Ook dit jaar geldt de halve dag dienstvrijstelling op de eerste werkdag van januari

Submitted by ACOD UGent on ma, 01/11/2021 - 17:14

We vangen op dat er bij redelijk wat collega's onduidelijkheid heerst over het lot van de halve dag dienstvrijstelling die traditioneel wordt toegekend op de eerste werkdag van het jaar aan de personeelsleden die op die dag in de voormiddag komen werken. Dit jaar viel deze eerste werkdag op maandag 4 januari 2021.
In andere jaren sluit de halve dag dienstvrijstelling aan op de verschillende nieuwjaarsrecepties en -ontbijten die op die eerste voormiddag plaatsvinden. Door de coronacrisis konden deze traditionele activiteiten dit jaar echter helaas niet doorgaan, en verliep deze eerste werkdag van het jaar anders dan gewoonlijk.

Langs deze weg willen we graag verduidelijken dat deze halve dag dienstvrijstelling ook dit jaar niet is weggevallen. Wie op maandag 4 januari in de voormiddag aan het werk was heeft recht op een halve dag dienstvrijstelling. Wie op maandagnamiddag 4 januari (al dan niet verplicht, bvb ikv de examens) aan het werk was, kan deze halve dag dienstvrijstelling op een later moment recupereren volgens. Dit gebeurt in overleg met de leidinggevende, op een analoge manier als voor de opname van gewone verlofdagen.

Wie op maandagvoormiddag niet aan het werk was, heeft - net als andere jaren - geen recht op de halve dag dienstvrijstelling. Bvb:wie verlof nam op maandag 4 januari dient hiervoor een volledige dag verlof op te nemen.

Op de UGent-portaalsite (zie de vakantiekalender 2021 en de regeling personeelsinzet examenperiode januari 2021 (zie p. 4 bovenaan ivm recup)) en in bijlage bij dit artikel kan je de afspraken terugvinden over deze halve dag dienstvrijstelling.

Aarzel niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be mocht je verdere vragen hebben, of mocht je problemen ondervinden om deze halve dag dienstvrijstelling te recupereren.

Extra dagen geboorteverlof ook voor UGent-personeelsleden

Submitted by ACOD UGent on ma, 01/11/2021 - 13:35

Naar aanleiding van de recente wijzigingen in de federale wetgeving wordt het aantal dagen geboorteverlof uitgebreid. Het gaat hier om een specifiek aantal dagen omstandigheidsverlof dat een personeelslid als kersverse vader of meemoeder kan opnemen na de bevalling van de partner.

Tot nu toe kon men dan 10 werkdagen geboorteverlof opnemen, en dit binnen de 4 maanden na de bevalling. Vast benoemde personeelsleden krijgen gedurende deze 10 dagen hun loon doorbetaald. Contractuele en tijdelijk statutaire personeelsleden (bvb assistenten) en bursalen krijgen gedurende de eerste drie dagen hun loon doorbetaald, en kunnen voor de resterende dagen een uitkering bekomen bij hun mutualiteit.

Met deze nieuwe wijziging wordt het aantal dagen geboorteverlof uitgebreid:

 • met 5 extra werkdagen (= in totaal 15 werkdagen geboorteverlof) voor geboortes vanaf 1 januari 2021
 • met 10 extra werkdagen (= in totaal 20 werkdagen geboorteverlof) voor geboortes vanaf 1 januari 2023

Ook UGent-collega's kunnen voortaan gebruik maken van deze uitbreiding van het geboorteverlof. Deze wijziging - die meteen van kracht wordt - werd onderhandeld op donderdag 7 januari 2021 en goedgekeurd op de raad van bestuur van vrijdag 8 januari 2021.

Merk op: er is wel een specifieke regeling voor de verloning gedurende deze extra dagen geboorteverlof. Statutaire personeelsleden behouden gedurende de eerste tien werkdagen hun volledige salaris zoals voorheen maar vanaf de elfde dag ontvangen zij nog slechts 82% van hun salaris. Het bedrag van het salaris waarop deze 82% wordt berekend is bovendien beperkt tot een maximum van 26.230 € bruto per jaar voor een voltijdse tewerkstelling (bedrag nog te verhogen volgens de index van de lonen). Dit komt overeen met het uitkeringsbedrag dat contractuele en tijdelijk statutaire personeelsleden en bursalen via hun mutualiteit ontvangen vanaf de 4e werkdag geboorteverlof.

