Beleidsplannen Centrale Administratie - geschrapte posities: jouw dringende input is nodig + stand van zaken onderhandelingen besparingen

Submitted by ACOD UGent on vr, 09/15/2023 - 14:53

Na het zomerreces willen we jullie namens de drie vakbonden aan de Universiteit Gent (ACOD, ACV en VSOA) graag op de hoogte brengen van de recente ontwikkelingen in onze lopende onderhandelingen met het bestuur. We vragen ook jouw dringende input over de voorstellen van het bestuur rond geschrapte posities in jullie directie voor het beleidsplan 2024. Tenslotte geven we jullie kort mee wat onze voorstellen zijn rond de nieuwe structuur van de centrale administratie, en vragen we ook daarover graag jouw mening.

Lees meer in dit artikel

Vul zeker ook de universiteitsbrede welzijnsbevraging in, ten laatste op vrijdag 14 juli 2023!

Submitted by ACOD UGent on wo, 07/12/2023 - 08:52

Vijfjaarlijks wordt een universiteitsbrede welzijnsbevraging georganiseerd aan UGent. Via dit onderzoek wordt nagegaan welke tekorten er zijn op het vlak van psychosociaal welzijn aan de UGent. Het is de bedoeling dat deze resultaten vervolgens worden gebruikt om een beleid uit te werken dat deze pijnpunten moet aanpakken, en dat de risico’s op psychosociale belasting moet verminderen voor iedereen die aan de UGent aan het werk is.

Wij roepen al onze leden op om, mocht je dit nog niet hebben gedaan, alsnog een kwartiertje van je tijd vrij te maken om deze enquête in te vullen. Dit kan nog tot en met deze vrijdag 14 juli 2023!

Lees meer over deze welzijnsbevraging in dit artikel.

Raad van Bestuur brengt belangrijke wijzigingen aan in beslissing rond “Blauwdruk Centrale Administratie”

Submitted by ACOD UGent on wo, 07/12/2023 - 08:49

Naast het dossier van de kinderdagverblijven keurde de Raad van Bestuur op vrijdag 7 juli 2023 ook de nota “Blauwdruk Centrale Administratie” goed, waarin een grondige hervorming van de centrale administratie werd uitgetekend. Lees meer hierover in dit artikel.

Kinderdagverblijven blijven in eigen beheer en de jobs in de kinderdagverblijven worden gestatutariseerd

Submitted by ACOD UGent on wo, 07/12/2023 - 08:47

De Raad van Bestuur van 7 juli 2023 is akkoord gegaan met het scenario waarin de kinderdagverblijven in eigen beheer blijven van de Universiteit Gent, waarbij ook wordt voorzien in het statutariseren van de collega’s die werken in de kinderdagverblijven van de UGent. Dit laatste leidde tot een omvangrijke discussie in de Raad, maar werd uiteindelijk toch met een ruime meerderheid goedgekeurd.

Met deze beslissing wordt een doorstart genomen met onze kinderdagverblijven. Meteen werden er ook al 10 nieuwe vacatures gepubliceerd voor nieuwe kindbegeleiders, na de wervingsstop van de voorbije jaren. Deze nieuwe aanwervingen zullen het mogelijk maken de werkdruk te verlagen, en te voorzien in een betere pedagogische begeleiding van de kinderen in het kinderdagverblijf.

Tenslotte zal er onderzocht worden hoe de kinderdagverblijven van de UGent terug kunnen keren naar hun oorspronkelijke dubbele bedoeling: niet enkel het voorzien van kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van studenten en personeel, maar ook te werken aan een integratie van wetenschappelijk onderzoek rond kinderzorg. Bij de opstart van onze crèches begin jaren ’70 waren zij internationaal toonaangevend in de kwaliteit van de zorg en pedagogische omkadering: dit is waar we hopelijk terug naar kunnen keren.

Deze beslissing is een belangrijke overwinning voor het personeel van het kinderdagverblijf, dat sinds eind 2021 in de onzekerheid zat over hun toekomst. De collega’s van het kinderdagverblijf waren de eersten die in strijd gingen tegen het eerste besparingsplan van begin 2022, en ze speelden een centrale rol in deze strijd tegen de besparingen.

