ACOD UGent lanceert campagne voor minimumloon van 14€ per uur aan de UGent

Submitted by ACOD UGent on di, 05/14/2019 - 07:05

Sinds enkele maanden wordt binnen het ABVV campagne gevoerd rond deze eis van een minimumloon van 14€/uur. Uit recent onderzoek van Testaankoop bleek dat steeds meer Belgen het moeilijk hebben om rond te komen: 39% kan nooit sparen, 68% heeft het moeilijk om te sparen. Steeds meer mensen moeten niet alleen besparen op vrijetijdsuitgaven, hobby’s of vakantie, maar moeten aan het einde van de maand ook de keuze maken tussen de facturen voor verwarming, voedsel, vervoer of medische kosten. Bij die groep zit ook een stijgend aantal werkenden.

Een brutoloon van 14€/uur betekent voor een voltijdse tewerkstelling een nettoloon van +/- 1.700€: een minimum indien men na aftrek van kosten voor huisvesting, energie, medische uitgaven, voeding en andere basisbehoeften toch nog iets wil overhouden voor sparen en ontspanning. Bij een lager inkomen kunnen mensen al snel onder de armoedegrens duiken, vooral bij onverwachte kosten, een grote herstelling, ziekte of andere tegenslag. In de groep die er het slechtst aan toe is zitten vooral veel vrouwen en alleenstaande ouders. Voor ons is het onaanvaardbaar dat iemand die voltijds werkt niet aan dit minimum zou komen.

Ook aan de UGent duiken heel wat salarisschalen onder dit minimum. Zo moet een personeelslid dat zijn loopbaan start in functieklasse D maar liefst 12 jaar werken alvorens aan die 14€ te komen, in functieklasse C is dat 6 jaar, en zelfs een collega die start in functieklasse B heeft dit pas na één jaar. Opmerkelijk: in de meeste privébedrijven van dezelfde grootte als de UGent liggen die lonen redelijk wat hoger: een goed voorbeeld is de schoonmaaksector – een typische lageloonsector – waar de startlonen hoger liggen dan aan de UGent.

ACOD UGent pleit dan ook voor:

  • Een minimumloon van 14€/uur voor iedereen aan de UGent.
  • De UGent moet ook aan onderaannemers eenzelfde minimum opleggen.
  • Massaal inzetten op statutaire vaste benoeming waar mogelijk, en de invoering van een aanvullende ziekteverzekering voor contractuelen: ziek zijn mag niet tot loonverlies en armoede leiden!

Mee naar aanleiding van het resultaat van de recentste onderhandelingen rond een nieuw Interprofessioneel Akkoord (IPA) organiseert onze vakbondskoepel ABVV op dinsdag 14 mei 2019 een nationale actiedag voor meer koopkracht en tegen ongelijkheid. Een van de eisen die het ABVV hiermee naar voor wil brengen is het optrekken van het minimumloon naar 14 euro bruto per uur, of ongeveer 2300 euro bruto per maand. ACOD UGent trapt op deze symbolische dag haar campagne op gang waarmee zij bovenstaande eisen wil proberen te realiseren aan de UGent.

ACOD UGent zal op dinsdagmorgen 14 mei 2019 tussen 8u en +/- 10u30 met een piket aanwezig zijn bij het rectoraat om te informeren en sensibiliseren rond onze campagne voor een degelijk minimumloon van 14 euro bruto per uur aan de hand van bijgevoegd pamflet. Kom zeker ook eens langs!
Aansluitend volgt er over de middag ook nog een sensibiliseringsactie aan de Brug.

Dit is natuurlijk nog maar de eerste stap. De komende maanden zullen wij blijven campagne voeren aan de UGent rond dit thema, je hoort zeker nog van ons. Wil je zeker op de hoogte blijven, hou onze website in de gaten, schrijf je in op onze nieuwsbrief (zie in de linkerkolom op onze homepagina, contacteer ons via acod@ugent.be, of volg ons via twitter en facebook.

Onze 14 euro-campagne heeft ook een specifieke facebookpagina waar je het volledige verloop mee kan volgen.

links-progressief@ugent: 'De nieuwe kwetsbaarheid' (Matthias Somers)

Submitted by ACOD UGent on zo, 04/28/2019 - 16:10

Op vrijdag 17 mei 2019 geeft Matthias Somers (Minerva – progressieve denktank) een lezing over “De nieuwe kwetsbaarheid”. Dit is de titel van zijn recente studie over de de lagere inkomensklassen in België (1985-2016), die u kan downloaden via deze link.

Het evenement vindt plaats in het AMSAB (Bagattenstraat 174 – 9000 Gent). De lezing start om 12u15 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

Update: lees hier in detail de modaliteiten van het nieuwe WP-beleid en de afspraken die werden gemaakt naar aanleiding van de omzetting van de huidige WP-leden naar dit nieuwe beleid

Submitted by ACOD UGent on ma, 04/22/2019 - 13:24

(Version in English is available on this page)

Op vrijdag 1 februari 2019 heeft de raad van bestuur het nieuwe WP-reglement goedgekeurd. Tegelijk werd ook de aanpassing van het pensioenreglement goedgekeurd waardoor voortaan alle contractuele WP-leden aan UGent rechten zullen opbouwen op een aanvullend pensioen.

