Standpunt acod aanvullend pensioen en contractuelen

Submitted by ACOD UGent on ma, 04/20/2015 - 17:55

De voorbije weken ging er heel wat media-aandacht naar de precaire situatie van de contractuele personeelsleden aan de UGent, en daarmee samenhangend de UGent-reglementering rond de aanvullende pensioenverzekering voor contractuelen. Hierover was reeds sinds enkele maanden een intensief overleg aan de gang tussen de vakorganisaties en het universiteitsbestuur. In reactie op de mediaberichtgeving heeft de UGent gecommuniceerd dat zij nog tegen deze zomer tot een met de vakbonden onderhandelde oplossing wenst te komen voor de aangehaalde problemen. ACOD is er nog steeds van overtuigd dat in het dossier over de pensioenen en de contracten van (on)bepaalde duur een dergelijke onderhandelde oplossing met het bestuur inderdaad wenselijk en mogelijk is.

Omdat wij talloze vragen hebben gekregen over de standpunten van ACOD in dit dossier, willen wij u bij deze verder informeren.

Uitbetaling syndicale premie 2014

Submitted by ACOD UGent on do, 04/02/2015 - 17:28

Rond deze tijd bezorgt de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2014 per post aan al haar personeelsleden. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

Lees aandachtig de richtlijnen in dit nieuwsbericht, en stuur het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend per binnenpost terug naar:

ACOD - Universiteit Gent
Technicum
Sint-Pietersnieuwstraat 41
9000 Gent

of geef het af aan een ACOD-afgevaardigde (zie hiervoor de lijst met afgevaardigden in het kadertje aan de rechterkant van deze pagina).

Merk op: het hierboven vermelde adres is niet het adres van ons vakbondslokaal aan de Kuiperskaai, maar het adres waarop onze binnenpost kan worden bezorgd.
Heb je het formulier opgestuurd naar een ander adres, laat het ons dan weten via ACOD@UGent.be zodat we ervoor kunnen zorgen dat het zeker terecht komt.

Standpunt ACOD UGent over dossier pensioenen en contracten van onbepaalde duur aan de UGent

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/30/2015 - 21:00

Sinds enkele maanden is er aan de UGent een intensief overleg bezig tussen de vakbonden en het bestuur over de positie van contractuele personeelsleden aan de UGent, en hun extralegaal pensioen.

Een tweede discussiepunt is de werkwijze rond contracten van bepaalde duur (tijdelijke tewerkstelling) tegenover onbepaalde duur. Een grote groep van personeelsleden aan onze instelling werkt met tijdelijke contracten, die soms keer op keer vernieuwd worden. Bepaalde collega’s werken al meer dan 10 jaar aan onze instelling met een opeenvolging van kortlopende contracten, sommigen zelfs nog veel langer. Deze situatie is niet alleen sociaal onaanvaardbaar, ze is in veel gevallen ook niet wettelijk.

Voor ACOD is de gelijkwaardige behandeling van alle personeelsleden, ongeacht hun contracttype of financieringsbron, leeftijd of geslacht, een fundamenteel principe. Wij willen gaan voor een oplossing waar alle contractuele personeelsleden hun voordeel bij hebben. Dit is de reden waarom wij als vakbond blijven proberen tot een onderhandelde oplossing te komen.

Op dit moment zijn wij er van overtuigd dat in het dossier over de pensioenen en de contracten van onbepaalde duur een onderhandelde oplossing met het bestuur nog steeds mogelijk is. Zo’n oplossing zou dan ook meteen het voordeel hebben dat ze voor alle contractuele personeelsleden zou gelden, niet enkel voor diegenen die hun gelijk zouden halen via een lange procedure voor een rechter. Voor ACOD gaan deze onderhandelingen over drie zaken:

  • Er moet een oplossing komen voor de problematiek van het pensioendossier: elk contractueel personeelslid moet een aanvullend pensioen krijgen als aanvulling op de veel te lage wettelijke pensioenen. In België behoren de wettelijke pensioenen van mensen in de privésector en van contractuele personeelsleden bij de overheid tot de laagste van Europa.
  • Er moet een nieuwe werkwijze komen rond de contracten van onbepaalde duur: een langdurige tewerkstelling door een opeenvolging van kortlopende arbeidscontracten is niet alleen sociaal onaanvaardbaar, het is ook onwettelijk.
  • We moeten de werkwijze rond werving van nieuwe personeelsleden herbekijken: werving via correcte procedures zonder duur extern bureau, ongeacht het type van contract.