Het feit dat hun eisen nu worden binnengehaald is daarom heel belangrijk: het toont aan dat strijd loont: door ons te organiseren kunnen we besparingen tegenhouden en zelfs omkeren. Dit is een belangrijke les, ook in de context van de nieuwe besparingsplannen die nu nog op tafel liggen.

Oproep tot deelname aan actie tegen besparingsbeleid hoger onderwijs op dinsdag 23/05/2023 om 11u45 aan KASK

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/19/2023 - 15:25

Graag vragen we jullie aandacht voor een actie op dinsdag 23 mei 2023 vanaf 11u45 aan het KASK. Die dag komt Ben Weyts naar Gent, en samen met collega’s en studenten uit enkele hogescholen en het KASK zelf willen wij hem warm ontvangen, en confronteren met zijn besparingsbeleid. Afspraak is om 11u45 aan het KASKCafé Marisal (ingang via Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent). Van daaruit trekken we in korte optocht over de campus naar de plek waar Weyts verwacht wordt.

Lees meer hierover in dit artikel.

Sociaal overleg over besparingsplannen: eerste stap gezet

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/12/2023 - 13:26

Donderdag 11 mei 2023 was er een vergadering van het Personeelsonderhandelingscomité (POC), het orgaan voor formeel sociaal overleg aan de UGent. Hoewel er een andere agenda was voorzien, hebben de drie vakorganisaties er bij het management op aangedrongen dat eerst een grondige en diepgaande discussie zou gevoerd worden over de aanpak van het sociaal overleg over de besparingsplannen die het bestuur de voorbije maanden lanceerde. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een gesprek van meer dan 5 uur, waarbij de vakorganisaties meerdere voorstellen hebben gedaan om het sociaal overleg op een ernstige en grondige manier op te starten.

Op basis van die discussie hebben de vakorganisaties het management er van kunnen overtuigen alvast een eerste stap te zetten. De lijst met besparingen die tot nu toe werd aangekondigd wordt tijdelijk on hold gezet. Op die manier kan een overleg plaatsvinden om te bepalen welke besparingsmaatregelen ter discussie staan bij de sociale partners, en welke niet. Die maatregelen die niet worden gecontesteerd kunnen verder worden uitgewerkt door het management, over de andere zal een traject van sociaal overleg worden opgestart dat hopelijk zal leiden tot een globaal akkoord. Voor de vakorganisaties is het daarbij cruciaal dat jobs en loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden worden beschermd, en dat we alternatieven zoeken voor die besparingsmaatregelen die sociaal niet aanvaardbaar zijn.

Tenslotte nog dit: tijdens het gesprek moesten ook wij vaststellen dat de weg naar een herstel van een goed sociaal overleg aan onze instelling nog lang is. De manier waarop het management de voorbije periode is omgegaan met de besparingsplannen heeft haar sporen nagelaten, niet alleen bij de vakorganisaties, maar ook bij de UGent-gemeenschap in haar geheel. Wij stellen ook vast dat de communicatie die het management gisteren verspreidde over dit sociaal overleg op enkele punten verschilt met de werkwijze die werd besproken. We zullen dit echter in alle sereniteit opnemen met de vertegenwoordigers van het management tijdens de eerste besprekingen, en drukken onze hoop uit dat dit kan worden rechtgezet.

De vakorganisaties zullen tijdens het komende overleg duidelijke lijnen uitzetten over het behoud van jobs, en het verdedigen van de werkomstandigheden van het personeel. We zullen dit echter doen vanuit een constructieve houding, met het oog op het herstellen van het vertrouwen in een goed werkend sociaal overleg. We rekenen er op dat het management met dezelfde houding naar het overleg zal gaan.

Tenslotte willen we alle collega’s bedanken die de voorbije weken samen met ons actie voerden om dit mogelijk te maken. Jullie werk en inzet heeft effectief een verschil gemaakt. Wij hebben de voorbije weken ook beloftes gedaan over het betrekken van alle personeelsleden in de stappen die wij zetten in dit hele verhaal. We zullen dit blijven doen, en komen binnenkort naar jullie terug om een stand van zaken te geven over het verloop van het sociaal overleg. Wij zijn er immers van overtuigd dat inspraak en betrokkenheid van een zo groot mogelijke groep personeelsleden essentieel zal zijn om vooruit te gaan.