Merk op: op dinsdag 26 maart heeft de raad van bestuur nog een aantal amendementen goedgekeurd op dit nieuwe WP-reglement. Deze aanpassingen werden ondertussen verwerkt in onderstaande overzichten.

We lichten je graag in detail de modaliteiten toe van het nieuwe WP-beleid.

We gaan dieper in op de arbeidsvoorwaarden en de loopbaanperspectieven van de verschillende WP-groepen in het nieuwe beleid:

Daarnaast geven we ook nadere toelichting bij: de modaliteiten bij de omzetting van de huidige contractuele WP-leden naar het nieuwe beleid met ingang van 1 januari 2019

In bijlage bij dit bericht vindt u verder ook nog de presentatie die ACOD heeft gegeven op haar personeelsvergadering van 8 februari 2019 rond dit onderwerpt.

Heeft u na het raadplegen van deze pagina's nog verdere vragen rond het nieuwe WP-beleid? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren op ACOD@UGent.be

De 10 overdraagbare verlofdagen kunnen voortaan worden opgenomen tot het einde van het nieuwe kalenderjaar

Submitted by ACOD UGent on vr, 04/05/2019 - 15:08

Op het Personeelsonderhandelingscomité (POC) van donderdag 14 maart 2019 zijn de vakorganisaties en het universiteitsbestuur unaniem akkoord gegaan met een voorstel om de regeling rond de 10 overdraagbare verlofdagen aan te passen. De formele reglementswijziging werd ondertussen ook reeds goedgekeurd op het bestuurscollege van vrijdag 5 april 2019. De nieuwe regeling gaat meteen van start. We geven hieronder een korte toelichting bij deze wijziging.

Personeelsleden die, bvb door de drukte op het werk, niet al hun vakantiedagen kunnen opnemen in de loop van het kalenderjaar kunnen tot maximum 10 verlofdagen overdragen naar het volgende kalenderjaar. Tot op heden moesten deze overgedragen verlofdagen worden opgenomen voor eind april van het nieuwe kalenderjaar. Deze deadline wordt nu aangepast. Voortaan zullen deze overgedragen verlofdagen kunnen worden opgenomen tot het einde van het nieuwe kalenderjaar. Dit geeft meer ruimte aan de personeelsleden om hun vakantie in te plannen in de loop van het jaar.

Concreet voorbeeld: voor wie eind december 2018 nog 12 vakantiedagen over had die hij of zij niet heeft kunnen opnemen in de loop van 2018, werden 10 van deze vakantiedagen overgedragen naar het nieuwe kalenderjaar 2019. Het betrokken personeelslid kan deze 10 vakantiedagen opnemen in de loop van 2019, voor het einde van het jaar. Zoals voorheen kunnen de resterende 2 vakantiedagen van 2018 niet meer worden opgenomen. Deze zijn verloren gegaan.

Het is en blijft heel belangrijk voor het welzijn dat om regelmatig verlof te nemen in de loop van het jaar. Dit geeft je de gelegenheid om uit te rusten en te ontspannen, en om je batterijen terug op te laden. Goed uitgeruste personeelsleden zijn vanuit het standpunt van de UGent en de leidinggevenden tegelijkertijd ook veel productiever. Ook zij hebben er dus alle belang bij om ervoor te zorgen dat hun medewerkers hun verlof tijdig kunnen opnemen.

Wordt jou op onredelijke wijze geweigerd om verlof op te nemen hoewel je takenpakket dit perfect mogelijk maakt? Kan je door een te hoge werkdruk en een tekort aan personeel je verlofdagen niet of niet op een redelijke manier opnemen? Laat het ons zeker weten op ACOD@UGent.be

Op woensdag 20 maart 2019 organiseren de onderwijsvakbonden een gemeenschappelijke algemene staking, ook aan UGent

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/18/2019 - 10:14

Op woensdag 20 maart 2019 organiseren de nationale onderwijsvakbonden een algemene 24u-staking in België. Ook ACOD UGent roept alle personeelsleden op om deel te nemen aan deze staking.
Samen met de collega's van ACV en VSOA zullen wij vanaf 8u een stakerspiket plaatsen aan de ingang van het rectoraat. Wij verwelkomen u daar graag met een warm drankje en/of een koffiekoek!

Uitbetaling syndicale premie 2018

Submitted by ACOD UGent on vr, 03/15/2019 - 17:42

Begin april 2019 bezorgt de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2018 per post aan iedereen die in de loop van 2018 voor de UGent heeft gewerkt. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

Het aanvraagformulier bestaat uit vier delen. Controleer in deel A ’Vak bestemd voor de afgiftedienst’ of de gegevens juist zijn.

Het deel B ’Vak aan te vullen door het bovenvermeld personeelslid enkel indien er onvolledigheden en/of fouten werden vastgesteld in vak A’ moet enkel worden ingevuld als er bepaalde gegevens in deel A niet correct zijn weergegeven.

