalender 2021 en de regeling personeelsinzet examenperiode januari 2021 (zie p. 4 bovenaan ivm recup)) en in bijlage bij dit artikel kan je de afspraken terugvinden over deze halve dag dienstvrijstelling.

Aarzel niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be mocht je verdere vragen hebben, of mocht je problemen ondervinden om deze halve dag dienstvrijstelling te recupereren.

Extra dagen geboorteverlof ook voor UGent-personeelsleden

Submitted by ACOD UGent on ma, 01/11/2021 - 13:35

Naar aanleiding van de recente wijzigingen in de federale wetgeving wordt het aantal dagen geboorteverlof uitgebreid. Het gaat hier om een specifiek aantal dagen omstandigheidsverlof dat een personeelslid als kersverse vader of meemoeder kan opnemen na de bevalling van de partner.

Tot nu toe kon men dan 10 werkdagen geboorteverlof opnemen, en dit binnen de 4 maanden na de bevalling. Vast benoemde personeelsleden krijgen gedurende deze 10 dagen hun loon doorbetaald. Contractuele en tijdelijk statutaire personeelsleden (bvb assistenten) en bursalen krijgen gedurende de eerste drie dagen hun loon doorbetaald, en kunnen voor de resterende dagen een uitkering bekomen bij hun mutualiteit.

Met deze nieuwe wijziging wordt het aantal dagen geboorteverlof uitgebreid:

  • met 5 extra werkdagen (= in totaal 15 werkdagen geboorteverlof) voor geboortes vanaf 1 januari 2021
  • met 10 extra werkdagen (= in totaal 20 werkdagen geboorteverlof) voor geboortes vanaf 1 januari 2023

Ook UGent-collega's kunnen voortaan gebruik maken van deze uitbreiding van het geboorteverlof. Deze wijziging - die meteen van kracht wordt - werd onderhandeld op donderdag 7 januari 2021 en goedgekeurd op de raad van bestuur van vrijdag 8 januari 2021.

Merk op: er is wel een specifieke regeling voor de verloning gedurende deze extra dagen geboorteverlof. Statutaire personeelsleden behouden gedurende de eerste tien werkdagen hun volledige salaris zoals voorheen maar vanaf de elfde dag ontvangen zij nog slechts 82% van hun salaris. Het bedrag van het salaris waarop deze 82% wordt berekend is bovendien beperkt tot een maximum van 26.230 € bruto per jaar voor een voltijdse tewerkstelling (bedrag nog te verhogen volgens de index van de lonen). Dit komt overeen met het uitkeringsbedrag dat contractuele en tijdelijk statutaire personeelsleden en bursalen via hun mutualiteit ontvangen vanaf de 4e werkdag geboorteverlof.

Met ACOD zijn we voorstander van een gelijke behandeling van alle personeelsleden ongeacht hun statuut, maar hierbij willen we wel dat de voorwaarden voor iedereen naar boven toe worden aangepast, en niet naar beneden zoals hier gebeurt.
ACOD heeft er tijdens de besprekingen over het nieuwe verlofreglement dan ook op aangedrongen dat het universiteitsbestuur voor de contractuele en tijdelijk statutaire personeelsleden en de bursalen een aanvullend bedrag zou betalen bovenop de uitkering die zij ontvangen van hun mutualiteit in geval van bvb geboorteverlof of zwangerschapsrust. Op die manier zouden deze collega's ook hun volwaardige netto-inkomen behouden tijdens deze verlofperiodes. Dit is geen onredelijke vraag, aangezien ook bepaalde andere publieke werkgevers een dergelijke aanvulling toekennen aan hun contractuele en/of tijdelijke werknemers.
Het bestuur weigerde echter om in te gaan op deze vraag, en volgt nu in plaats hiervan blijkbaar het slechte voorbeeld van de Vlaamse overheid door niet het inkomen van de contractuelen te verhogen maar het salaris van de vast benoemde personeelsleden te verlagen voor de extra dagen geboorteverlof.

De extra dagen geboorteverlof zijn zeker welkom voor jonge ouders om hen een stukje meer ademruimte te geven voor het opnemen van de vele extra taken die gepaard gaan met de geboorte van een kindje. Deze welkome uitbreiding krijgt echter een wat zure nasmaak met deze keuze waarmee UGent zich (in tegenstelling tot in sommige andere dossiers) ditmaal niet meteen van haar meest progressieve kant laat zien ...