De UGent-vakorganisaties

ACOD - ACV - VSOA

ACOD belastingservice 2023

Submitted by ACOD UGent on ma, 05/08/2023 - 17:07

Ook dit jaar biedt ACOD opnieuw hulp aan haar leden bij het invullen van de belastingbrief.

Let op: in tegenstelling tot andere jaren kan je ditmaal niet gewoon langskomen op een van de invuldagen, maar is dit enkel mogelijk op afspraak.

Een afspraak maken kan via mail naar oost_vlaanderen@acod.be of telefonisch op het nummer 09 269 93 33

Op het afspraakmoment kan je dan langskomen in het ACOD gebouw in de Bagattenstraat 158 in Gent.

Afspraken kunnen worden geboekt om langs te komen op maandag 12, 19 of 26 juni 2023.

Vergeet zeker niet volgende documenten mee te brengen naar je afspraak:

  • identiteitskaart + pincode (desgevallend van beide belastingplichtigen!)
  • belastingbrief van vorig jaar
  • fiscale attesten
  • documenten ivm hypothecaire leningen
  • energiebesparingsattesten

Gezamenlijk persbericht ACOD-ACV-VSOA UGent: In plaats van te kiezen voor overleg en inspraak, kiest rector opnieuw voor provocatie en escalatie

Submitted by ACOD UGent on ma, 05/08/2023 - 16:57

De voorbije weken werd duidelijk dat de besparingsplannen die de rector de voorbije periode aankondigde niet kunnen rekenen op een breed draagvlak. Er is veel woede, onbegrip en teleurstelling over de maatregelen zelf, en de manier waarop ze worden doorgevoerd: zonder inspraak, zonder sociaal overleg.

Op Dies Natalis betoogden reeds een 150-tal studenten en personeelsleden tegen deze manier van werken. Tijdens de Raad van Bestuur van 28 maart protesteerden zo’n 250 collega’s. Een personeelsvergadering van de vakorganisaties op 20 april werd ruim bijgewoond: in totaal 600 personeelsleden namen deel: zo’n 210 in de zaal zelf en 390 via Teams. Op deze personeelsvergadering was er een duidelijke steun voor de aanpak die de vakbonden bepleitten in hun open brief: het dringend opstarten van sociaal overleg, en het jaarlijks bekijken van de begroting én het begrotingsoverschot om asociale besparingen en besparingen op personeel te vermijden. Diezelfde boodschap werd ook naar voren gebracht op 5 mei, toen in de voormiddag ruim 200 personeelsleden deelnamen aan de coworking-actie “Durf Elders Werken”, en een 300-tal personeelsleden en studenten ook protesteerden aan de Raad van Bestuur.

De druk van deze acties, en het sluimerende ongenoegen bij een groot deel van het personeel van de UGent maakte dat er op de Raad van Bestuur een duidelijke afwijzing kwam van de werkwijze die tot nu toe werd gevolgd door de rector en het management. Vanuit alle geledingen werd gepleit voor sociaal overleg, voor inspraak en voor het in debat gaan over de besparingen. Er werden gepleit voor het terug herstellen van de eenheid tussen personeelsleden van verschillende personeelscategorieën, en tussen de directies en faculteiten. Opmerkelijk: de rector kon tijdens de Raad van Bestuur ook niet langer beweren dat alle directeurs en alle decanen achter de besparingen staan, een belangrijke toegeving aan de realiteit die ook wij de voorbije weken al konden vaststellen. Dit alles toont ook aan dat de acties effect hebben: verschillende leden van het bestuur én het management voelden de noodzaak zich uit te spreken tegen de huidige werkwijze rond de besparingen.