Zoals gezegd heeft het bestuur de voorbije maanden in het overleg hierover aangegeven dat ook zij bereid is hierover een onderhandelde oplossing uit te werken. In haar reactie op de recente persberichten rond deze materie heeft het bestuur het engagement herhaald vóór de zomer te willen komen tot een oplossing. ACOD wil ingaan op deze uitnodiging en verder proberen om tot een resultaat te komen waar zoveel mogelijk personeelsleden bij gebaat zijn.

Als je nog vragen hebt, contacteer ons via ACOD@UGent.be

Who are we?

On this page you can find useful information in English concerning our trade union, and concerning the rights and working conditions of foreign UGent-members.

Who are we?

ACOD Universiteit Gent is the socialist trade union for all employees of Ghent University, as well for researchers and teaching staff, as for administrative and technical staff. Student-researchers without staff-status can also contact us for information and possible assistance.

Beleidsplannen praktijkassistenten

Submitted by ACOD UGent on di, 03/03/2015 - 12:22

De ACOD strijdt tegen elke vorm van precaire statuten aan de universiteit.

ACOD UGent neemt al jaren het voortouw in de onderhandelingen voor een beter statuut voor de praktijkassistenten. We hebben hier ook over gecommuniceerd naar de praktijkassistenten in meerdere personeelsvergaderingen.

Het statuut van vast benoemd onderwijsbegeleider werd aan de UGent ingevoerd op 1 oktober 2014 met akkoord van de drie representatieve vakorganisaties. Dit statuut biedt een oplossing voor de positie van praktijkassistent. ACOD pleit voor het maximaal gebruik van dit statuut van vast benoemd onderwijsbegeleider.

Sinds januari worden onderhandelingen gevoerd over de concrete toepassing van dit statuut binnen de verschillende faculteiten.
Door middel van overgangsmaatregelen moet deze omslag op een sociale manier worden doorgevoerd.

In het personeelsonderhandelingscomité (POC) van 25 februari is reeds afgesproken om overgangsmaatregelen in te voeren tot 2018. In dat POC heeft ACOD duidelijk gemaakt dat de huidige voorstellen niet volstaan, en werd op vraag van ACOD al bedongen dat de faculteiten in hun beleidsplan voor 2016 meer posities van vast benoemd onderwijsbegeleider moeten voorzien.

ACOD wil verder blijven onderhandelen om ook in dit dossier de beste resultaten te behalen in het belang van alle werknemers van de UGent.

Personeelsvergadering praktijkassistenten FLW en FWE op maandag 2 maart 2015

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/02/2015 - 10:56

Het universiteitsbestuur gaf op het personeelsonderhandelingscomité van woensdag 25 februari 2015 verdere toelichting over de huidige stand van zaken van de facultaire beleidsplannen voor de praktijkassistenten. De onderhandelingen over de facultaire beleidsplannen voor de praktijkassistenten zullen plaatsvinden op dinsdag 3 maart 2015.

Omdat in het bijzonder de plannen van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en de Faculteit Wetenschappen sterk werden bijgestuurd in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel, organiseert ACOD een bijzondere personeelsvergadering voor de praktijkassistenten van deze twee faculteiten waar de nieuwe voorstellen zullen worden toegelicht.

Heb jij je ecocheques al ontvangen?

Submitted by ACOD UGent on ma, 02/16/2015 - 09:25

Met uitzondering van wie tot het integratiekader behoort, hebben alle personeelsleden die aan de UGent hebben gewerkt in de periode oktober 2013 - september 2014, normaal in de loop van januari per post op hun thuisadres ecocheques ontvangen. Wie een buitenlands adres heeft, ontvangt de cheques niet per post maar kan deze afhalen bij de directie Financiën op het Rectoraat na voorafgaandelijke afspraak via secretariaat.dfin@UGent.be

Aankondiging seminarie Centrum voor Turkse Studies op 19 februari 2015: Stan de Spiegelaere over Vakbonden in Turkije

Submitted by ACOD UGent on ma, 02/16/2015 - 09:23

Wat: Maandelijks seminarie georganiseerd door het Centrum voor Turkse Studies, Universiteit Gent

Wanneer en waar: Donderdag 19 februari 2015, 19h00, UFO-gebouw Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 35, Gent, Vakgroep Geschiedenis, 1ste verdieping (Henri Pirenne Zaal)

Spreker: Stan De Spiegelaere: Vakbonden in Turkije: sterke groei, onder hevige druk