Nieuwe universiteitsbrede enquête rond psychosociaal welzijn op het werk

Submitted by ACOD UGent on wo, 05/09/2018 - 08:37

Op donderdag 3 mei stuurde Pulso naar alle personeelsleden van de UGent per mail een uitnodiging om de enquête ‘Hoe voel jij je op het werk?’ in te vullen.

(Merk op: omdat door technische problemen niet iedereen de eerste uitnodigingsmail had ontvangen en omdat het uit die eerste mail ook niet voor iedereen duidelijk was dat het wel degelijk gaat om een bevraging in opdracht van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de UGent , werd op maandag 7 mei een nieuwe uitnodiging verstuurd waarin dit laatste duidelijker is aangegeven.)

Het gaat hier om een uitnodiging om deel te nemen aan de periodieke algemene bevraging rond psychosociaal welzijn op het werk. De vorige bevraging vond plaats in 2013. Deze werd destijds afgenomen door ISW-limits, dat ondertussen is overgegaan in Pulso.

Via dit onderzoek zal opnieuw worden nagegaan welke tekorten er zijn op het vlak van psychosociaal welzijn aan de UGent, en zal ook worden bekeken hoe de situatie is geëvolueerd sinds de vorige bevraging in 2013. Aan de hand van de resultaten zullen actieplannen worden uitgewerkt om de vastgestelde pijnpunten aan te pakken. De doelstelling blijft om de risico’s op psychosociale belasting te verminderen voor iedereen die aan de UGent aan het werk is.

Wij roepen iedereen op om, mocht je dit nog niet hebben gedaan, alsnog een kwartiertje van je tijd vrij te maken om deze enquête in te vullen.

De vragenlijst invullen kan met behulp van de link in de mail van Pulso. Merk op: je kan geen gebruik maken van de link in de mail van iemand anders, maar enkel van de link in de mail die je zelf hebt ontvangen. Aan de hand van deze link weet Pulso of je de enquête al dan niet hebt ingevuld. De antwoorden zelf worden echter volledig anoniem verwerkt. Niemand zal kunnen nagaan wat jij op de vragen geantwoord hebt. Gegeven het doel van deze enquête is het uitermate belangrijk dat je alle vragen zo waarheidsgetrouw mogelijk beantwoordt!

Aanvullende info over deze bevraging kan je terugvinden op het UGent-portaal.

Deelnemen aan de online enquête kan nog tot en met vrijdag 1 juni 2018.

links-progressief@ugent: 'Sloopt sociale dumping Europa?' (Frank Moreels)

Submitted by ACOD UGent on wo, 05/09/2018 - 08:15

Op vrijdag 18 mei 2018 geeft Frank Moreels een lezing met de titel “Sloopt sociale dumping Europa?”

Het evenement vindt plaats in de Krook (Miriam Makebaplein 1 – 9000 Gent). De lezing start om 12u15 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

ACOD organiseert een infovergadering rond de hervorming van de loopbaan van ZAP-leden

Submitted by ACOD UGent on do, 03/15/2018 - 18:25

Op donderdagmiddag 29 maart 2018 om 12u30 organiseert ACOD een infovergadering in het ACOD-gebouw in de Bagattenstraat 158 in Gent. Op deze bijeenkomst zal de herziening van de ZAP-loopbaan aan bod komen.

Vooraf verwittigen is niet nodig om aanwezig te zijn op de vergadering, maar als je ons een seintje geeft zullen we een broodje voorzien.

Discussie rond nieuwe indeling academiejaar

Submitted by ACOD UGent on do, 03/15/2018 - 16:05

Binnen de UGent wordt er op dit moment gediscussieerd over de eventuele hervorming van het academiejaar. Enkele weken geleden kwam een deel van deze discussie ook in de pers. Hoewel alle besprekingen zich nog steeds in een vroeg stadium bevinden, en er nog geen beslissingen genomen zijn, hebben we verschillende reacties en vragen gekregen over dit thema. We willen onze leden dan ook informeren over de stand van zaken in deze discussie.