Op het einde van het debat besliste de Raad van Bestuur om zelf geen verdere beslissingen te willen nemen over de besparingen, maar om de rector de kans te geven zelf de regie over de werkwijze rond besparingen over te nemen. Bij een aantal raadsleden kwam dit zeker door de zware persoonlijke druk die de rector en voorzitter van de Raad van Bestuur op bestuurders gezet hebben om akkoord te gaan. Voor een aantal anderen was dit vermoedelijk gebaseerd op de hoop dat de rector de zaken anders zou aanpakken, en dit keer wel in sociaal overleg zou gaan en bepaalde besparingen in vraag zou willen stellen. Wij vreesden echter al meteen dat dit ijdele hoop zou blijken te zijn, en dat de gemaakte beloftes snel zouden gebroken worden.

Helaas tonen de feiten aan dat die vrees terecht was. Nog geen uur na de beloftes en mooie woorden stuurde de rector al een communicatie rond waarin de beslissing van de Raad van Bestuur werd aangevuld met het zinnetje dat reeds op maandag 8 mei een lijst met uit te voeren besparingen zou worden gepubliceerd. Dit is intussen gebeurd. Die lijst is, buiten enkele details, dezelfde als de lijst met maatregelen die ook reeds op 28 maart en op 5 mei werd geagendeerd op de Raad van Bestuur, en waarvoor in de Raad geen meerderheid kon worden gevonden. Het feit dat de rector gewoon doorgaat met deze lijst, zonder sociaal overleg, zonder rekening te houden met de kritieken, toont het misprijzen dat hij heeft voor het sociaal overleg, maar ook zijn misprijzen voor het vertrouwen dat verschillende RvB-leden in hem hadden gesteld.

De vakorganisaties van de Universiteit Gent zullen die boodschap duidelijk meedelen op het geplande Personeelsonderhandelingscomité (POC) van donderdag 11 mei. Wij vragen dat de besparingsplannen on hold worden gezet, en dat er gesprekken worden opgestart om het gebroken vertrouwen te herstellen. We zullen ook de open brief bespreken die de vakorganisaties al eerder verspreidden, en waarin ons voorstel van aanpak wordt uiteengezet.

Indien blijkt dat ook op die dag de rector geen opening wenst te bieden aan het sociaal overleg, zien wij ons genoodzaakt verdere stappen te zetten.

Concrete, correcte en transparante informatie vanwege de rector ... ?

Submitted by ACOD UGent on wo, 05/03/2023 - 19:56

Op vrijdag 28 april stuurde de rector opnieuw een mail rond naar alle UGent-medewerkers om hen "concreet, correct en transparant [te] informeren over de stand van zaken van de reorganisatie en besparingen die momenteel worden voorbereid binnen onze universiteit". De rector verwijst hierbij naar een FAQ op de UGent-portaalsite.

De aanleiding voor deze communicatie - de eerste zin in het bericht - is dat tijdens de vergadering van de raad van bestuur die doorgaat op vrijdag 5 mei 2023 een geactualiseerde lijst van besparingsvoorstellen voorligt, als onderdeel van de Kerntakennota 2.0.

Een eerste bemerking die we ons daar alvast bij maken, is dat dit "concreet, correct en transparant" informeren alvast niet inhoudt welke "geactualiseerde besparingsvoorstellen" er dan wel precies worden voorgelegd aan de raad van bestuur?

Daarnaast wordt in de FAQ ook gesuggereerd dat er zaken op een verkeerde manier zouden worden voorgesteld, meer in het bijzonder over het aantal jobs dat zou sneuvelen ten gevolge van de reorganisatie en besparingen. Hoewel dat in de tekst nergens expliciet wordt gezegd, is duidelijk dat hier de drie UGent-vakorganisaties worden geviseerd, die in aanloop naar de raad van bestuur van 28 maart 2023 aanklaagden - op basis van de in de pers verschenen nota - dat er tot zo'n 300 arbeidsplaatsen in gevaar kwamen door de plannen van het universiteitsbestuur. We verwijzen onder andere naar de syndicale berichten die je hier en hier kan lezen, evenals naar de open brief van de vakorganisaties aan de rector en de beknopte samenvatting van de UGent-besparingsplannen die je kan terugvinden op de gezamenlijke sharepointsite van de vakorganisaties.

We stellen vast dat de verantwoordelijke voor de FAQ op de UGent-portaalsite het in deze zelf niet al te nauw neemt met een correcte voorstelling van zaken. In dit artikel gaan we hier dieper op in.