Met ACOD zijn we voorstander van een gelijke behandeling van alle personeelsleden ongeacht hun statuut, maar hierbij willen we wel dat de voorwaarden voor iedereen naar boven toe worden aangepast, en niet naar beneden zoals hier gebeurt.
ACOD heeft er tijdens de besprekingen over het nieuwe verlofreglement dan ook op aangedrongen dat het universiteitsbestuur voor de contractuele en tijdelijk statutaire personeelsleden en de bursalen een aanvullend bedrag zou betalen bovenop de uitkering die zij ontvangen van hun mutualiteit in geval van bvb geboorteverlof of zwangerschapsrust. Op die manier zouden deze collega's ook hun volwaardige netto-inkomen behouden tijdens deze verlofperiodes. Dit is geen onredelijke vraag, aangezien ook bepaalde andere publieke werkgevers een dergelijke aanvulling toekennen aan hun contractuele en/of tijdelijke werknemers.
Het bestuur weigerde echter om in te gaan op deze vraag, en volgt nu in plaats hiervan blijkbaar het slechte voorbeeld van de Vlaamse overheid door niet het inkomen van de contractuelen te verhogen maar het salaris van de vast benoemde personeelsleden te verlagen voor de extra dagen geboorteverlof.

De extra dagen geboorteverlof zijn zeker welkom voor jonge ouders om hen een stukje meer ademruimte te geven voor het opnemen van de vele extra taken die gepaard gaan met de geboorte van een kindje. Deze welkome uitbreiding krijgt echter een wat zure nasmaak met deze keuze waarmee UGent zich (in tegenstelling tot in sommige andere dossiers) ditmaal niet meteen van haar meest progressieve kant laat zien ...

Hervorming van de verlofstelsels voor het UGent-personeel

Submitted by ACOD UGent on ma, 01/04/2021 - 10:40

Op donderdag 17 december 2020 is er een akkoord gesloten tussen de vakorganisaties en het universiteitsbestuur over een grondige aanpassing van de verlofreglementering voor het UGent-personeel.

Het onderhandelde gewijzigde verlofreglement kan je terugvinden op het UGent portaal via deze link, en in bijlage bij dit artikel. Dit nieuwe reglement treedt, na definitieve goedkeuring door de raad van bestuur, in werking vanaf 1 april 2021.

In dit artikel gaan we dieper in op de volgende onderwerpen:

 • Feestdag 15 november wordt een vrij te nemen extra vakantiedag
 • Uitbreiding en versoepeling van de opname van thematische verloven
 • Nieuw verlof voor deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte
 • Contractuele WP-leden (groep 3) kunnen opnieuw loopbaanvermindering nemen
 • Aanpassingen aan het gecontingenteerd verlof
 • Beperkt terugkeerrecht naar oorspronkelijke functie na afwezigheid
 • Andere wijzigingen

UPDATE 12 januari 2021: over de uitbreiding van het geboorteverlof en de invoering van een specifieke dienstvrijstelling voor transgender-collega's publiceerden wij een afzonderlijk artikel.

Nieuwe aanpak evaluatie en feedback voor ATP-leden

Submitted by ACOD UGent on wo, 12/23/2020 - 15:39

Op donderdag 17 december 2020 is er een akkoord gesloten tussen de vakorganisaties en het universiteitsbestuur over een nieuw evaluatie- en feedbackbeleid voor ATP-leden.

Het onderhandelde gewijzigde ATP-reglement kan je terugvinden op het UGent portaal via deze link, en in bijlage bij dit artikel.

In dit artikel gaan we dieper in op de volgende onderwerpen:

 • Problemen met de oude evaluatie- en functioneringscycli
 • Nieuwe feedbackcultuur die uitgaat van goed functionerende medewerkers
 • Bespreken en aanpakken van tekortkomingen voor het tot een negatieve evaluatie kan komen
 • Impact van de reglementswijzigingen op de periodieke salarisschaalverhogingen
 • Gevolgen van een negatieve evaluatie
 • Overgangsbepalingen

Er is een akkoord over het nieuwe UGent-beleid en -reglement voor doctoraatsbursalen

Submitted by ACOD UGent on ma, 12/21/2020 - 09:00

Op donderdag 17 december 2020 hebben de drie vakorganisaties unaniem hun akkoord gegeven aan het nieuwe UGent-beleid en -reglement voor doctoraatsbursalen dat – na finale goedkeuring door de raad van bestuur – van toepassing is vanaf het academiejaar 2021-2022.
Het nieuw onderhandelde reglement is terug te vinden via deze link.