In het deel C 'Vak in te vullen door het bovenvermeld personeelslid' moet verplicht het IBAN bankrekeningnummer worden ingevuld. Daarnaast is er ook nog een vak waar u uw ACOD-lidnummer kan invullen, maar dit is niet verplicht.

Vergeet tot slot niet om deel D aan te vullen met, in de daarvoor bestemde vakken, de vermelding "gelezen en goedgekeurd", de datum en je handtekening!

Stuur het ingevulde en ondertekende originele formulier per binnenpost op naar ACOD - Universiteit Gent, Technicum Blok 3, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent of geef het af aan een ACOD-afgevaardigde (zie hiervoor de lijst met afgevaardigden in het kadertje aan de rechterkant van deze pagina).

Heb je het formulier per vergissing opgestuurd naar een ander adres, laat het ons dan weten via ACOD@UGent.be zodat we ervoor kunnen zorgen dat het zeker terecht komt.

Bezorg ons het formulier zo snel mogelijk, maar zeker vóór 1 juli 2019! Hoe sneller het formulier in ons bezit is, hoe sneller de premie 2018 wordt uitbetaald.

De volle premie bedraagt 90 euro. De premie kan lager zijn voor wie pas in de loop van 2018 lid is geworden, en daardoor in dat jaar een lager totaalbedrag aan lidgelden heeft betaald.

Ter herinnering: voor eenzelfde refertejaar mag je slechts één aanvraagformulier indienen, ook al heb je meerdere formulieren ontvangen (bijvoorbeeld van verschillende werkgevers). De syndicale premie wordt slechts 1 maal uitbetaald.

Belangrijk:

De Directie Personeel en Organisatie kan je geen kopie bezorgen van het formulier, zelfs niet wanneer je het formulier kwijtgeraakt bent, je het nooit ontvangen hebt of het structurele vergissingen bevat. In dit geval meld je dit zo snel mogelijk per mail naar ACOD@UGent.be of rechtstreeks aan een van onze afgevaardigden. Je dient hierbij je naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer door te geven. We vragen dan zo spoedig mogelijk een vervangingsformulier voor je aan bij de bevoegde diensten. Dit vervangingsformulier, dat je op je thuisadres zal worden toegestuurd, dien je vervolgens ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de premie kan worden betaald.

links-progressief@ugent: 'Voorbeschouwing op de Europese parlementsverkiezingen' (Ferdi De Ville)

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/11/2019 - 08:19

Op vrijdag 29 maart 2019 geeft Ferdi De Ville een lezing met de titel “Voorbeschouwing op de Europese parlementsverkiezingen”

Het evenement vindt plaats in de Foyer van de Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent). De lezing start om 12u15 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

ACOD vraagt dienstvrijstelling voor de klimaatactie op 15 maart 2019 en roept alle personeelsleden op tot deelname aan de betoging in Gent

Submitted by ACOD UGent on do, 02/28/2019 - 18:24

(Version in English is available on this page)

Sinds enkele weken worden er in ons land elke donderdag betogingen georganiseerd door scholieren die zich mobiliseren rond de eis van een ambitieus plan om het hoofd te kunnen bieden aan de klimaatcrisis. Na ook enkele succesvolle acties tijdens het weekend, roepen zij nu op tot een “Global Strike for Future” op 15 maart 2019. Ook ACOD UGent engageert zich binnen dit debat, formuleert een aantal concrete voorstellen voor een plan dat zowel efficiënt als sociaal rechtvaardig is, en roept alle personeelsleden en studenten van de UGent op om deel te nemen aan de betoging die gepland wordt in Gent, op 15 maart 2019 om 10u aan de Stadshal.

Lees er meer over in dit artikel.

24 februari 2019: ACOD roept op tot deelname aan de klimaatbetoging in Gent

Submitted by ACOD UGent on do, 02/21/2019 - 08:27

Op zondag 24 februari 2019 om 15 uur organiseren verschillende milieu-organisaties een grote klimaatbetoging in Gent. De deelnemers verzamelen om 15u aan het Sint-Pietersplein vanwaar er te voet naar de Stadshal wordt gewandeld.

Meer informatie over deze betoging en over de standpunten die naar voor worden gebracht door de organisatoren kan je terugvinden op https://www.facebook.com/events/346971722696505/

Naast de eis voor een ambitieus klimaatbeleid wordt hierbij ook benadrukt dat de klimaattransitie op een rechtvaardige manier dient te gebeuren:

  • met aandacht voor mensen in het globale Zuiden. Niet alleen dienen we te vermijden dat er nog meer klimaatmigranten gevormd worden, ook dienen degenen die onvermijdelijk gevormd worden erkend te worden als vluchteling
  • met aandacht voor mensen hier die nu al moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen: verhoogde taxaties zijn geen oplossing zonder alternatieven te voorzien
  • met aandacht voor vrouwe die wereldwijd zowel de eerste slachtoffers als de grootste voorvechters zijn
  • met aandacht voor de werknemers die momenteel werken in de sectoren die zouden worden afgebouwd: er dienen maatregelen genomen te worden zodat zij in andere sectoren terecht kunnen

ACOD roept iedereen op om deel te nemen aan deze betoging.