In bijlage bij dit bericht vind je de discussienota over deze hervorming die onlangs op de Onderwijsraad is gebracht. Daarin geeft het bestuur de redenen waarom er over een eventuele hervorming van het academiejaar wordt nagedacht, de argumenten voor zo’n hervorming, en een mogelijke nieuwe indeling van het academiejaar.

De grote lijnen zijn:

  • een vroegere start van het academiejaar op 1 september,
  • het afronden van het eerste semester, inclusief de examens, voor het kerstverlof,
  • en het afronden van de tweede zit voor de Gentse feesten.

Bedoeling is daarom om twee periodes van echte rustmomenten voor personeel en studenten te voorzien tijdens de kerstvakantie, en tussen de Gentse feesten en 1 september.

Er zijn uiteraard een aantal voordelen en een aantal nadelen aan zo’n hervorming. De voordelen van de rustperiodes moeten afgewogen worden tegen mogelijke drukkere periodes op andere momenten, en de haalbaarheid van de nieuwe indeling. Omdat de impact hiervan op verschillende categorieën van personeelsleden anders is, is het in deze fase belangrijk om zoveel mogelijk input te verzamelen over voor- en nadelen van een eventuele hervorming bij een zo groot en divers mogelijke groep personeelsleden van de UGent. Wij hebben intussen begrepen dat het bestuur dit van plan is, en dat de komende weken informatie zal verspreid worden over deze hervorming. Tegelijk zal ook de mogelijkheid geboden worden om feedback te geven die zal meegenomen worden bij verdere stappen. Wij roepen onze leden uiteraard op om van deze mogelijkheden volop gebruik te maken.

In afwachting van deze publicatie door het bestuur willen wij onze leden alvast informeren over de grote lijnen van de hervorming, en over de documenten waar wij nu al over beschikken. Op die manier kunnen leden die dit wensen ook alvast bij ons terecht met hun opmerkingen en vragen. Wij zullen die uiteraard dan meenemen in het sociaal overleg dat over deze hervorming zal gebeuren.

Uitbetaling syndicale premie 2017

Submitted by ACOD UGent on do, 03/15/2018 - 15:22

Begin april 2018 bezorgt de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2017 per post aan iedereen die in de loop van 2017 voor de UGent heeft gewerkt. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

Het aanvraagformulier bestaat uit vier delen. Controleer in deel A ’Vak bestemd voor de afgiftedienst’ of de gegevens juist zijn.

Het deel B ’Vak aan te vullen door het bovenvermeld personeelslid enkel indien er onvolledigheden en/of fouten werden vastgesteld in vak A’ moet enkel worden ingevuld als er bepaalde gegevens in deel A niet correct zijn weergegeven.

In het deel C 'Vak in te vullen door het bovenvermeld personeelslid' moet verplicht het IBAN bankrekeningnummer worden ingevuld. Daarnaast is er ook nog een vak waar u uw ACOD-lidnummer kan invullen, maar dit is niet verplicht.

Vergeet tot slot niet om deel D aan te vullen met, in de daarvoor bestemde vakken, de vermelding "gelezen en goedgekeurd", de datum en je handtekening!

Stuur het ingevulde en ondertekende originele formulier per binnenpost op naar ACOD - Universiteit Gent, Technicum, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent of geef het af aan een ACOD-afgevaardigde (zie hiervoor de lijst met afgevaardigden in het kadertje aan de rechterkant van deze pagina).

Merk op: het hierboven vermelde adres is niet het adres van ons vakbondslokaal aan het Woodrow Wilsonplein, maar het adres waarop onze binnenpost kan worden bezorgd.
Heb je het formulier opgestuurd naar een ander adres, laat het ons dan weten via ACOD@UGent.be zodat we ervoor kunnen zorgen dat het zeker terecht komt.

Bezorg ons het formulier zo snel mogelijk, maar zeker vóór 1 juli 2018! Hoe sneller het formulier in ons bezit is, hoe sneller de premie 2017 wordt uitbetaald.

De volle premie bedraagt 90 euro. De premie kan lager zijn voor wie pas in de loop van 2017 lid is geworden, en daardoor in dat jaar een lager totaalbedrag aan lidgelden heeft betaald.