(Update 27 januari 2021: het bestand is nu ook terug te vinden in bijlage bij dit artikel.
Update 30 januari 2021: het definitief door de raad van bestuur van 8 januari 2021 goedgekeurde nieuwe reglement is terug te vinden via deze link en in bijlage bij dit artikel.)

Het was ACOD UGent die in dit dossier het voortouw heeft genomen. Wij komen immers al jaren op voor de verbetering van de situatie van onze doctorandi. Rector Rik Van de Walle en het bestuur zijn hun belofte nagekomen en zo zorgen de sociale partners voor een aanzienlijke verbetering van het statuut van de doctoraatsbursalen.

De belangrijkste verwezenlijking is dat wie als bursaal een doctoraatsonderzoek start de garantie heeft op een volledige beursperiode van vier jaar, indien dat onderzoek natuurlijk jaarlijks positief wordt geëvalueerd. Lees meer hierover in dit artikel.

Hiermee hebben we ook nogmaals aangetoond waarom een vakbond nodig is, en dat we er als vakbond ook zijn voor jou als bursaal!

Als je je aansluit bij onze vakbond (of reeds lid bent) kan je rekenen op individuele bijstand. Aansluiten bij ACOD UGent kan online via deze pagina

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over dit nieuwe reglement, of algemeen over je statuut als doctoraatsbursaal? Je kan steeds bij ons terecht via ACOD@UGent.be

Verderzetting campagne schoonmaak UGent: Faculteiten voor een Propere Schoonmaak

Submitted by ACOD UGent on di, 11/24/2020 - 16:34

Met ACOD willen we een initiatief nemen in de faculteiten om het bestuur van de UGent te bewegen om de beloftes voor betere arbeidsvoorwaarden voor het schoonmaakpersoneel aan de UGent waar te maken.

We roepen op om facultaire actiecomités op te zetten die tot doel hebben binnen de faculteiten actie te voeren en te sensibiliseren rond dit thema, en de decanen aan te zetten om de eisen voor betere werkomstandigheden voor het schoonmaakpersoneel te onderschrijven.

Om dit alles op te starten roepen we op voor een startvergadering (digitaal via MSTeams) op maandag 30 november 2020 van 12u tot 13u30. Interesse? Contacteer ons per mail naar ACOD@UGent.be

Lees meer over het initiatief in dit artikel

De ACOD-verlofkalender 2021 is beschikbaar!

Submitted by ACOD UGent on ma, 11/23/2020 - 08:52

Een geplastificeerd exemplaar wordt met de binnenpost naar al onze leden opgestuurd. Ook de verschillende vakgroepen en diensten krijgen een verlofkalender toegestuurd. Een digitale versie van de kalender kan je downloaden via de link rechtsboven op deze pagina.

Merk op: vanaf 2021 wordt 15 november (Koningsdag) geschrapt als reglementaire feestdag, en wordt in plaats hiervan een extra vakantiedag toegekend die kan worden opgenomen zoals de overige vakantiedagen.

Daarnaast herinneren we je ook graag aan de tijdelijke wijziging van de regels rond overdracht van vakantiedagen naar aanleiding van de coronacrisis.

Lees verder in dit artikel voor meer informatie over de vakantieregeling voor 2021.

ACOD gaat voor een duurzaam en sociaal mobiliteitsbeleid aan UGent

Submitted by ACOD UGent on vr, 10/30/2020 - 16:49

Op donderdag 22 oktober 2020 werd op het POC een voorstel onderhandeld over de invoering van een duurzaam mobiliteitsbeleid aan UGent. Je kan de tekst van dit onderhandelde voorstel terugvinden via deze link en ook in bijlage bij dit artikel.

Er waren de voorbije jaren al meermaals gesprekken gevoerd tussen de vakorganisaties en het universiteitsbestuur om tot een concreet en evenwichtig plan te komen dat zowel efficiënt als sociaal is. Wij zijn trots te kunnen zeggen dat het finale voorstel dat donderdag werd onderhandeld, en waarvoor ACOD (als enige van de drie erkende vakbonden) een protocol van akkoord heeft afgesloten, er mede is gekomen op initiatief van onze vakorganisatie.