Ter herinnering: voor eenzelfde refertejaar mag je slechts één aanvraagformulier indienen, ook al heb je meerdere formulieren ontvangen (bijvoorbeeld van verschillende werkgevers). De syndicale premie wordt slechts 1 maal uitbetaald.

Belangrijk:

De Directie Personeel en Organisatie kan je geen kopie bezorgen van het formulier, zelfs niet wanneer je het formulier kwijtgeraakt bent, je het nooit ontvangen hebt of het structurele vergissingen bevat. In dit geval meld je dit zo snel mogelijk per mail naar ACOD@UGent.be of rechtstreeks aan een van onze afgevaardigden. Je dient hierbij je naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer door te geven. We vragen dan zo spoedig mogelijk een vervangingsformulier voor je aan bij de bevoegde diensten. Dit vervangingsformulier, dat je op je thuisadres zal worden toegestuurd, dien je vervolgens ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de premie kan worden betaald.

UPDATE: links-progressief@ugent: '1 jaar circulatieplan: wat zijn de effecten?' (Filip Watteeuw)

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/12/2018 - 15:15

Op vrijdag 30 maart 2018 geeft Filip Watteeuw een lezing met de titel “1 jaar circulatieplan: wat zijn de effecten?”

Het evenement vindt plaats in vergaderzaal De Verwondering in de Krook (Miriam Makebaplein 1 – 9000 Gent, tweede verdieping). De lezing start om 12u15 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

Hier vind je de presentatie van de meeting rond de rechten van doctoraatsbursalen op 6 maart 2018

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/12/2018 - 13:57

In bijlage bij dit artikel vind je een Nederlandstalige en Engelstalige versie van de presentatie die werd gebruikt op de meeting rond de rechten van doctoraatsbursalen die ACOD organiseerde aan UGent op 6 maart 2018.

Aarzel niet om ons te contacteren op ACOD@UGent.be als je vragen hebt bij je situatie en/of je rechten als bursaal.

--

In attachment to this article you can find a Dutch and an English version of the presentation that was used on the meeting concerning the rights of researchers with a PhD-scholarship organised by ACOD at Ghent University on March 6th 2018.

Do not hesitate to contact us on ACOD@UGent.be should you have any questions concerning your situation and/or rights as PhD-researcher with a scholarship.

UGent Women's Strike op donderdag 8 maart 2018

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/05/2018 - 15:05

Ook dit jaar organiseert UGent Women's Strike opnieuw een actie naar aanleiding van Vrouwendag. Deze actie gaat door op donderdag 8 maart 2018 om 15u27 aan het rectoraat van de UGent.
Dit bijzondere aanvangsuur symboliseert de algemene "gender pay gap": gemiddeld worden vrouwen per werkdag maar verloond van 8u tot 15u27 in vergelijking met een volledig betaalde werkdag van een man.

ACOD UGent steunt deze actie. Wij roepen dan ook iedereen op om aanwezig te zijn!

De facebookpagina van de Universiteit Gent Women's Strike 2018 kan je hier terugvinden.
De website van de organisatie met o.a. het eisenplatform en de bijhorende petitie kan je hier vinden.

Meeting UGent op dinsdagmiddag 6 maart 2018: doctoraatsbursalen: wat zijn hun rechten?

Submitted by ACOD UGent on wo, 02/21/2018 - 16:15

ACOD organiseert een meeting rond het statuut en de rechten van doctoraatsbursalen. Deze bijeenkomst gaat door op dinsdagmiddag 6 maart 2018 van 12u tot 14u in Filmzaal Plateau, Paddenhoek 1-3, 9000 Gent.

In het eerste gedeelte van de meeting wordt een uitgebreide uiteenzetting gegeven over wat nu precies de rechten en mogelijkheden van doctoraatsbursalen zijn, onder andere over welke rechten je opbouwt binnen de sociale zekerheid, of wat je kan doen in geval van een conflict met je promotor. Je verneemt er ook hoe ACOD de rechten van bursalen beter wil beschermen.

Daarna volgt er een tweede luik onder de vorm van een panelgesprek met o.m. rector Rik Van De Walle.

Alle doctoraatsbursalen en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

De facebookpagina van dit event kan je hier terugvinden.