In lijn met ons programma rond het klimaat hebben wij vorig jaar stappen gezet en concrete nieuwe voorstellen gedaan om tot een doorstart te komen van de gesprekken, die nu eindelijk en met positief resultaat zijn geland.

In dit artikel gaan we wat dieper in op de volgende punten:

 • Wat houdt het nieuwe mobiliteitsbeleid in?
  • Een centraal, duurzaam en sociaal parkeerbeleid waarbij geen parkeerplaats meer wordt toegekend aan wie op minder dan 5 km van het werk woont, maar met voldoende alternatieven en sociale correcties
  • Een duurzame verplaatsingsvergoeding voor woon-werkverkeer, niet alleen voor de fiets maar ook voor wie te voet, met een step, met een kano, … naar het werk komt
  • Dienstverplaatsingen gebeuren met een dienstfiets of ander dienstvoertuig van UGent. Uitzonderlijk gebruik van de eigen fiets of wagen wordt op een gelijke manier behandeld.
  • Vergelijkbare regels voor partnerinstellingen of bedrijven die zich op UGent terreinen komen vestigen
  • Een duurzamere en efficiëntere levering van bestelde goederen
  • Strengere milieucriteria bij de aankoop van dienstwagens
  • Geen bedrijfswagens meer
 • Met ACOD willen we verder gaan na de invoering van dit nieuwe beleid: we vragen dat UGent het professioneel en privaat gebruik van (elektrische) fietsen door haar personeel financieel ondersteunt
 • Geen privileges aan onze universiteit: een parkeerplaats mag geen statussymbool zijn!

Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be

ACOD eist een bijsturing van de maatregelen voor de heropstart van de practica

Submitted by ACOD UGent on wo, 09/16/2020 - 16:12

Vorige woensdag 9/9/2020 lagen op het subcomité PBW de coronamaatregelen bij heropstart van het academiejaar voor. In het algemeen is het een zeer evenwichtig en adequaat plan, waarbij de nadruk ligt op de veiligheid van de studenten en werknemers. Bij de organisatie van de practica stelt er zich wél een fundamenteel probleem: wij beschouwen de richtlijnen bij practica bij code oranje en rood als onveilig voor studenten en medewerkers. ACOD vraagt het bestuur dringend om deze richtlijnen bij te sturen, en zal actie ondernemen indien dit niet gebeurt. Lees meer hierover in dit artikel.

Insourcing schoonmaak: samen blijven we gaan voor gelijke arbeidsvoorwaarden voor het schoonmaakpersoneel aan ugent

Submitted by ACOD UGent on wo, 09/16/2020 - 11:45

Na een marathonvergadering van 9u nam de Raad van Bestuur van de UGent op vrijdag 11 september 2020 een beslissing in het dossier rond de schoonmaak. Voor een voorstel tot insourcing werd geen meerderheid gevonden.
Vanuit het rectoraal team werd een voorstel gedaan waarbij men zou vertrekken van een nieuwe uitbesteding, maar wel op basis van een duidelijk dossier met vergaande sociale voorwaarden, om daarmee zo veel mogelijk de werkcondities aan de UGent te benaderen. Dit voorstel werd wel goedgekeurd.

Als ACOD zijn we in de eerste plaats teleurgesteld dat de insourcing het niet haalde. We blijven er van overtuigd dat dit de beste manier was geweest om de arbeidscondities van het personeel in de schoonmaak te verbeteren. Maar we zullen het rectorale team de kans geven hun tegenvoorstel uit te werken, en het beoordelen op de resultaten.

De eerstvolgende weken zullen we in de eerste plaats terugkeren naar de collega’s van de schoonmaak. We zullen de situatie met hen bespreken, en kijken welke conclusies zij trekken. We menen echter dat er in de private schoonmaaksector geen enkel bedrijf zal zijn dat zal willen werken aan deze voorwaarden, zeker niet zonder een meerprijs die substantieel hoger is dan de kostprijs van insourcing. Als dit ook zou blijken is het van fundamenteel belang dat de gestelde voorwaarden niet opnieuw worden afgezwakt, maar dat insourcing opnieuw wordt overwogen.

We denken daarom dat we ons hier rond moeten blijven organiseren, en dat dit in de eerste plaats in de faculteiten moet gebeuren. We rekenen daarvoor ook op jouw steun. Lees meer hierover in dit artikel.